Nelokin I Dadong

Olih: Ketut Sugiartha


Gagambaran Olih Gede Tarmada
   
“Mulih naké, Beli. Dadong setata nyambat-nyambat Beli,” kéto pabesen Yan Witari, adin tiangé ané nongos di désa. SMS ané kirima ento makada kenehé uyang. Ada kleteg jelék ané asaang tiang.
Sasukat makuli di Jakarta, tiang kapah maan galah mulih ka désa sawiréh tugasé di kantor tusing ja dadi kalahin. Tiang nawang I Dadong sayang pesan kapéning tiang. Ento awanan ia engsek dugasé ningeh tiang lakar matulak ka tongosé makuli. Sajawaning ngenjuhin tiang pipis anggon bekel, ia tusing ja engsap mekelin tiang tekén pitutur.
“Nah, kema suba Nyoman majalan,” kéto abetné makelus sedih, “Dadong tuah nyidang mekelin Nyoman abedik. Dija ja Nyoman maan ngalih merta, eda nyén engsap tekén nyama-nyamané jumah. Kéto masé tekén Widhi lan pitarané, eda san kanti engsap ngastiti bakti apang Nyoman sida rahayu di désan anaké.”
Baat rasané nindakang batis ningalin yéh paningalan I Dadong ngembeng. Di kenehé tiang majanji sing ja lakar ngaé I Dadong maselselan ngelah cucu buka tiang. Tiang sing ja lakar engsap tekén nyama, tekén sanggah lan pitarané apa buin tekén Hyang Widhi ané suba micayang galah apang tiang nyidang ningtingang kaidupan.
Yén natkala maan galah mulih, ada ané sanget ngangenin keneh. I Dadong stata nongosin Putu Yani cerik nuju sedeng masaré tengainé. Uli kelusné tiang nawang ia marasa lega pesan maan mapaekan ajak kumpinné yadian kapah-kapah. Sunaran paningalanné ngorahang yéning tresnané sanget kapéning kumpiné. Mirib kéto masé tresna asih ané dumanga tekén tiang dugasé nu cenik.
Kala tiang ngorahang ada galah lakar mulih ka désa, Putu Yani ajak méméné sing nyidang ngengkebang kendelné. Putu Yani ané sedeng melaha prai uli kuliahné mapangidih apang tiang nyemak cuti pitung dina, apang ia nyidang sakita kenehné kema-mai di Bali.
 “Putu,” keto abet tiangé ngingetin. “Iraga té mulih sing ja lakar mlali, tuah nelokin kumpin Putuné.”
“Ah, Bapa,” Putu Yani masaut sambilanga nyebeng, “cendek yén mulih ka Bali eda kanti sing maan mlali. Kaden sing ja wai-wainan perlu nongosin I Kumpi?”
Putu Yani lén sajan ajak déwék tiangé. Atepung makeber tusing ja nuutin tiang ané legaan ngoyong jumah, mamaca buku muwah matataneman di telajakan umahé sambilang ningehang radio. Putu Yani demenan pesu, masawitra ngajak anak liu.
Putu Yani girang pesan dugas menékin undagan kapal terbangé. Lega sajan kenehné buka kaotonin. Disubané ngejang tas muwah koper di duur tongosé negak, ajak tatelu laut negak majérjér di kursin pesawaté. Di tengédél di sisin Putu Yani ada anak luh lénan ané suba maluan negak. Tiang madedugan miribné anaké luh ento kelihan buin abedik tekén Putu Yani. Sambilang maca koran tiang nguping raraosan Putu Yani ngajak anaké luh ané makulit putih gading tur mamua bunter lonjong cara taluh ento.
“Sing ja tertarik,” keto pasautné sambilanga ngadésem, “bin pidan negarané lakar maju yén makejang ngarepang lakar dadi pegawé negeri? Bin sada, yén misi nombok, luungan suba ngoyong. Apa lakar anggon nguliang pipis tatombokané? Gajih?”Tiang makenyem ningehang Putu Yani nyedsedang indik bisnis ané kajalanin tekén anaké luh ento. Tiang marasa angob, enu kuliah ia suba ngelah bisnis spa lan butik di Bali yadian ia nongos di Lampung. Inget tiang tekén raos Putu Yani dugas takonin tiang unduk cita-citané. Ia ngorahang sing ja lakar nuutin pilihan tiangé dadi pegawé.
“Men gaé apa lakar jemak Putu?”
“Putu sing ja latah. Iraga benehné lek ajak negara Viétnamé.”
“Apa urusané ajak Viétnam?”
