Puisi-Puisi Tudékamatra; Nyénké ané Ngelah Pelihé?Nyénké ané Ngelah Pelihé?
:kapining Luh Gedé Rina Puspitasari

Tusing taén tiang makeneh satondéné ené
Tusing taén tiang makeneh buka kéné
Apa ané rasayang jani
buka sing bisa buin ngelidin

Apaké pelih i raga?
Apaké pelih tiangé?
Apaké pelih i luhé?
Nguda i raga matemu dugasé ento?
Apaké ané ngaba pejalané kema?
Miribké Sang Kala?
Miribké Hyang Jagatnata?
Miribké Sanghyang Semara?

Sing pesan taén kakeneh baan tiang
Mirib i luh masih patuh

Matemu i raga ditu :
Macapatan, sing ja makeloan
tekén anaké matawahan di peken
Akesep!
Ngorta tuah buka anaké matakon di jalan
Akesep!

Nanging akesep ento sing ja dadi akesep
ané nyidaang baan tiang ngengsapang
Nguda kanti kayang jani
nu bakat ingetang?
Nguda kanti kayang jani
nu bakat rasayang?
Nyénké ané ngelah pelihé?
Tiang apa i luh?Lepég Ulian Tresna

Sajaké tresna patut ngelah liu pinget?
Koné, a tebih gulem nyidaang ngulungin ujan

Kangen mentik di ati nglekadang ipian
Ajak dadua ditu memanying-manyingan
Yén nu marasa padidi, tolihin kuusan ujané

Dalem keneh ujané sing tawang bongkolné
Langit masaut “Yén bas dalem bisa ngeling”
Liep – liep gulem nglekadang bales ujan

“Tusingké tresna kapining déwék tiang?”
Sing ngantos pasaut, ujan tuah mragatang pejalan

Tiang dot pesan nresnain buka ujané ento
Gribis-gribis ujan ngulungang pasaut “Eda!”
Ujan tuah ling langit, tetep belus ri kala kebus

Ri kala ujané marérén, apa sujati antosang?
Boya belus padang, boya belig lumut natahé
Masih boya beseg tanah enduté ané antosang

Dini, awak tiangé ngejer ngetor padidi
Di tengah, atin tiangé lepég ulian tresna!


No comments