Bom Panci

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Kurenan tiangé éwa. Ia kélangan panci! Jeg uli semengan gadang kanti tajeg surya ia uyut nyambatang panciné ilang. Gerimutan bana basangé mireng. 
“Suba ya ilang, kujang jani? Beliang déwéké buin. Kapi uyutang lakar nyak mebalik?”
Kéto tiang ngaraos, kenehé sekel pesan med mireng anak ngrémon. 
“Masalah meli, aluh to bli. Jani nyidayang icang meli!” Kéto pesautné sing kalah bangrasné. 
“To, suba ya kéto? Apa buin mauyutang? Sukak kopingé ningeh!”
Béh, sumingkin uyut ia mara baang munyi kéto. Nyagjag saha, ngaraos jeek pesan. 
“Yé... bli sing taén mabalih TV? Jani masan bom panci, nawang? Icang takut, panciné ento palinga anggona ngaé bom. Aruuh...” kéto kurenan tiangé ngaraos misi gideg-gideg awakné, nyihnayang jejeh. 
“Mimih... bes lebihan jejeh nyai. Buka senggaké, song babuang bakat titinin. Kadén nyai lacur térorisé, kanti panci badeng nyainé palinga?”
“To, nyén orahang mamaling? Pisagané? Sing perah. Awak kiter anak sugih dini, déwéké paling tiwasa. Pemulung, masé sing ada. Nah... nyén mamaling? Yén brérong, sing ada tuturné mamaling panci. Apa buin panci badeng kéto”
Béh, saja masi. Pisagané makejang sugih. Masak panci palinga? Sing perah!
Payu milu masi tiang makeneh, milu ruet otaké. Nyén ya nyemak? Mirib saja, téroris ané nyemak lakar anggona bom. Mbééé.... prajani tiang melaib ngelapur sik jro kelian dinasé. Jro kelian masi éwa, ngelapur sik prebekelé. Aduh, biur désan tiangé. Makejang takut tekén bom panci! Pecalangé tedun. Jani lakar swééping koné. Kulkulé madongdang. Kramané tedun, sayaga.
Dugas sedeng biur jagaté, buin ada orta majejerih. Di malun tenten bénsiné I Kacrit, ané marep-arepan ajak hotél melati, ada bungkusan krésék badeng. Sing ada ané ngelahang, sing ada ngakuin. Sing ada anak bani ngungkab. Béh, sumingkin biur!
Pasukan Geganané teka. Ngaba alat pengecékan bom. Néh... to, saja! Barangé ento curigaina bom! Sing nyak ambil résiko, bungkusané ento kepluganga.
Ceduuuuaaarrrrr.....
Apiné sembur, andusé makupuk. Kopingé manguing. Mimih, tumbén jani tiang nawang madan bom! Yén ento ngenén, mirib adasa mati jelemané! Mbééé... keras bom panciné.
Polisiné teka mulih, matakon magenep. Takut tiangé tan sipi. Peluhé ané lakar pesu buin telun, jani pesu! Mimih, bisa tiang daliha terlibat sangkaning maang panci. Jani gantiné tiang mabui.
Dugas tiang urusa tekén polisiné, teka pianak tiangé. Jeg santai ngaliwat sambil ngedeng plalianan montor montoran anyar. Tondén ngerti ia tekén unduk. Med maplalianan, ia ngojog pabinan méméné. Sambil naanang eling, méméné nakonin dija ia maan montor montorané ento. Jeg élah ia masaut, "icang ngurupang panci"
Léngkongé....

(Macang, Rumah Cinta Seribu Jendéla)


No comments