“Yéh, Bapa sajan sing nawang yén 4% penduduk Viétnamé suba milih wirausaha? Da oranga bin Thailand ajak Singapura, suba joh sajan ngutang iraga ané tuah ngelah 1,6% pengusaha. Putu kal berwirausaha dogén, apang nyidang masé nulungin brayané ané tondén ngelah gaé.”
Buka anaké ngorahang, idup tuah pilihan. Putu Yani jani suba kelih, suba bisa mutusang apa ané lakar jalanina apang sida nemu bagia di kaduriané. Tusing taén tiang ngelah keneh lakar nambakin. Ia suba nawang kahanan kulawargané ané kaidupang baan gajih pagawé negeri cara tiang. Sing ja meli umah dogén nganggon kredit bank, mobil ané maaji mudah masé nyidang ngelah ulian nyicil.
Ainé suba ngeséng kauh dugas mobilé neked di desa. Yan Witari ané magpagin ka bandara nyalanang mobilé alon-alon. Ada ané tawah tepukin tiang di malun umah timpal tiangé ané ajak tiang masekolah bareng ipidan di SD.
“Nguda dadi liu ada mobil parkir dini?” tiang matakon tekén Yan Witari.
“Ento mobil pasién, Beli.”
“Oh, ada dokter jani di désan iragané?”
“Dokter Bali,” Yan Witari makenyem.
“Balian?”
Yan Witari manggutan. “Yandé jani dadi balian, pasiénné liunan uli joh.”
Neked jumah ajak makejang nglaut ngojog kamar I Dadong. Tingalin tiang ia sirep, lemet lénté. Awakné tipis gépéng buka kasuré ané sirepina. Tulang pipinné ngenjol, paliatné sawat. Suba matuuh satus tiban, enu masé ia inget kapéning tiang. Yéh paningalanné ngetél makada muanné belus. Sakéwala ia suba sing nyidang ngomong lénan tekén nyambat adan tiangé, “Man…”
Tusing nyidang tiang nambakin yéh paningalan ané nagih ngetél, kéto masé Putu Yani lan méméné pada belus pipiné, marasa sedih nepukin kahanan I Dadong buka kéto.
 Yan Witari nuturang, I dadong suba pepes ajaka ka rumah sakit nanging tusing ja nyak ngaluungan. Ngancan makelo awakné ngancan telah. Kénkénang tusing kéto anak tusing ja taén nyak madaaran yéning tusing paksana. Ento masé yéh titisan tuah telung séndok.
Nuju takonang tiang apa I Dadong taén ajaka maubad sid timpal tiangé ané madan Yandé, Yan Witari mendep. Tiang madedugan miribné ada ané engkebanga sangkala ia tusing ja énggal masaut. 
 “Sing bani, Beli,” mesaut masé Yan Witari disubané makelo mendep.
 “Ngudiang sing bani?”
Ané satuanga unduk Yandé ngaénang tiang gelu, nanging tiang tusing ja prajani ngugu. Petengé ento tiang tusing nyidang masaré. Kenehé osah inget tekén Yandé ané orahanga malaksana ané tidong-tidong, dadi balian ané nyalanang aji pangiwan, ngubadin anak sakit ané gaéna padidi. Saja ya Yandé dadi ati ngalih isin basang nganggon sima buka kéto?
Sukeh rasané nanggehang kenehé apang énggal maan galah kacunduk ajak Yandé, apang sida maan orta ané seken, ané pesu uli bibihné padidi. Maniné tiang malali ka umahné satondéné tengai tepet. Dapetang tiang ia negak padidian nyujukang entud di balé gedéné.
“Kénkén, sing ada nak maubad né?” kéto tiang matakon.
“Prai malu cepok,” Yandé masaut ingan.
“Nguda kéto?”
“Apang sing ada ngulgul. Cang ngelap nyediang galah apang maan ngorta ajak Nyoman ané kapah mulih.”
“Péh, kanti kéto.”
“Sing kénkén, cepok-pindo cang nak perlu masé mangaso.”
“Beneh saja kéto, Yan.” 
Yandé lantas ngajak tiang pesu maseliahan sambilang meli nasi cara ané imalu. Tiang ajaka singgah ka warung  ané ada léséhané. Tongosné melah pesan di tengah cariké. Busan-busan anginé kesiar-kesiur makada tis.
Tiang kéto masé Yandé negak masila di lanté balé bengongé ané kakebatin tikeh pandan, ngarepin meja mabatis bawak buka meja nak Jepang. Ada pitu liuné balé bengongé ané majérjér di tengah cariké. Maraab ban ambengan, balé bengongé masaka patpat tur ada kulkul tiing ané magantung di bucu anggon ngamaang ciri apang tawanga ada tamiu tekén pelayané. Tamiuné ané teka medaaran liunan pegawé ané matuuh nguda.
