Kampus

Olih: Idg Trinandita

Mahasiswa rikala suud yudisium
Suud masekolah di SMA, liu muridé ngelanjutang sekolah. Sekolah ané katuju tusing buin madan sekolah. Nanging sekolah ané ketuju madan kampus. Kampus ento suba ané madan sekolah yéning suba madan kuliah utawi masuk perguruan tinggi.
Apa binan sekolah ajak kampusé. Sinah kéto liu petakoné. Yéning ento telatarang sinah liu sajaan binané. Ané kapertama uli adan sekolah suba madan kampus. Suba lantas kéto, ané masekolah ditu anak ané suba kelih utawi truna. Sejabané ento masekolah di kampus mayah, ané ngajain tusing enu madan guru cara di SMA. Nanging suba meganti adan manadi dosén.
Nu liu buin binané. Selanturné yéning masuk di kampus nganggo jadwal bisa semengan bisa tengai bisa masi sanja, melajah tuding nu cara di SMA melajah uli semeng kanti tengai utawi uli tengai nganti kasanja. Buiné mata pelajaranné tusing nu madan matapelajaran cara dugasé di SMA, jani suba magentos madan mata kuliah. Buina yén ulangan cara di SMA nu madan ulangan harian, ulangan seméster, utawi ulangan akhir seméster. Yén suba di kampus maganti dadi tugas, ujian tengah seméster, ngalantur ujian seméster. Selanturné yéning di SMA nu ngango mata pelajaran nanging yéning di kampus suba madan mata kuliah ané dadi jemak utawi pelajahin sesuai ajak indék préstasi komulatif (IPK). Yéning gedé IPK-né, dadi liu nyemak mata kuliah ané madan sistem SKS. Yén sing pelih tuah satuan krédit seméster. Dadiné mata kuliahé ané wajib utawi patut kapelajahin ento dadi krédit melajahin tiap seméster. Ento ané sanget melénan yéning bandingan ajak SMA.
Sistem SKS ento ané ngranayang muridé di kampus ané suba magentos adan menadi mahasiswa, masukné subarengan sakéwala tamat utawi lulusné bisa dogén malenan. Yéning jemet melajah utawi lancar lulus sakancan mata kuliah ané pelajahin sinah énggal ngidaang tamat. Yéning pepes tusing lulus melajahin mata kuliah sinah ditu lakar mekeloan nongos di kampus boya ja ulian sayanganga ngajak doséné, sakéwala ulian kondén pragat pailehé nyalanang swadarma.
Yéning saihang di SMP muah di SMA bisa dogén masi masukné bareng sakéwala tamatné tusing subarengan. Bisé ulian maan tusing naik kelas ulian tusing memenuhi syarat. Bisa masi ulian taén tusing lulus Ujian Sekolah muah Ujian Nasional. Yéning di sekolah lanjutan, raosang SMP muah SMA lan sederajat sinah guruné lakar melid-melid ngorahin apang murid-muridé seleg, jemet tur anteng melajah apang nyidaang naik kelas tur lulus masekolah. Yéning di kampus murid ané suba dadi mahasiswa ento tusing buin ada ané lakar nglemekin buka kéto, sinah padéwékané ané suba madan kelih utawi déwasa yén caré janiné lakar nglemekin padéwékané apang beneh melajah. Krana masuk perguruan tinggi ento suée pilihané, sinah pedidi ané demen nyalanang, sinah pedidi ané ngutsahaang apang énggal lulus tur énggal maan gaé. Anggo bekel nglanturang swadarma di kulawargané, di masyarakat muah tekén bangsa utawi NKRI.


Idg Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

1 comment: