I Pung Li

Olih: IBW Widiasa Kenitén

Gagambaran Olih Nyoman Buda Arimbawa

Tiang ngelah timpal madan I Pung ajak Liliana. Apang aluhan tiang ngaukin ia, I Pung Li. Buina ia leket gati matimpal. Kija-kija ajak dadua. Tusing dadi palasang. Buina  I Pung ganteng, Liliana jegég ngolét. Ada nyambatang buka Arjuna ajak Supraba. Ada nyambatang buka Rama ajak Sinta. Baan liu ané nyambatang buka kéto I Pung ajak Liliana sayan ngaleketang. Ia anak taén masi bareng-bareng dadi pragina. Sabilang ada orta lakar I Pung Li ngigel, anaké mabalih membah. Bani ngalahin gagaén jumahné. Buina dueg ané ngupah, I Pung Li pinih durina suba pesuanga. Mengkeb-mengkeb. Koné ané mengkeb-mengkeb anak liu ané ngedotang.
Dugasé niki maan matepuk ajak tiang. Takonin tiang kéné, “Pung dija jani magaé?”
“Milehan maan magaé. Saget di pelabuhan, saget di béa cukai, sagét di pajak, sagét di samsat. Indeng-indeng icang. Dija ja keneh icangé. Jeg aluh baan icang nyelepin.”
“Ngelah pejabat kénkén?”
“Man yén sing ngelah kénkénang?” Ia mabalik matakon, “Man cai dija magaé?”
“Kanggoang jumah dogén. Dadi pangayahné  I Tamtam.”
“Apa ento?”
“Ngayahin kranjang padang.”
“Badah dadi patani. Apa kabakatang. Jani cariké suba tajukin beton. Ngalih yéh kéweh. Suba liu cariké tusing maan yéh. Di dulu empela baan wangunan, di tebén kanggoang tengés-tengés. Sinah suba cai lacur. Béh pedalem pesan. Man panaké dija jani?”
“Mara SMP.”
“Manian lamun lakar masuk ka SMA orahang nah. Tulungina ja. Pedalem pesan cai. Jelema dueg dadi patani.”
Buin tiang matakon. “Liliana dija magaé jani?”
“Suba dadiang somah. Ia ngéndah maan gaé. Patuh buka icang. Milihin gaé. Dija ja keneh Liliana magaé jag maan. Kadén cai ané maangin nurun dugasé pidan?”
“Beneh ipidan lén buka jani. Bapan icangé tusing maangin masekolah.”
“Mula kéto, anak tua ipidan. Ngorahin apang seleg malajah. Mara nagih masuk tegehan tusing baangina. Siapné ané serawah jambul bani béaina.”
“Ento suba. Mula karma adané.”
“Eda nyelsel awak. Tusing melah ento.”
Mara kéto I Pung cara tukang padarma wacana ané pepes ngenah di tipi-tipiné. Dedeg. Tusing taén ngelah bayu ibuk. Pipis ngeloh. Rasaang tiang pragat bagia di kenehné. Apa buin jani makurenan ajak Liliana. Sinah suba sayan melah idupné. Iri masi tiang. Bes bakat orahin dugasé masekolah ipidan. Jani, indeng-indeng maan tongos magaé. Sajan jelema aget adana. Madak manian saja buka munyiné lakar nyak nulungin sentanan tiangé.
Maan nagih ajakina tiang ka umahné. Kéwala tiang tusing nyak. Jejeh nyanan teked ditu tusing bisa matingkah. Lakar ngencegin umah ané magrodot baan ukiran, jejeh nyanan kepuk lantas. Dija tiang ngalihang pipis anggon méyanin. Pasaut tiangé papolosan. Manian dogén. Sinah ada selah galah maan singgah.
Ia lega pesan dugasé ento. Tiang masi kendel krana I Pung Li nyak masomah saling tresnain. Kéweh buka jani apang nyak masomah saling tresnain. Bisa-bisa tresna magenti dadi gedeg. Gigis kéwehé. Pelengan melah-melah lantas béngor.
I Pung Li mula antes dadi tatuladan di guminé. Dingeh-dingeh ia anak bisa masi manyama braya. Ia nyak masi nulungin. Ada buin ngorahin apang ia nyalonang awakné di pilkadané. Ia koné tusing nyak. Yén ia nyak, sinah liu ané milih.
