Dadong Raja

Olih: Déwa Ayu Carma Citrawati
 
Gagambaran I Gede Putra Ariawan
“Néh..suba dayanin.. Dadong Raja suba ané saja ugig. Tiang tusing mogbog bli. To.. to tolih, anak ngudiang kali jani ada dini. Buin misi néngkléng. Jani suba. Mai kaukin kramané orahin nyaksiang. Da makelo-makelo ngoyong dini. Nyeh tiang Bli.”
“Nyai mula pragat ngelah keneh jelé ajak Dadong Raja. Sing tepuk anak ngenceh ento. Pedasang nolih.. pedasang. Mai.. mulih, nyai ané ugig adané to.
“Bah.. tusing percaya mula bli ajak tiang.”
Dadong Raja. Makejang anaké ngaukin buka kéto. Tusing ja ulian pianakné madan Raja utawi kurenané madan I Raja. Kaukina dadong Raja krana di umahné bek ada punyan biu raja. Dadong Raja mula demen mapula-pulaan. Tanah ané linggahne enem are ento makejang misi punyan biu raja ané donné lumbang-lumbang. Di nujuné mabuah, biuné gedé-gedé pesan ngaé liu anaké meled ngidih. Liu kramané ané pongah ngidih biu, don biu miwah sawatek apa ané dadi idih. Makejang mapi-mapi manyama ngajak dadong Raja, mapi-mapi rungu, kéwala kasujatiané apang juari ngidih mani puan. Tusing ada ané seken-seken inget suba kudang tiban Dadong Raja nongos di tegalé ané bek pulaina Biu Raja ento. Suba kudang galungan kadén liwat Dadong raja mabanten padidi, suba makelo.. makelooo pesan karasayang. Tuah pondok maraab séng ané suba ngeséng kauh di durin tegalé kaja kangin dadi saksi pajalan idup Dadong Rajané kanti jani. 
Pianak tusing ngelah. Pantes, krana Dadong Raja mula tusing ngantén. Idup padidina mula uli enu bajang. Ada ané nyambatang mirib ulian itehné ngalih gaé kanti tusing inget lakar ngantén. Ada masi anak ngortaang ipidan dadong Raja ngelah kurenan kéwala suba mati dugas géstoké. Kéto masi pisaga ané sai-sai ngajak maburuh nyambatang dadong Raja ipidan anak ngungsi mai dugas Gunung Agungé maletus. Makejang lén-lén satuané, sakéwala tusing masi ada ané nyangetang, keneh dadong Raja uli Besakih, uli Klungkung utawi uli langit masi tusing ja ada ané sanget ngrunguang. Ané sanget karunguang tuah buin pidan biuné Dadong Raja wayah, akuda sotongé suba gading, ané encén don biuné lumbang-lumbang. Apang beneh ngalih, apang beneh ngalap, yadiastun tusing ngorahang ajak dadong Raja, makejang suba nawang dadong Raja tusing ja lakar gedeg. Di uyutné, tuah uyut-uyut di munyi dogén, tusing ja lakar dadi plakara. 
“Wééhhh… ngejoh uli ditu. Magedi-magedi. Kadén suba sai orahin dadong, da maplalian ditu. Mimihh.. nyén koné ngelah pianaké to, aéng bantat - bantatné. Wééhh.. tuun uli ditu! Cetik ndasné!” Dengkik-dengkik dadong Raja uli pondokné sambilanga ngisiang émbér ané katikné kelés.
Anaké cerik-cerik ané uli tuni menék sotong di tegalné dadong raja pacebur mlaib pati kaplug ningeh munyinné Dadong Raja uli pondokné. Mula saja soleh anaké cerik-ceriké ento, suba sesai dengkika, timpuga, enu dogén demen ngalih sotong sig Dadong Rajané. Mirib saja, manis buin misi gedé-gedé pesan buahné. Ngaé anaké dot ngémpok sabilang mentas di arep tegalné.
 “Masi dadong suba tusing ngelah gigi. Da demit-demit dong. Pedalem sotongé sing ada ngalih!” I Bentir ané paling duri tuun uli punyan sotongé maekin dadong Raja ané nyagjag ngabaang sampat. Bibihné ciplak-ciplak, lima kébotné ngisi sotong ané suba gading-gading. Lima tengawané ngisiang sotong ané suba ceguta uli tuni.
 “Cai… mula anak cerik pongah. Nyén cai ngelah pianaké? Aéng dueg cainé mamunyi. Nyén ngorahang dadong sing ngelah gigi. Suud ngalih sotong dini. Lamun cai dot ajak sotong, mula sotong jumah.”
 “Bah… dadong sing dadi demit-demit, tiang ngalih sotong ané suba wayah abedik dogén. Dadong mula sing nawang, anak lén pesan asané lamun sotong ulian mamaling… hahahahha..” Bentir mlaib ngatirtir ngalahin Dadong raja ané enu ngrumuk padidi.
***
 “Ae.. mula saja dadong bisa ngléak! Tusing ja bantas bisa dadi endih api ané makeber nuju sandikala dogén, dadong suba bisa dadi cluluk jani. Kénkén? Lakar ada kénéh mlajah?” Makenyem Dadong Raja ningehang patakon Luh Sekar ané nadaksara nyagjagin Dadong Raja tur matakon apa saja Dadong Raja bisa ngléak.
 “Kénkén adi nengil. Luh ada bayu mlali ka umah dadongé. Nyanan antiang dadong jumah nah, lamun seken kenehé.” Tusing ja ngantosang Luh Sekar masaut Dadong Raja nglingkung magedi.
Makelo Luh Sekar bengong. Kenehné takut, bibihné caket, buin misi batisné ngejer.
Makejang percaya. Makejang anggut-anggut ngugu. Dadong Raja mula sakti. Rajan léak. Ratun léak. Uli di tanggun désa kauh kanti kangin makejang ngortaang indik kasaktiané Dadong Raja. Dadalané ulian ada ané maan nepukin Dadong Raja suba lakar nglekas. Ketut Lanus ajak Wayan Norti ané seken nepukin dadong Raja sedeng dangklang déngkléng di pamuun semané. Uli ortané ento makejang kisi-kisi jaran ngortaang Dadong Raja tur makejang dot nawang nyén kasujatiané Dadong Raja. Ada ané matakon ajak lingsiré ané miyaban ajak Dadong Raja, ada masi ané nyaru-nyaruang matakon ajak Dadong Raja. Nakonang uli dija, adi bisa ngoyong di Désa Salimerta, nakonang kurenan, pianak, nyama, méndahan! Mara anaké nyak nlektekang umahné Dadong Raja ané suba séndéh nyréndéng. Mara anaké rungu tekén giginé Dadong Raja ané selem-selem nagih kelés. Kadirasa enteg bokné ané suba putih ngaplur ulian uban ada ngortaang. Ento krana Dadong Raja.
“Yén mula sing bisa ngléak. ngudiang nyak umahné ada di samping sétrané. Uli pidan suba Dadong Raja Ditu? Tegarang pekaké jumah takonin Tu, nyén nawang nu inget!” Luh Sekar ngraos sambilanga nyukutin tabia di umané.
“Ahh.. tiang suba matakon ajak pekak jumah. I Pekak anak suba napet Dadong Raja ngoyong ditu. Yén keneh-kenehang kuda suba umurné jani? Mirib yén sing aéng tur sakti sing kanti nyidaang idup makelo kéto” Putu Suari masaut ngigisang.
“Tawang mbok buin, pianakné Tut Lanus ajak Norti ané paling cerika. Puntag-pantig nyakitang basang uli ibi krana baanga ngidih sotong ajak dadong Raja dugase ia maplalianan ajak timpal-timpalné.” Made Latri nimpalin.
“Mimih.. aé? Saja nyak kéto. Yén sing sakti sing ja nyidaang seger oger maburuh tur ngajang yéh kemu mai. Seken Dé? I Bentir gelem ulian kena cetik? Dong aéng suba ugigné jani Dadong Raja.
“Men suba seger jani pianakné Norti? Pedalem tiang ajaka dadua ento, sinah gedeg dadong Raja krana tusing nyidaang nglekas dugas ento, sing kéto Tut? Iiiiihhhh… serab bena bulun kalongé.” Luh Sekar kejing-kejing saha ngipekin Ketut Nyamprut ané iteh majukut.
 “Aaaa? Ah… kondén karuan masi mbok. Tusing ja mara anaké nyongkok kaden mbok anaké ento meju. Tusing dadi masi kéto. Tusing mabukti. Tiang tusing percaya lamun sing ada bukti. Apang Dadong Raja kanti ngaku padidi utawi tiang nepukin pedidi mara tiang ngugu.” Ketut Nyamprut ngilonin Dadong Raja.
 “Haha… Ketut ngaé-ngaé dogén. Dija ada anak aéng bisa ngléak ngaku. Badah, bes sesai mabalih sinetron di TV asané Ketut né.” Putu Suari kedék kakak-kakak saha nyasadin peluhné ané padlekdek krana sentér ai.
“Eééhh… gigisang ngraos kéto Tu. Nyanan dingeha. Orahina nyén… kénéé… eehmm... Mbok.. mbok suba maan matakon ibi ajak Dadong Raja. Kenehé macanda nakonin, sambilang mbok gragah-grégéh nyandénin. Yééé… tau-tau pasautné Dadong Raja ané sanget ngaé mbok takut. Mbok orahina mulihné lamun dot sakti cara dadong. Jani Ketut percaya?” Luh Sekar nyekenang pesan ngorahin timpal-timpalné kanti telah paesné pacratcrit nuturang indik Dadong Raja.
Makejang bengong. Tusing ja ulian nyéh dogén. Baongné kadirasa kekeh tusing nyidaang manggutan. Apa buin lakar ngraos. Yén nyeh tusing ja sandang takonang, mula seken nyeh! Buina ané sanget ngaé bengong tur makénéh-kénéh padidi, aéng lagas tur wanéné Dadong Raja ngaku bisa ngléak. Mirib suba joh saktiné. Suba makeber sabuk pangléakané kanti ngajakin anak lén apang nyak malajah. Makejang tusing ada ané bani ngortaang Dadong Raja buin, ulian jejehné suba macelep nyluksuk ka tengah getihné, makejang nyéh, siep, tusing bani ngraos apa.
“Yén makejang suba nawang lakar kénkén? Masi tiang enu idup buka jani!” Dadong Raja negak di pasaréané sambilanga mersihin keris cerik masaput kasa ané suba maong. Di pabinané kotak cerik misi benang tur bungkung masoca barak bungkusa aji kasa.
“Uli pidan nengil kadéna déwéké sing ngelah rasa gedeg. Kadung tengilin mingkin ngangsan ngawanénang. Baang di baong nagih di tendas. Kadéna aluh mapula-pulaan, déwéké ané suba tua kéné mamula, aéng aluhné ngalih. Tusing misi morahan, iraga tusing payu madepan. Nah jani mula lakar lawan, neked dija saktin bibihné! Yadiastun tundunga uli dini, tusing ja jerih!” Dadong Raja ngaput kerisé ento laut pejanga di plangkiran paek ajak tongosné masaré.
“Mé.. sakit pesan basang tiangé mé, aduh… klies-klies tusing karuan. Tulungin mé…” Bentir ané uli ibi kuyang-kaying naenang sakit, ngeling ngisiang basangné ané buka embot sakitné.
“Nah.. taanang malu,  buin kejep bapan cainé teka ngaba ubad. Balian ané di badaja suba tunasina ubad. Taanang buin kejep. “
“Aduh… sakit pesan basangé mé, aduh… liunan naar nangka ané aba mémé né! Buin nyangetang Bentir ngeling mulisah di baléné.
“Ahh.. sing ada unduk, nangka méméné orahang cai ngranaang sakit. Mémé ajak bapa nak naar masi nangkané ento. To mbok ajak adin-adin cainé sing ja ada kénkén. Ané ngranaang cai gelem to boya ja nangka, kéwala tusing ada lén, sotong ané aba cai ibi. Jani suba nawang kapok cai! Suud mamaling sotong ditu,” majalan Wayan Norti lakar pesu kéwala buung, tur marérén ngipekin pianakné.
“Lamun ada anak nakonin da ngorahang cai sakit ulian mamaling. Orahang dogén ulian baanga ngidih ajak Dadong Raja. Lek mémé ngelah pianak kual cara cai. Demené mamaling dogén. Mamaling utawi ngidih patuh dogén, lakar sakit basang cainé. Amunto saktiné Dadong Raja jani.” Wayan Norti maekin pianakné ané suba mataanan sakit uli ibi sanjané, di kénéhné tuah gedeg ajak Dadong Raja. Dadong Raja ané nagih nyetik pianakné.
“Mémé masi patuh… demen ngalih biu sing ngorahang, mémé masi ngorahin tiang ngalih jukut di pagehané Dadong…. sing maling adané… huuuaaaaa…… sakitt… sakiittt….” sayan nyangetang Bentir ngeling, méméné tusing ja masaut tuah paningalané nelik tur bibihné bujuh ulian gedeg.
“Sing pedalem bli, nepukin pianaké buka kéto, sakit pesan mirib basangné. To mara suud simbuh bli aji ubad uli balian mara nyidaang pules. Gedeg pesan tiang ajak dadong ugigé totonan. Mani lakar alih terasné!” Wayan Norti nengkik uli paon sambilanga nyakan.
“Da ja ngraos kéto... Tusing ja ulian Dadong Raja pianak iragané gelem. Suud nyai ngaé orta ané tusing ada. Orta indik iraga nepukin Dadong Raja di pamuun semané dugas kajeng kliwoné suba sanget ngaé bli lek. Liu pesan anaké di margané nakonin, kénkénang kadén nyautin. Bli tusing ada nepukin Dadong Raja dangklang-déngkléng lakar nglekas. Jani suba mimbuh liu pesan ortané ento. Ada buin ané nyambatang iraga nepukin dadong Raja suba marupa cluluk kéwala muané enu tileh kondén nyidaang nglekas. Ada ngorahang Dadong Raja ngaba sanggah cucuk sedeng lakar nglekas, aduuhh… nyén kaden ngaé orta soléh-soléh kéto!” Ketut Lanus nyiup kopi ané enu malepug andusné, saha ngipekin kurenané ané enu di arep bungut paoné.
“Bli bes sanget ngilonin dadong Raja. Depang suba anaké makejang nawang. Iraga ajak dadua mula saja nepukin Dadong Raja sedeng dangklang déngkléng di semané. Yén sing lakar nglekas, mén lakar ngudiang suba tua kéto ditu. Tiang seken nepukin bli! Apa bli tusing ngelah kénéh kenapa dadong raja ané suba tua rugud enu nyidaang nyemak gaé maburuh apa buin ngajang yéh lemah peteng, ka pancoran di dajan désané buin bli. Amonto likadné. ckckckck…. ulian sabukné tebel bli.”
“Yan.. suud! Suud nyai ngraosang Dadong Raja ané boya-boya. Nyidaang ya Dadong Raja magaé ulian siteng tur nu seger lakar magaé, ngudiang magenep urusang nyai.” Ketut Lanus magedi ngalahin kopiné ané mara siupa asiupan.
“Ahh.. lamun kanti buin mani pianaké konden seger, lakar alih Dadong Raja. Lakar idihin ubad, lamun sing baanga lakar ajak kramané kemu morbor pondokné. Apang tundunga uli désané ené.” Ngrumuk Wayan Norti nepukin kurenané ané ngénggalang magedi saha nyemak siap kurungané di ampik umahné.
Lekad di kota ngantén ka désa. Ngaé Wayan Norti inguh. Apa buin mula uli bajang tusing taén nyemak gaé. Lekad di Badung, kelih di Badung jani ngantén ka désa cenik buin suung. Désa Salimerta. Désa ané joh ajak kota. Désa ané enu kéwéh ngalih yéh apabuin listrik. Yén orahang nyelsel, saja mula Wayan Norti nyelsel. Yén tawanga kurenané ané ipidan maan kuliah di Badung duang tiban lakar mabalik kuri ngoyong di désa, méh tusing ja nyak Wayan Norti ajaka ngantén. Ketut Lanus pianak muani pedidi, pianak ané paling andelanga ajak reramané, nungkak kuliah di Badung krana bapanné ngalahin ka tanah wayah krana mati sirep. Kena cetik anaké di désa nyambatang. Mara duang bulan ngantén suba kalahina ajak bapanné, ngaé Ketut Lanus ngelah kénéh lakar nerusang pagaén bapanné di désa. Ento ané sanget ngaé Wayan Norti maselselan. Apa buin tusing ada gegaén ané bisa jemaka. Taén ia marengin kurenané ka carik, suud ento gelem krana tusing biasa makebus. Bareng maburuh majukut tur ngalap tabia tusing kuat krana garang semut api. Telah barak-barak genit awakné. Suba tundéna ngoyong jumah, lek koné ajak pisagané ngoyong.
Ngajang yéh. Tuah ngajang yéh gegaén ané paling demenina. Semengan jam lima suba majalan ngalih yéh, jam pitu suba suud. Tusing ada anak nepukin. tusing masi ngranaang lek. Pisné bek, krana tongos ngalih yéhé likad. Jalanné belig, tuun pangkung serad-serod tusing ada titi. Suba likad adi demen masi Wayan Norti ngajang yéh? Ento krana ia tusing ja seken ngalih yéh di pancorané ané tongosné likad. Kéwala ia ngalih yéh di telabahé ané paek di sisin marga lakar ka tongos pancorané. Dugas mara-mara ngalih yéh liu anaké matempah ngorahin ngalih yéh. Kanti anaké ané suba biasa ngorahin Dadong Raja makejang mabalik nundén Wayan Norti. Kéwala tusing ja kanti abulan makejang suba nawang tekén dayané, kapah ia maan gaé, kapah anaké nyak matempah ajak ia.
“Mbok… Mbok Norti, mai ja malu, suba ningeh orta, Dadong Raja ngaku bisa ngléak.”
“Pidan... pidan? Adi mbok sing ningeh orta? Seken? Ajaka nyén Dadong Raja ngaku?” Wayan Norti nyagjagin Luh Sekar ané ulap-ulap lima di margané.
“Dadong Raja ngaku ajak tiang. Dugasé tepuk di peken. Saja. Tiang sing bogbog. Kénkén ne jani Mbok? Nyeh bena tiang, pianak tiangé sing baang tiang kija-kija. Tiang masi suud ngalih don biu ajak jukut don ubi kemu. Aget uli pidan sing taén kena cetik, ulesné ulian tusing tawanga iraga ngalih jukut, ngalih don tur woh-wohan kemu, dadiné iraga sing kénkén-kénkén! Yén cara panak mboké… mimihh… Oh... saja kénkén Ketut mbok? Ba seger?”
“Suba, ibi suba ajak ka balian. Baliané ngorahang ané nyakitin mula suba tua buin sakti. Umahné di tanggun désa, nyén men buin? Ae, jani suud suba ngalih apa-apa di tegalné dadong ugig totonan. Iraga tusing kenapa-kenapa kanti jani ulian nelep maalih-alihan. Tegarang ngorahang beneh-beneh méh ngutah mising aminggu. Nah Luh da jejeh, lamun kéné bani suba iraga ngorahin kelihan désané makejang apang parum tur ngalihang pajalan apang désané trepti cara ipidan!” Wayan Norti santep nyautin.
“Dong… Dadong Raja, pesu!” Wayan Norti kauk-kauk di arep pondokné Dadong Raja.
Dadong Raja ané mara pesan lakar madaar. Nyréré ka sisi krana ningeh ada anak kauk-kauk di arep umahné. Adeng-adeng Dadong Raja majalan nyagjagin, piring ané suba gisina pejanga di duur mejané.
“Yé.. Wayan. nak kénkén? Mai... negak malu, negak. Dadong mara lakar madaar. Nyai suba madaar? Mai malu, kénkén pianaké suba seger?”
“Aahhh.. sing misi negak, tiang ada lakar raosang! Péh… da mémé misi sok nakonang pianak tiangé. Pianak tiangé gelem ulian mémé! Apa pelih tiangé ajak mémé? Adi mabading guminé. Ané sapatutné gedeg tiang mé, makejang langganan tiangé juang mémé! Sing ada ané nyak ngalih nyéh sig tiangé, ento ulian mémé ané misunayang tiang. Jani buin misi nagih nyetik pianak tiangé? Amongkén kasaktian méméne, bénjep édégang nah mé. Makejang krama désané lakar ajak tiang mai nyaksiang. Da misi kéné kéto, édéngang karirihan méméne!” nengkik misi nuding-nuding Wayan Norti di arepné dadong Raja.
“Nah... orahin makejang mai! Apang seken tawanga. Dini suba ada léak sakti. Eda dogén nyeh buin kejep tusing ngelah batis lakar mulih. Lakar orahin dadi apa? Bojog, endih, cluluk, rangda, mai… mai suba laku. Nyai bas kaliwat wanén mai clapat-clapat nangtang baya. Dot mising apa ngutah bayar? Magedi nyai uli dini, satondén anggon mémé tetadan.”
