Makamben di Sunduk

Olih: I Gusti Ngurah Putu Jaya Antara
 
Kolase Sisia SD 6 Saraswati Denpasar
I Kadék Béno tuah anak jemet pesan, polos lan dueg di sekolahné, SMA. Ia rajin pesan nulungin mémé lan bapané di jumahné. Krana ento ia sayanganga pesan tekén reramané. Tusing taén ia piwal tekén pitutur reramané. Apa ja pamunyin reramané jeg lantas katuutang tur kalaksanayang.
Dinané ento dina Soma. Ia suba nganggo baju sekolah. Sadurungné majalan ka sekolah, ia setata nulungin méméné magarapan di paon. Patut mabersih-bersih, ngumbah piring, miwah mablanja ka peken. Gagaén apa ja ané patut gaénin ia seleg ngaénin, krana sing ada lénan buin ané andelanga tekén mémé bapané. I Kadék Béno manyama tuah padidiana. Sakondéné ia majalan masuk, ia setata mapamit antuk nyalamin liman mémé lan bapané.
Di sekolah, Dék Béno matepuk jak timpal-timpalné.
“Dék suba ngaé PR Basa Bali?” I Wayan matakon sambilanga ngemel kertas akesétan.
“Silih apa PR Kadéké?” pamunyiné I Putu milu-miluan. Dék Béno nlektekang sebeng timpal-timpalné. Padalem asananga yén tusing baang.
“Ento di tas raga jemak!” pasautné sambilanga nujuang tongos tasné. I Wayan lan I Putu lantas melaib magrudugan, saling tomplok, saling tuludang, saling pemaluin nyagjagin tasné I Kadék Béno.
Ttttrrrrééééééttttt..... ttrrrréééééétttt.... tttrrrrééééétttt....
Bél masuk ka kelas mamunyi, murid-muridé makejang suba pada sayaga di kelasné. Jam pelajahan kapertama maan pelajahan Basa Bali ané kaajahin olih Bu Wati. I Wayan lan I Putu makenyem girang marep sikné I Kadék Béno. Kendel bayuné krana PR-né suba suud kagaénin.
“Inggih matériné sané mangkin ngenénin indik singkatan lan akronim,” Bu Wati mamunyi sada alon. “Ring dinané sané mangkin i raga jagi mlajahin nulis singkatan lan akronim nganggé akasara Bali. Sami sampun uning ring singkatan lan akronim punika?”
“Sampun!” pasaut murid-muridé sibarengan.
“Inggih singkatan punika contoné RRI, TNI, TKR, miwah sané lianan, yéning akronim punika contoné Balita, Pilkada, Depdiknas...”
Lebihan kén a jam suba Bu Wati ngamél-mél sakadi dagang ubad di malun kelasé. Nyansan makelo, nyansan ngamedikang muridé ané ngrunguang. Ada ané nguntul marep kabetén méjané, ada ané ijek ngambar di kertasé, ada ané bengong ningalin guruné mapi-mapi mirengang kéwala paliatné puyung. I Kadék Béno ané milu med marep ka malu iseng matolihan ka jendélané. Ditu lantas ia makesyeng bayuné mara ningalin anak luh jegég pesan liwat. Bangkiangné rengkyang a cekel gonda layu, kulitné putih, tegehné nyempaka, awakné moleh, bokné lantang maribonding, kenyemné manis. Anaké luh ento madan Luh Diah. Sing nyidaang-nyidaang baana negtegang bayuné mara nepukin Luh Diah. Jeg gedag-gedug tangkahné, peluhné kanti ngrécék. Sing léb-léb bana nlektekang Luh Diahé ento. Tungkula nlektekang Luh Diah, tusing asanina yén déwékné bengong marep ka sisin kelasé. Makesiab lantas ia ningehang munyiné Bu Wati.
“Dék Béno! Indayang surat ring papan singkatan SNI antuk aksara Bali.”
Kondén tegteg bayuné krana nepukin Luh Diah jani suba buin nyangetang gedag-gedug tangkahné lek tekén déwékné tawanga ngelén-ngelén tekén guruné. Nanging kéto I Kadék Béno mula anak dueg, ngaluhin ia ngaé soal guruné di papan lan beneh pagaéné.
Teked jumahné, langsung ia ngabahang awakné di kamar pasaréané. Nu ia inget lan marawat-rawat lawatné Luh Diah. Tumbén jani inguh bayuné buka kéné mara nepukin anak luh, kéto nyet di kenehné. Baan inguh bayuné, iseng ia ngontak radio di duur méja samping baléné. Ngrereh siaran RBS. Drika lantas pirenga alon-alon suaran suling lamat-lamat nyarengin gending semarandana di radioné.
Tan prasida baan nampi, paras jegég manganyudang, sampun leket ring atiné, tan sida baan ngensapang, saking matemu pertama, sareng I Luh sané ayu, beli tresna tekén I Luh.
Sambilanga masaré ia mirengang tembangé punika tur mapineh-pineh. Liang asan kenehné krana Luh Diah. Nyansan makelo gending di radioné nyansan nganyudang rasa lan manahné Dék Béno, liang asan bayuné. Anyud asan kenehné lan engsap...
Drika sagét di sisin Taman Ujungé negak Kadék Béno jak Luh Diah madampingan. Anginé nyirsir di sisin Taman Ujungé. Kedis-kedisé marérod lan magending-gending girang di duur punyan jepuné, liang lan bagia, sakadi atiné Dék Béno lan Luh Diah né jani.
“Luh...” Dék Béno nyiagang bok ané nekepin muané Luh Diah.
“Kenapi bli?” pasautné Luh Diah sambilanga makenyem manis lek-lekan.
“Luh... Apa Luh tusing ngrasa?”
“Ngrasa napi bli?”
“Luh, bli tresna kén I Luh, bli bagia yén paek jak I Luh!”
Mendep makelo ajaka dadua. Mara lantas Luh Diah masaut.
“Bli...”
“Kenapa Luh?”
“Apang bli nawang, tiang tresna masi kén bli, tiang bagia masi yéning paek jak bli!”
“Seken Luh?” masaut Dék Béno sakadi tusing ngugu padingeh kupingné.
“Nyak Luh dadi tunangan bliné?” munyin Dék Béno sambilanga ngamel limané Luh Diah makadadua.
Makenyem lantas Luh Diah. Muané barak, tur masaut.
“Nggih bli... tiang nyak dadi tunangan bliné!”
Ningeh munyiné Luh Diah buka kéto, kendel pesan kenehné Dék Béno. Sahasa ia majujuk sambilanga ngisi limané Luh Diah makadadua, tur tan suud-suud kadiman limané Luh Diah sambilanga kecag-kecog cara anak buduh di sisin Taman Ujungé. Sedek demena kecag-kecog sagét “gedebug”. Sagét dapetanga awakné makayagan di batan balé pasaréané sambilanga ngelut galeng guling. Mara lantas ia inget kén déwékné tuah ngipi. Ngipi matunangan jak Luh Diah.
Awai, duang wai, aminggu, abulan kanti nem bulan suba liwat uling dugasé ento. Tan sida-sida bana Kadék Béno ngengsapang padéwékan kajegégan Luh Diah. Girang asan bayuné sabilang maan nepukin Luh Diah di sekolahan. Apabuin maan nepukin kenyemné Luh Diah ané nyunyur manis jeg sing makita madaar, sing makita nginem jeg duga baan telung wai. I Kadék Béno marerasan ajak déwékné padidi. Minab ia sanget tresna tekén Luh Diah. Sakéwala déwékné sing juari ngraos ngorahang tresna tekén Luh Diah. Kalingké lakar ngorahang tresna, mara matepuk dogén ngajak Luh Diah suba nurdar. Limané ngejer, prajani ia dadi nak kolok. Sing nyidaang ngraos apa-apa.
Petengé ngungkulin jagat, anginé nyirsir dingin kadi és. Sepi, suung sakadi atiné Kadék Béno sané mangkin. “Muani getap!” plak ia ngeplakin bibihné sambilanga ningalin bulan lan bintang di langité uli balé dauh umahné. Ditu ia negak mangenang baan getap déwékné. “Ngorahang tresna dogén sing juari!” plak buin ia ngeplakin bibihné.
Tusing karasa a tiban suba liwat, kondén masi ia ngorahang tresna tekén Luh Diah. Sing nyidaang baana naanang buin. Buin mani dimulihné uli sekolahan, ia lakar ngajak Luh Diah mareraosan, ngorahang tresnané. Kéto nyantep munyiné tekén déwékné padidi.
Buin maniné di sekolah mapapasan ia ajak Luh Diah di malun perpustakaané. Ia ajak Luh Diah tuah saling kenyemin, nanging tusing ada raos ané pesu uli bibihné Dék Béno.
Ttttrrréééééétttttt..... tttrrrrréééééétttt.... tttrrrrréééééétttt....
Bél mulih sekolahé mamunyi, makejang muridé magrudugan pesu uling kelasé. Kadék Béno mesuang bunga mawa a katih ané suba mabungkus uling tengah tasné. Nurdar bayuné majalan sambilanga nyekel bunga mawané ento. Nyantép suba jani kenehné. Tusing ada jani ané nyidaang nyantulin kenehné lakar ngorahang tresna tekén Luh Diah.
Makelo suba ia ngindeng ngalihin Luh Diah, nanging tusing tepuk-tepukina. Di koperasi, di perpustakaan, di lapangan, kanti di tongos parkir alihina, tusing tepukina masi. Nu minab di kelasné? Kéto kenehné Kadék Béno. Iseng-iseng ia ningalin di kelasné Luh Diah. Ditu tepukina pintu kelasné matutup atenga. Lantas majalan ia maekin kelasé ento. Uling selag-selagan pintuné ia ningalin ada anak ditu. Anak luh ngajak anak muani. Buin sekenanga ningalin. Mara makejutan asan awakné. Belah asan tangkahné. Ditu tepukina Luh Diah ngajak anak muani sedek magelut lan madiman. Tusing karasa kelés bunga mawa ané gisina. Inget ia kén gending maskumambang ané sesai pirenga di radioné:
Lacur pisan, pitresnan tiangé mangkin, adi tresnan tiang jani suba mangalahin, ngajak miani elénan...
Tan sida ia ngandet pesun yéh matané. Tan suud-suud ia ngupet déwékné padidi. Lek, sebet, jengah, gedeg ia kén déwékné padidi. Buung suba kenehné ukana ngorahang tresnané. Jani Luh Diah suba dadi gelah anak, suba dadi tunangan anak lén. Nyesel déwékné tusing ngamaluin ngorahang tresna, sakadi bladbadan makamben di sunduk. Nanging ia tusing bes sanget sebet, lega masih kenehné ningalin Luh Diah bagia, yadiatun tresnané tekén Luh Diah tan prasida mabesikan. (*)


I Gusti Ngurah Putu Jaya Antara
naenin masekolah ring SMAN 2 Amlapura.

No comments