Puisi-Puisi I Komang Alit Juliartha; Bapa


Gagambaran Olih I Gede Putra Ariawan

Mémé

Ping keti nyatuayang
Tuara sida baan ngalahang
Benang-benang tresna
Ngilit sahananing rasa
Lascarya
Ngupapira i pianak tuna
Manados jatma maguna
Mé,
Joh tiang majalan
Kangen makejang
Banggiang tiang kampih di pasisi sayang
Méméné
Banggiang tiang sirep di pabinan méméné
Banggiang tiang ningehang suaran
Méméné rikala nyaritayang kesah
Durma subakti tekén rerama
Tiang meled buka kéto

Méksiko, April 2017


Bapa

Nu inget
Pedas baan tiang ngingetang
Pait idupé pidan
Kabara-kebéré nerawang sawang
Kadirasa tis angin ngasirsir tuara sida baan ngrasayang
Pa,
Milehan bapa nunas rejeki
Nunas paica
Apang payu makejang jumah
Ngajeng ané melah-melah
Nyidang masekolah
Pa,
Jani Bapa suba lingsir
Kéwala nu pageh ngambel swadarma dadi rerama
Milehan bapa ngalih muatan
Sakabesik katuunang kapenékang
Bapa
Dumadak sih swéca Hyang Widhi mapica karayuan ring sikian Bapané
Tiang ipianak tuna
Wantah ngastitiang

Costa Maya, April 2017


Nyama

Beli
Adi
Saja
Nyuhé aijeng tuara ada ané patuh
Kéto masi iraga
Yén suba bisa ngalih jalan
Yén suba pada nawang kénkén ngundukang pagelahan
Mirib ditu marasa
Cang paling kéné
Cang paling kéto
Tusing buungan marebat ngajak nyama
Maketig ngajak nyama
Kéwala ento biasa
Getihé abungbung, patuh
Dipradé tiang padidi
Kangené tan kadi-kadi
Inget tekén beli-beli jak adi
Gedegé tuah apanginangan
Sayangé sing matanggu
Diastu mani puan lakar majohan
Ngmargiang swadarma soang-soang
Kenehé buka kakilit baan benang-benang tresna
Tan wangdé nyama digelis lakar katemu

Florida, April 2017


Keluarga

Pa
Nyama
Keluarga
Umah tiang
Idup tiang
Suksman tiang

Florida, April 2017


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments