Prosa Liris Kingkingakung; Sangu Singid


Sumber Potrekan

Sangu Singid

Adi, Bli nunas kenyung manis sané ngawinang maduné kimud. Rarasé ayu, lek ratun sekaré masanding sareng adi. Apa buin krédépan untuné, jerih rumasa slakané masangling. Cingakin bulané nedeng purnaning kartika, mengkeb di durin ambuné. Apa ané makada? Sajawaning ragan adi. Tunas Bli sami, anggén Bli sangu, nuju genahé singid.

Bangli, 22/11/2016Sawah-Natah

Sekar jepuné mabulisahan ring natahé. Ngrerengih ngajap tawang. I Angin ngeberang ambunnyané, jenek ring tungtung twas. Lumuté mlekor carang taru jepunné, tekek keret nakes. I Jepun tuara ibuk, mawali ngasih-asih I Lumut. Sedahé sareng matempung, kuning gading warniné. Nanjénang ukudan, rum apanginang. Ring langité, kedis kokokan makeber kelod kauh. Tuun matinggah ring carang binginné. Ring pundukanné, toyané ening. Ngricik mapadu munyin enggungé ngatengkung. I Klipes nyaru-nyaru ngintip, ring batan pantuné wawu tandur nyelag. Jubelé ngidem tengah pundukané, kadi anak matapa ring goané. Natah, sawah, sané tuara gelah. Dija natah, dija sawah?

2016Uning?

Sané pingit ring tengah tanuné. Sapunika kocap kasujatian jatiné. Rerehang margi mawali. Waliang ring wité numadi. Krura kara sukilné. Kocap kénten, kénten kocap. Becik-becikang ngraksa sané pingit punika, masadhana tiaga. Mesehé, durgama sripit. Wénten sané maosang, meneng miwah karyané anggén merangin. Sakéwanten, napi sané rereh? Uningin?

2016


Kingkingakung
Magenah ring Bangli. Mangkin kantun ngumbara ngaruruh cantelan idup


No comments