Yén Cutetang, Niki Wantah ‘Sejarah’ Embasnyané Organisasi Boédi Oétomo

Sumber Potrekan

Daweg punika, Redité, 20 Méi 1908, sawetara jam sia semengan, sira sané pacang nayanin, yéning dinané nika wantah dina embasnyané silih sinunggil organisasi pergerakan nasional modéren kapertama ring Indonésia sané mawasta Boédi Oétomo utawi Budi Utomo. Magenah ring ruang belajar STOVIA (utawi School tot Opleiding van Indische Artsen, wantah sekolah pendidikan dokter pribumi sané magenah ring Batavia daweg jaman kolonial Hindia Belanda lan mangkin sampun dados Fakultas Kedokteran Universitas Indonésia), Soétomo nguningayang daging pikayunannyané.
Napi sané kauningayang olih Soétomo irika? Dané ngandika yéning nasib Tanah Air bénjang pungkur katentuang olih para truna-trunané. Lan indiké punika ngawinang embas organisasi Budi Utomo. Nanging truna-trunané punika uning yéning dados mahasiswa kedokteran akéh maduwé tugas sajabaning ngurus organisasi. Indiké punika ngawinang, wénten usul yéning sané dados pamucuk organisasi punika wantah ‘kaum tua’, lan ipun sareng sami pacang dados ‘motor penggerak’ organisasi.
Sadurung embasnyané Budi Utomo, dokter Wahidin Sudirohusodo nglaksanayang kampanyé majeng ring para “priayi” Jawa saking warsa 1906 kantos 1907. Tetujonnyané wantah anggén nincapang maratabat rakyat miwah bangsa, antuk ngwentuk Dana Pelajar, lembaga anggén méyanin truna-truna sané wikan lan cerdas nanging nénten prasida nglanturang masekolah. Ring panguntat warsa 1907 dr. Wahidin Sudirohusodo kacunduk sareng Soétomo, raris patemon punika kaceritayang olih Soétomo majeng ring sawitrannyané ring STOVIA.
Sané tatujon utamané ngwentuk dana pelajar, raris dados dasar embasnyané Budi Utomo. Dadosné penggagas organisasi Budi Utomo puniki wantah dr. Wahidin Sudirohusodo, yadiastun daweg kapertama kawentuk durung mawasta Budi Utomo lan kawentuk antuk Soétomo sareng mahasiswa STOVIA sakadi Goénawan Mangoénkoésoémo lan Soéraji.
Budi Utomo, mawit saking kruna budi sané maartos tabiat lan utomo sané maartos becik. Yén artosang, dadosné wantah organisasi sané madasar antuk tabiat sané becik. Organisasi puniki wantah organisasi sosial, ékonomi, lan kebudayaan. Embasnyané organisasi puniki, wantah gerakan awal sané ngawinang panegara Indonésia prasida mahardika sakadi mangkin.
Napi manten sujatiné tetujon kawentuknyané Budi Utomo puniki?
Tatujon Budi Utomo punika wantah prasida manggihin kerta raharja tur salunglung sabayantaka ring wangsa Jawa lan Madura, krana daweg punika idé persatuan seluruh Indonésia durung kakenal. Sumangdané prasida nglaksanayang tetujoné punika, Budi Utomo nglaksanayang indiké puniki: nglaksanayang pengajaran, nincapang pertanian; peternakan; miwah perdagangan, nincapang widang téknik lan industri, miwah nguripang lan ngalestariang budaya.
Mangkin pinanggal embasnyané organisasi Budi Utomo, 20 Méi, kadadosang Hari Kebangkitan Nasional.

NB: Artikel puniki kapupulang saking makudang-kudang sumber tur kabasabaliang antuk I Putu Supartika.

No comments