“Cang mulih nelokin I Dadong,” tiang masaut nuju Yandé matakon disubané mesen dadaaran.
“Di désan iragané sing ada nak lénan ané matuuh cara Nyoman ané enu ngelah dadong.”
“Kéto ja Yan, kéwala pedalem I Dadong suba sing nyidang maklisikan.”
Pelayané teka ngaba és daluman anggon melusang kakolongan satondéné madaaran nasi. Sakabesik gelasé pejanga di duur méjané ané mabatis bawak.
“Yén cara Yandé apa mirib ané ngranang ia gela-gela buka kéto?”
“Ada ané tepukin cang.”
Patuh cara tiang, Yandé nawang yéning I Dadong tusing ja nak luh biasa. Dugasé malu ia bani nyemak gaginan ané madan nekat. Ia tusing ja bagia yén tuah dadi nak luh ané sadina mapunpun di paon cara luh-luhé ané lénan. Sajawaning mreténin pianak ia masé sébet madagang nasi di warung. Liu anaké ngorahang olahan I Dadong jaen, ento ané ngaé warungné lais pesan.
Sakéwala ia tusing ja taén loba. Yadian enu tengai, yéning dagangané suba telah ia nglaut nutup warung, mulih ka umahné inget tekén tegenan miara pianak jumah.
Ada ané mabuat ané tusing tawang tiang, I Dadong lais madagang buka keto koné ulian nganggon pangégér, panglaris.
“Bekel ané tusing mapreténin nak bisa mabalik ngaé sengsara. Ento sujatiné ané ngranang ia gela-gela,” kéto Yandé nekedang tekén tiang.
“Kayang bin pidan ia lakar kéto?”
“Kanti bekelné ané sing ngenah ento lepas.”
“Kénkén unduké nguda dadi ia bisa ngelah bekel ané tusing ngenah?”
Yandé nginem és dalumanné adéng-adéng, kéto masé tiang.
“Bekelné teleda ipidan, kanti jani suba mabesikin ajak awakné,” Yandé nerusang.
“Oh, kéto Yan? Jani kénkén carané apang bekelné ento lepas?”
“Yén Nyoman las, cang nyidang nulungin.”
 “Ngudiang sing. Apa gunané ngendepin yén sinah ngranang pikobet, sengsara. Endén té malu Yan, dija sujatiné ia maan gagemet buka keto?”
“Nah, da nyén Nyoman pedih, nak pekak cangé ané ngemang ipidan,” kéto pasautné Yandé tusing ja ngengkebang. “Nyoman mirib suba nawang kénkén solah I Pekak dugasé pidan.”
“Yén unduk ento, taén dingeh cang ia kasambat nyalanang aji pangiwan. Saja kéto, Yan?”
“Cang masé kadéna nyalanang ané keto-kéto. Nah, kénkénang men. Cang sing bareng naar nangka kéwala kena getahné. Sing ja kénkén, mani puan dong tingalina ya yén sujatiné cang sing ja patuh tekén I Pekak.”
Oh, dong kéto sujatiné. Pantes liu anaké ngadén Yandé kakéto, utamané ané ada di desan gelahé. Uli pidan tiang tusing ja pracaya yén Yandé sanggup nyalanang aji ané tuara-tuara, sawiréh uli cenik tiang suba matimpal ngajak ia tur tatas nawang nyén sujatiné Yandé.
“Yan, cang sing ja lakar ngendepin yén ada ané ngadén Yandé kakéto.”
“Endepang dogén, Man,” saut Yandé. “Nyén dong ada galah anaké lakar nawang ané madan beneh, cara Nyoman buka jani.”
Madaar di tengah cariké ngingetang tiang tekén gaginané dugas cenik, masang bubu lindung nuju sanja. Dikéngkéné nulungin I Pekak matekap nganggon sampi. Dadaaran apa ja abana tekén I Dadong jeg setata jaen pesan asané, kanti basangé begah kaliwat wareg.
Suud madaaran tiang mapangidih tekén Yandé apang ia bareng mulih nelokin I Dadong. Neked jumah Yandé ajak tiang ngojog ka kamarné I Dadong. Yan Witari, Putu Yani lan méménné dapetang tiang negak ngrunyung I dadong ané masaré uyang, maangkihan sada éncol.
Ada sawatara apakpakan basé sasubané Yandé mandrengin, ia kedat lan menékang limanné ané tengawan sambilanga ngelunin tiang, “Man…”
Tiang ngadébras maekin tur nyemak limanné. Buin jahané limanné ané nyem tan pabayu lantas lemet. I dadong lantas ngidem, leplep tusing maangkihan. (*) 

Belayu, 2016.


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments