Puisi-Puisi I Komang Alit Juliartha; Ada ané Ilang


Gagambaran Bob Sick Yuditha Agung
Ada ané Ilang
(Katur ring alit-alité mangkin tur alit-alit generasi warsa 90-an)

Ada ané ilang
Kenangané pidan
Kala menék tuun jurang
Mandus di pancoran
Nuju tukad masileman
Majukung gedebong pisang
Ada ané ilang
Kala bareng-bareng majalan
Ka sekolah rikala semengan
Masan ujan
Mapajeng papah biu a bidang
Don kladi masi tusing buungan
Ada ané ilang
Makudang-kudang plalianan
Karét, guli, gambaran
Matampur laut makolo-koloan
Matembing mamung-mungan
Girangé sing nyidang ngorahang
Ada ané ilang
Kala mapupul nyaritayang
Sahananing carita ngawi liang
Saling makedékan
Tuturé tan parérénan
Sajaba panumaya Hyang Surya mawali ka pamereman

Vénice, Méi 2017


Apa Aba Mulih

Apa aba mulih
Pipis matumpuk-tumpuk
Utang madugdug
Kurenan jegég nylolét
Pianak suba pada gedé
Cucu sedeng lucu
Tanah héktaran
Sanggah prada ngrényéb
Mobil ngebekin garase
Motor makacakan
Dija pejang makejang
Umahé tuah abidang
Bucu kelod kagenahang
Duang méter kalantang
Kasamping a méter kuang
Tusing nyidang
Apa aba mulih
Sajaba karma bekelang mati
Mamargi
Ngentasin titi tan pangisiangan

Tengahing segara, Méi 2017


Karma

Kuciwa pasti
Nglantur tusing dadi
Serahina nandang lara
Masaput duka
Ngetélang yéh mata
Kamulan tuduh manggihin sengkala
Sahananing baya
Ngelidin tuara sida
Ané buatang wantah
Sangkaning i raga
Boya sangkaning lianan
Melihang anak
Papineh bawak
Melihang raga
Mulat sarira
Idupé buka pitehan roda
I raga tuah nyalanang karma

Tengahing segara nuju Venice, 26 Mei 2017


Krana Sayang

Krana sayang
Tusing lakar ilang
Tresna tusing musna
Kasih setata kaabih
Ané makada atiné jegjeg
Tegteg majalan
Sumeken matindakan
Manahé tusing obah
Yapitui galah ka galah
Mamaksa ngengsapang makejang
Krana sayang
Ada ané madan gegodan
Banban kanggoang
Eda ngredeg tusing karuan
Pinih mabuat rahayu ngantos tujuan
Krana sayang
Tusing lakar nilar semaya
Pageh jeroning hrédaya

Croatia, Méi 2017


Ajain Tiang Makenyem

Keneh biut
Buut
Tut
Ané jani ada
Sing ada
Sirna
Ané dadi kenehang
Mangulayang
Ngambang
Ané aptiang
Ngejohang
Ilang
Diolas
Ajain tiang makenyem
Ajain tiang nyuksmayang paican Widhi
Ajain tiang idup
Idup ané seken idup

Monténégro, Méi 2017

avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments