Jaja Laklak

Olih: I Putu Supartika
Dugasé ené, di médsos, tiang nepukin liu anaké ané ngortaang indik laklak puun. Simaluné tiang sing ngerti apa madan kéto, lan tiang masi maan makeneh: jaja laklak mula puun di tunduné. Sakéwala makelo-kelo tiang nawang masi apa artin “laklak puun” totonan. Ento tuah raos penyaru. Lan rikala ada anak ngortaang laklak puun totonan, tiang inget kenangan dugasé enu SMP. Dugasé totonan tiang inget pesan, sabilang mulih selidan uli sekolahan tiang pepes singgah ka dagang laklaké meli laklak. Ajak timpal-timpal tiangé ané sesai ajak rérad-rérod majalan masuk, tiang singgah sig dagang laklaké ané madan Bli Suléndra ajaka kurenané. Ajin laklaké tusing ja mael, tuah limangatus kanti sui rupiah ané akaputan don. Yén sing pelih, yéning meli laklak aji limangatus maan telung besik.
Sebenehné, tusing ja laklak dogén ané adepa ditu. Ada masi tipat santok, lempog, jaja lukis, lan jaja kuskus (malakar baan injin lan ketan ané makuskus misi unti). Sakéwala ané paling demenin tiang tuah jaja laklaké totonan. Tundun laklaké ané badeng, lan yéning cegut genyel-genyel ngaénang tiang demen. Disubané laklaké pejanga di duur don biuné, lantas pejangina nyuh makikih tur crérétina aji gula bali madadah. Mih jaen sajan asané.
Nyelap tiang yéning suba tawang lakar mulih selid, di sekolah tusing mablanja. Tetujoné tusing ja lén apang tiang nyidaang meli jaja laklak. Dikénkéné, laklak ané beli tiang campurina lempog ubi, taén masi campurina kuskus, lan kéto masih taén campurina lukis. Yéning meli limangatus tur macampur, biasané laklak misi abesik, lukis abesik, lan kuskus acokotan. Apang liunan maan, tiang biasané meli aji siu rupiah. Yén meli aji siu maan nem besik, lan taén masih pitung besik.
            Sakéwala, tusing ja sesai dagangé totonan ngaé jaja laklak. Taén masi tuah ada jaja lempog ajak lukis. Yén suba kéto, lakar kanggoang tiang meli jaja lukis ajak kuskus misi nyuh lan gula madadah. Taén masi dagangé tusing ngaé jaja, lan tuah ada tipat santok dogén. Kanggoang tuah meli tipat santok dogén.
            Yén sing ngadep jaja (laklak, lukis, lempog, lan kuskus) biasané dagangé lakar ngorahang: sing makatang ngaé, sanja teka uli metulung, utawi kadung sépanan ngaé tungkulang maburuh ngajang nyuh sanjané.
            Jani, dagang laklaké totonan suba tusing enu medagang. Tiang sing nawang apa ané makada. Sabilang tiang mulih ka désa lan ngaliwat di malun lad pedagangané tiang lakar inget kenangané dugasé SMP totonan. Kenangan meli jaja laklak.
            Jani tiang dot buin naar jaja laklak. Dijaké ada dagang jaja laklak ané jaen?

Singaraja, 3 Méi 2017

avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Canangsari, lan Majalah Satua.

No comments