Rasti (1)

Olih: IDK Raka Kusuma

Cover Cakepan Rasti
“Uli Busan-busan Ketut Sudiasih, ané nawang-nawang ngaukin Sudiasih, ngéwérin déwékné. Putu Ayu Rasti, timpal akelasné ngaukin Rasti, sasidan-sidan nales gedeg basang. Sakéwala dinané ento, Putu Ayu Rasti gedeg gati-gati. Ané ngranaang, Ketut Sudiasih di aep timpal akelasné nyambat déwékné panak Gerwani. Baan gedegné, Rasti nyagjagin Ketut Sudiasih ané majujuk majengking di malun kelasé.
Teked di arepné Sudiasih, Rasti nengkik.
 “Apa orahang nyai?”
 “Rasti panak Gerwaniiiiiiii!” Sudiasih nyautin. Baan sanget raosé ané anggona nyautin ngranaang murid-muridé ané ada di kelasé makesiab.
 “Mara penep-penepin sayan bani nyai. Uli lén kelas bani nyai teka mai ngadanin cang panak Gerwani. Nyai nangtang né!”
 “É basong. Awak amun kepelé. Gedé gerak nyainé!”
Sing makeneh buin, Rasti makecos saha nyambak bokné Ketut Sudiasih. Lantas, lima kenawané melinteng. Lima kébotné noktok. Buka mincerang karét playanan masambung, Sudiasih uyenga. Med nguyeng, sarwi nuludang, Sudiasih lébanga. Buka kasuagang, Sudiasih mantepan sig témboké. Aget guruné teka. Yén sing kéto, sing buungan besak-besuk awakné Sudiasih kena benalan.
Makadadua ajaka sig kepala sekolahé. Makadadua tegakanga. Panyumu kepala sekolahé nakonang unduk ané ngranaang Rasti lan Sudiasih kanti miegan.
“Tiang orahanga panak Gerwani, Pak,” Rasti masaut sambilanga ngusapin peluh di gidatné aji saputangan.
“Orahanga apa?!” Kepala sekolahé nengkik.
“Tiang orahanga panak Gerwani, Pak.”
Menék tuun kepala sekolahé nlektekang Sudiasih. Tau tekén déwék tlektekanga menék tuun, Sudiasih kabilbil. Tondén telah kabilbilné, kepala sekolahé mesuang patakon.
“Saja Sudiasih ngorahang I Rasti panak Gerwani?”
Sudiasih mendep. Buka jangkrik ketebin.
“Saja apa sing?!” Kepala sekolahé nengéng tur nengkikin Ketut Sudiasih. “Yén sing masaut lakar skor aminggu!”
Nyeh déwékné kena skor prajani Sudiasih manggutan.
 “Masaut! Da anggutan anggona nyautin!”
 “Jakti, Pak.”
 “Dadi Sudiasih bani ngorahang I Rasti panak Gerwani, apa buktinné?”
Ketut Sudiasih nguntul.
 “Ngudiang nguntul? Orahang, apa buktinné!?” Kepala sekolahé, suud ngraos kéto, manteg méja. Sudiasih sayan nguntul. Yéh paningalané ngetél ka bataran ruang kepala sekolahé. 
“Takonin, ngudiang yéh mata anggon nyautin!?” Nu nengkik kepala sekolahé tur manteg méja. Sudiasih sayan-sayan nguntul. Yéh paningalané nyangetang ngetél.
Rasti ané iteh nlektekang Sudiasih, makesiab dugas kepala sekolahé nadaksara nolih déwékné. Tondén ilang makesiabné, kepala sekolahé nuturin déwékné.
 “Manian yén ada anak nyambat kéto, da nyajaang buka di kelasé ituni. Énggalang laporang tekén bapak. Ngerti, Rasti? Ngerti?”
Rasti nyautin aji anggutan seken gati laut nunas pangampura.