“Kadén mémé tusing nawang, nyai suba ané ngranaang mémé orahanga bisa ngléak. Nyai masi ané sesai mamaling di umah méméné. Jukut, biu, don biu makejang alih nyai cara nyai ané mamula! Kadén nyai mémé lakar nengil? Da maselselan mani puan nah, lamun pianak kurenan nyainé malunan ngalahin nyai ka suargan. Né... Dadong Raja suba ané ngranayang! Melahang acep nyainé uli jani.”
Muané Wayan Norti nadaksara seming lécéd. Batisné ané i tuni nyidaang keteb-keteb prajani ngejer. Bayuné enduk buka kena panangkeb. Tusing nyidaang masaut nang abuku Wayan Norti ngenggalang mlaib ngalahin Dadong raja ané enu matungked bangkiang di arep jelanan umahné. Di Margané liu anaké paling nepukin Wayan Norti ané malaib cara anak uber cicing. Peluhné padlekdek ngaé panganggoné belus. Énggal-énggal Wayan Norti ngampakang jelanan. Wayan Norti kebus dingin.
Kamen ané anggona saput tekekanga pesan ngisiang. Kenehné inguh, enu merawat-rawat munyinné Dadong Raja ituni. Pesu peluh matah-matah Wayan Norti uli muncuk bokné kanti ka batisné. Makipekan ia ka samping, pianakné ané suba nyidaang masaré saupa laut geluta. Paling ia kipak-kipek ngalih-ngalihin kurenané ané kondén ngenah lawatné uli tuni.
“Nak kénkén Yan, ngudiang nyai cara anak suud nepukin léak?”
“Lé…léak..léak..ae,,tiang kéné ulian suud matemu ajak léak sakti. Bli... tulungin tiang bli, Dadong Raja ngorahang lakar ngmatiang pianak iragané makejang. Bli…kénkénang jani? Tiuukk... tiiuukk... ija tiuk, lakar tebek ndasné léaké totonan!” Wayan Norti ngeling gerong-gerong masadu ajak kurenané, saha limané paling patigrépé ngalih-ngalihin tiuk.
“Wéééh… anak ngudiang adi kéné luh, tegtegang bayuné. Sing ja saja kéto. Luh ngipi né? Negak.. negak malu, pejang tiuké! Tusing ada ané lakar matianga ajak dadong Raja.” Ketut Lanus maekin kurenané ané suba nganggar tiuk tur nangih malaib pesu.
Peteng dedet guminé ngaé cicingé nyalung tan parérénan. Anginé baret ngeberang sakancan don-donan ané aas makacakan ngebekin marga. Sipeng. Désa Salimertané sepi. Makejang anaké makancing kori tusing bani pesu. Orta suba makeber cara don-donané ané aas ketes paglantes ngengsut kemu mai. Don biu rajané ngigel masuryak ngantosang ketélan ujan ané enu joh ngumbara. Dadong Raja majujuk di arep umahné. Paliatné joh ka langité ané peteng ulian bulanné mengkeb. Joh di kenehné dot pesan ia makeber nundun i bintang ané bareng mengkeb. Andus dupa di natahé ané enu makupuk nyaksiang pangaptin Dadong Raja petengé ené. Keris cerik makaput kasa suba katedunang masarin canang. Bungkung barak makenyor kadi endih ganggang di lima kébotné Dadong Raja. Kajeng Kliwon. Uli sandikala ia suba meséh panganggo mamutih. Kamenné ané suba daki ento laut tingtinganga teked di entud. Kedék ia ngakak ngaé kuluké ané nyalung saling sautin mlaib ngejoh, suba uli makelo naenang gedeg basang. Mara jani nyidaang ngwales.
“Ulian dadi léak, mara jani lakar nyidaang mangkuhan awaké dini…..”


Déwa Ayu Carma Citrawati
embas ring Getakan, Banjarangkan, Klungkung, 24 Fébruari 1990. Sané mangkin dados guru ring SMP Negeri 3 Dénpasar. Cakepan sané sampun kamedalang inggih punika pupulan satua cutet “Smara Réka” (2014) lan “Kutang Sayang Gemel Madui” (2016). Ngamolihang Hadiah Rancagé 2017 antuk cakepan “Kutang Sayang Gemel Madui.

No comments