'Kenaikan' Tuhan Yésus ka Suargan

Olih: Éunike Séptaria

Sumber Gagambaran
Niki wantah pamargin urip sané kabinawa pisan ring salantang tuwuh jagaté. Pamargin urip Sang sané ngawinang jagaté dados mabinayan,  indik  pamargin urip Sang sané kautus ka jagaté lan mawali ring Sang Sunia, ngenénin indik pamargin urip Tuhan Yésus.
Indiké punika kawawanin antuk pamargin uripNyané sané nénten polih keadilan, keni raja pisuna, kaplegéndang, kantos matatu, lan kantos sédanNyané sané nénten manusiawi. Sang sané rauh antuk tatujon nyelametang i manusa, nanging panadosné wantah kasalib  yadiastun nénten maduwé pelih. Nanging Dané sampun uning, nika wantah sané pacang kapanggih ring jagaté, dados panyilur antuk dosa utawi kapelih-pelihan i manusa ring jagaté. Lan indiké punika nénten ja maarti usan lan boya ja panguntat. Nika wantah panyumu. Yén indayang pateh sakadi sang suryané sané medal rikala semeng, medal nénten wénten sané nayanin. Indiké puniki wantah, indik kebangkitanNyané—Tuhan Yésus. Tigang rahina sasampuné kapendem, tanemanNyané ical, wantah maisi kasa sané nénten madaging napi. Suwung. Nénten wénten sané nayanin indiké punika. Pateh sakadi sané kauncarang: “Dané pacang kanistayang, kakecuhin, katigtig, tur kasédayang, nanging rikala matuwuh tigang rahina, Dané pacang mawali nyeneng (Markus.10:34).” Gatra indik kebangkitan punika ngawinang jagaté biur. Nénten wénten sané manggihin sadurung nyané, anak sané sampun séda prasida maurip malih. Tuhan Yésus jakti-jakti mawali. Nénten wénten tatu ring déwékNyané, nénten nganggén mahkota sané malakar antuk dui, nénten malih nganggén panganggo sané maurab getih. Samian kakantenang anyar. Sakadi sang sané wau embas ka jagaté. Lan indiké puniki taler, nénten ja dados panguntat. Risampuné maurip malih, Tuhan Yésus ngumbara, dados guru lan matemu sareng wargané sami, ngumbara saking kota ka kota sané lianan, kantos sedek dina anu, Tuhan Yésus rauh ring bukité, lan sakadi biasané ngajahin wargané sané wénten irika. Ngajahin indik Tuhan, ngenénin indik tresana asih Tuhan majeng ring i manusia, ngenénin indik jaminan suargan majeng ring sang sané percaya ring Tuhan Yésus, ngenénin indik hadiah idup kekal krana Tuhan Yésus sampun dados jaminan, lan ngenénin indik semayanNyané majeng ring i manusia. Nanging wéntenké sané uning yéning dinané punika wantah dina panguntat pacang kacunduk sareng Sang Guru? Nénten wénten sané uning indiké punika. Nénten wénten sané uning yéning Sang Guru pacang mawali ka asalNyané, Suargan. Indiké punika harus tetep mamargi. Indik sané kabinawa, sané pacang dados sejarah ring salantang tuwuh jagaté.
Tengainé punika, Tuhan Yésus ngunggahang tanganNyané lan ngalugranin wargané sané wénten irika. Ring genahé sané nampek saking Bétania, tan pa angin baret utawi kampid utawi piranti lianan sané kaanggén makeber, Tuhan Yésus—Sang Guru nuju Suargan. Kasaksiang antuk panyiuan panyingakan, Tuhan Yésus jakti-jakti nuju ka suargan. Irika taler kacingak akéh ambun sané ngalikubin. Kejadian sané kabinawa pisan, durung wénten sané nyaménpada utawi nyingakin tur nénten ja pacang wénten indik sakadi punika bénjang pungkur.
Samian masimpuh lan ngetélang toyan panon rikala nyingakin gurunyané, sawitrannyané, lan Tuhannyané mawali ka suargan. Nénten wénten sabeh, nénten wénten angin, sagét wénten anak lanang kakalih mabusana petak, ngadeg ring sampingnyané, tur mabaos asapuniki : “Ih anak Galiléa, nguda dadi ragané majujuk dini nuléngék ka langité? Tuhan Yésus ané mawali ka suargan ngalahin ragané, lakar buin malipetan, patuh buka ané tingalin ragané rikala mungah ka suarga jani” (Pamargin Parautusan.1:11).
Sangkaning indiké punika, sané kanjantosang olih wargané irika wantah sapangrauh Tuhan Yésus sané kaping kalih. Akéh warga sané nyantosang sapangrawuhNyané,  krana Tuhan Yésus sampun masemaya pacang mawali, nanging nénten ja mapawakan manusa, sakéwanten sampun dados Tuhan pacang menghakimi dunia, nyelametang i manusa sané percaya ring Tuhan lan ngukum i manusa sané nénten percaya Tuhan. Kantos mangkin, durung wénten sané uning malih pidan Tuhan Yésus pacang mawali, sakéwanten indiké puniki pacang tetep mamargi lan pasti pacang rauh ring dinané punika. Tuhan Yésus sané mangkin kantun ring suargan lan kantun nyiagayang genah ring i manusa sané kasayangang, genah sané setata kaedotang olih i manusa. Genah sané kerta raharja, lan ngawinang bagia.
Rahajeng nyanggra dina kenaikan Sang Guru, Sang Penyelamat i manusia. Dané ka suargan kantun nyiagayang genah majeng ring i manusa sané sayangang Dané. (*)


Éunike Séptaria
Embas 1 Séptémber 1995, wantah mahasiswa sané kantun ngruruh gelar Dokter (dr.) ring Fakultas Kedokteran UNUD.

No comments