Baan demen tiangé tekén I Pung Li katuturang masi tekén somah tiangé, tekén panak tiangé, tekén timpal-timpal tiangé. Makejang demen ngorahang tekén I Pung Li. Sambat-sambatang tiang tekén kramané.
“Manian ajak ja mai. Sina nyak nulungin mantas abedik. Sinah dadi orahin ngalihang wantuan.”
Mara kéto ada ngorahin tiang, lega tiang. Ada lakar anggon tiang maakin ia. Orahang tiang tongos umahné. Makejang suba sumakuta lakar ka umahné I Pung Li. Inget masi tiang mesenin apang ngaba masi gapgapan apang ada anggon taled munyi.
Neked di malun umahné tiang préksana. Orahang tiang timpalné I Pung Li dugasné masekolah. Ia sing ngugu. Tiang apang nyerahang KTP tekén ia. Miih déwa ratu. Kéweh masi apang maan matepuk tekén I Pung Li. Sajan jelema aget. Tiang ngejer nyelepin umahné. Pakenyornyor umahné. Tiang majujuk di tengah. Sagét kuluk hélderné ngongkong. Sayan makesiab tiang. Sajan jelema sugih. Hélderné siteng pesan. Sinah sabilang wai ngamah bé. Tiang nuju dina melah mara entug bé. Aget pesan idupné I Pung Li.
Pembantuné nyagnyagin tiang. Orahang tiang lakar ngalih I Pung Li. Ia nyambat  I Pung Li enu ada anak ané matemu. Tiang ngantiang buka ngantré di rumah sakit. Merasa semuten batis tiangé. Makita magedi. Tusing melah krana ngajak timpal. Suba ada duang ilehan rasané mara tiang maan gantiang. Tiang adéng-adéng majalan jejeh katanjung. Yén labuh, gigis leké, sinah akar dadi kakedékan gumi majalan di tongosé leh bisa labuh. Kalingké di tongos ané rungka.
“Yééééééééé! Madé. Mai!” I Pung nyagnyagin tiang. Ia tusing ajum yadiastun suba sugih pesan rasaang tiang. Ajaka tiang ka tengah, tepukin tiang gambar-gambar ané maaji mael. Tiang bengong. Sinah pipisné anggona meli ené. Iseng tiang matakon. “Ené mara gambar luung.”
“Timpalé ngaggapin uli duranegari. Makejang ento maan ngidih. Ento luungné ngelah timpal liu. Mai negak. Eda lek.”
Kursi ané tegakin tiang bek misi ukiran. Méndahan ilehan ukiranné. Ada naga enggang. Ada cangak makeber. Ada macan medem. Tiang jejeh pesan negakin. Nagané rasaang tiang lakar nyegut awak tiangé. Macané rasaang tiang lakar makpak awak tiangé. Cangaké rasaang tiang nyokcok sirah tiangé. Dugasé nika tiang makita magedi. Sakéwala, tiang suba maceleban ka umahné I Pung Li. Buin jebosné ada anak ngabaang tiang kopi. Matatakan piring melah gati. Jejeh nyemak nyanan bisa ulung. Yén ulung gigis, jengah awak tiangé. Nginem dogén tusing bisa. Kalingké ané lénan.
Buin jebosné Liliana pesu. “Yéééééééé, Madé. Suba tunian? Legaang nganti makelo. Ada anak ngalih wantuan mara pesan mlih. Méh mapapasan ajak Madé?”
“Beneh pesan. Ada anak pesu kenyem-kenyem uli dini. Lcgaang ngrépotin.”
“Ada apa miribné”
“Yén nyidaang tulungin abedik. Di désa lakar ada ané gaé.”
“Sinah lakar ngawangun balé désa.”
“Beneh pesan.”
“Nah. Icang mautsaha. Sinah ada anak mayadnya.”
Tiang demen ningehang munyiné I Pung Li. Tiang tusing makelo ditu krana jejeh tekén umahné. Tusing biasa nepukin anak sugih. Kadong biasa nepukin anak ané biasa-biasa. Tiang mulih ajak kramané. Rasa bagia ada timpal lakar ngawantu.
Sabilang dina tiang ngantiang, kanti buka ngantiang damuh kapat. Iseng tiang mabalih tipi. Tepukin I Pung Li ada polisi marengin. Meled tiang nyujutang, sakéwala énggalan kulkulé maklentung di banjar.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments