I Wayan Krosok

Olih: I Nyoman Sadwika

Gagambaran Olih Supartika
Wénten anak lanang bagus génjing wastanyané “ I Wayan Krosok” kaukina sareng timpalné,  ia nongos di Désa Pula Sari, sareng reramané. Gaginané sawai-wai wantah dados petani, sambilanga taler  malajah magegitaan ajaka para tetuané di désa.
Teruna-teruniné di Désa Pula Sari sami  pada  masekolah ka kota, sakéwala I Wayan Krosok anak ia tuara, nika  mawinan ipun nénten prasida   nutugang  masekolah  ka tingkat  SMA. Yadiastun sakadi punika ipun   taler  madué cita-cita dados  petani  sané maju tur mawiguna kapungkur wekas. Mapan luih  punika tatujon  idupné, dados  seleg magarapan ring cariké lan di tegalané, sarwa pala bungkah, pala gantung, lan pala rambat tanema. Mapan  ipun  anak tuara, kocap nénten naenin  nganggén rabuk sané macampur  zat  kimia, setata  ipun  nganggén aas-aasan  don, tain sampi, somi suud anak manyi duduka, leluu ané anyud di tukadé jemaka, leluu sisan-sisan anak mabanten punduhanga anggéna rabuk, ento makrana sarwa sané tanema dados mokoh. Don donan  pala gantung, pala rambat, lan pala bungkah pada gadang, buah-buahné paseranting magelohan.
Nuju dina Redité I Wayan Krosok  ka peken  madagang sarwa woh-wohan, jukut-jukutan sane polih alapa ring  tegalné. Mara neked di peken jeg tusing ada apak pakan basé sagét sampun   telas dagangan  I Wayan Krosok ajak reramané laku. Sasampun  wusan  madagang lantas reraman I Wayan matakon, “Yan…  jani suba telah dagangané laku , nah tegarang apa asana ané kenehang Wayan lakar beli?” Keto petakon reramané, laut I Wayan  kéné masaut, “mé… bapa… tiang  nak sing makeneh  mablanja liu, tiang wantah makeneh  mablanja meli lontong dogén sisan pipisé lakar punduhang  tabungang di tiing adegan témbok bedégé!  Mani yén suba liu lakar anggon meli montor pit,  kéto pesautné I Wayan. Sasubané kéto pasautné lantas bapané ajak méméné meliang I Wayan lontong tur mulih.
Tusing karasa sawetara suba duang tiban  ia nabung, congkéla bungbungan témbok bedégé tongos ia nabung, tur petéka pipisé. Liun pipis tabungané wantah dasa yuta nanggu domas tali rupiah. Lantas I Wayan nyambat tekén reramané. Kéné ia ngaraos, “ mémé… bapa… pipis asil madagang suba ada sawetara dasa yuta nanggu domas tali rupiah. Kénkén jani tiang?”
 Kéné reramané mamunyi, “Yan payu meli montor pit? Payu kéto?”
 Ia Masaut, “tiang  makeneh  montor pit Honda Vario sakéwala montoré ento ajiné nembelas yuta rupiah  Paa. Nah…. yén kéto montor pit ané anyar ento? Oooo Paa, nah  gelekang malu puesé, bin kejep dogén, tutugang malu nabung apang genep pipisé.”
Tusing karasa suba enem bulan makeloné ia nabung  uli kekuang pipisné, buin I Wayan ngitung pipisné, sagét suba ada nem belas yuta nanggu karobelah  rupiah pipisné. Mapan suba marasa genep  pipisné jani I Wayan luas ka kota ngajak reramané meli montor pit. Neked di tengah jalan tepukina tekén timpal-timpalné.
“Yan.. Yan… Yan  Krosok, Yan lakar kija to jeg tumbén Wayan mapenganggo melah  lan kedas?” Kéto petakon timpalné.
“Icang lakar ka kota meli montor pit,” kéto I Wayan  masaut.
“Pih ajum dogén, Wayan Krosok buka adané jeg setata ngrosok, mimbuh buin bobab!” Kéto timpalné ngraos. Ditu reramané Wayan marasa tengkejut tur éran. Matakon  reramané tekén Wayan.
“Yan  uling pidan Wayan  madan I Krosok! Bapa ajak mémén Wayané tusing taén asané ngadanin Wayan Krosok, ané tunasang bapa pidan ditu di griya Wayan madan I Wayan Sudarma.”
“Nah, Pa... da to sangetanga, jani guminé anak suba mabading satus delapan puluh derajat. Manusané suba pada duweg, duweg melog-melog timpal, asal suba sugih liu ngelah pipis apa ané omonganga pasti guguna ajak timpalé Yén tiang anak lacur beneh raosé pasti pelih tekané, mapan bibihé tusing mamedang. Jani anaké  mamedang aji pipis bibihné makada guguna. Kéto masé timpal tiangé , to.. to.. to I Gedé Tapa adané, melah  sakéwala bikasné jelékan tekén buron, demen nyacad, sombong, sesai nguluk-uluk timpal tusing ada bani anaké ngajak ia mapan bapané dadi pengedé ditu di kota.  Tiang adanina I Krosok mapan tiang jemet ngaé tugas, jani orahina jani gaé, orahina pikét tiang setata gencang ento timpal-timpal tiangé ané males dadi iri ati ngadanin tiang I Krosok.
 Jani I Wayan suba ngelah  montor pit ané anyar, cara pekenehanné  montor pit Honda Vario. Sawetara jam  solas  tengai, I Wayan ajak reramané di cariké sisin jalan rayané  ia magarapan ngalap sarwa woh-wohan, jukut-jukutan, tomat, tabia, lan keséla, sagét ada montor gedé cara bis marérén disampingné. Lantas ada anak gedé landung mabok kuning tuun sambilanga ngraos, “good... good… good, nice… nice… nice. Hello, Mr… what is your name..?
Yan nyén to…? Apa orahanga to? Cuas cuis munyiné. Toris to Paa, anak Bahasa Inggris anggona, tiang masé tusing ngerti.”
Ditu ada anak tuun  uli di bisé, gaid koné adané, lantas ia ngomong, “gus torisé ngomong,… bagus, bagus, bagus lan manis, manis, manis, tur matakon adan gusé.”
“Tiang madan  I Wayan Sudarma.”
“Gus torisé makeneh meli woh-wohan ajak jukut-jukutan ené, dadi koné?”
“Ooooo kéto! Dadi pak gaid! Kudang pesel,meli jukut lan  kudang keranjang meli tomat?”
“Sing ja peselan sakéwala makejang boronga! Bayaha koné aji séket yuta rupiah buka onya.”
Tan sipi tangkejut bapan Wayan Sudarma ningeh tur nagih pingsan, mapan ia marasa tusing taén nepuk pipis liu kéto apa buin nyekel. 
Sasukaté ento, katemu ajak toris ditu lantas idup I Wayan Sudarma ajak reramané dadi sugih, liu ngelah pipis, nyidayang mapitulung ajak anak lacur. Kéto masé I Wayan Sudarma maan penghargaan uli pemerintah mapan ia nganggon pupuk organik lan ngelaksanayang Tri Hita Karana. (*)


I Nyoman Sadwika
staf dosén ring IKIP PGRI Bali.

No comments