Angin bulan Septémber 1982-né baret gati. Panesé ngentak. Buk makupukan. Ruyu makalé. Warnan langité pelung. Nanging sing pelung ikung. Warnan langité pelung ucem. Nanging totonan sing runguanga tekén Rasti. Ia matindakan di salantang rurungé sing buka ané suba-suba. Gancang. Ia matindakan, adéng pesan. Tangkahné ngahngah rasaanga. Gedeg muah inguh makulekan di kenehné. Tan péndah buk pincerang lilus sanget tan kadi. Ané ngranaang, krunané ané dadua ané makulek-kulekan di kenehné. Krunané ento : panak Gerwani.
Teked di rurung dauh alun-aluné, nadaksara ia inget tekén adin bapanné, Luh Landri, ané ngantén ajak pegawé Kantor Pertanian. Umahné kelod kauh alun-aluné. Sing kéné sing kéto ngancangang ia matindakan. Teked di tanggun rurungé ia sing mabikuk kangin, ia mabikuk kauh. Ngojog gang ané sedekan suung mangmung.
Mirig gang, Rasti engsap tekén ané maan makulekan di kenehné. Ané ingetanga: patakon ané lakar pesuanga. Pesuanga di arep adin bapané. Patakon kéné: Bik, saja tiang panak Gerwani? Apang seken tawang, orahin ja tiang. Patakoné ento, di kénkéné maclepeh di bibihné.
Luh Landri saling tolih ajak kurenané, Gedé Parwata, dugasé Rasti nakonang saja déwékné panak Gerwani. Sing sapatau Rasti, Gedé Parwata nundikin Luh Landri. Nundikin pinaka wangsit, apang Luh Landri nyautin. Sakéwala sing pasaut ané pesuanga tekén Luh Landri. Patakon ané pesuanga.
 “Ané ngorahin Rasti kéto nyén?”
Rasti nimbalin.
 “Sing ada ngorahin sakéwala ada ané ngorahang.”
 “Nyén ngorahang?”
 “Ketut Sudiasih.”
 “Ketut Sudiasih nyén?” 
“Yén sing pelih, méménné ajak Bik Luh ngajahin bareng. Yén sing pelih, Bik Luh taén ngorahin tiang, méménné mamusuh ajak ragan bibiné.”
 “Oo. Yén kéto, gelah Nyoman Sriwati.”
 “To suba.”
Sing sapatau Rasti, buin Gedé Parwata nundikin Luh Landri. Pinaka wangsit apang Luh Landri ngaénang Rasti téh. Luh Landri pelih nampénin. Luh Landri nampénin apang ngorahin sakéwala sing amul sajané.
Satondén ngorahin Luh Landri ngragrag satua. Di subané magilihan bun satuané, Luh Landri, buka tukad blabar dugas ujané bales, nelatarang.
“Uli ilu panyamaan iragané mula mamusuh ajak panyamaané I Sudiasih. Ané ngranaang mamusuh, tawang Rasti? Panyamaané I Sudiasih iri tekén panyamaan iragané. Ané ngranaang iri tawang Rasti? Panyamaan iragané, uli pagelahan kanti jabatan uli ilu sing taén kalah tekén panyamaané I Sudiasih. Lénan tekén iri, panyamaané I Sudiasih demen pesan nyelék-nyelékang panyamaan iragané. Mabukti apa tusing, sing penting, ané penting maan nyelék-nyelékang.”
“Men, yén I Sudiasih bani nyambat awak tiangé panak Gerwani, manut tetampén Bik Luhé dasarné uli iriné ané uli pidan ento masi?” Rasti nyelag.
 “Beneh.”
“Yén keneh-kenehang tiang, madasar iriné ento. Wiréh tiang uli kelas satu setata juara umum nomer satu. I Sudiasih setata nomer dua. Sakéwala …”
“Sakéwala kénkén?”
“Kakeneh baan tiang, yén sing ngelah bukti, sing I Sudiasih nyambat tiang panak Gerwani. Ané makrana tiang ngrasaang buka ibusan, I Sudiasih, kapin ia sombong tur belog ajum, tondén taén dingeh tiang ngawag-awag mesuang raos yén ané raosanga sing saja. Yén ituni ia mendep dugas takonina tekén kepala sekolahé, pantes ia kéto. Mirib ia nyeh. Nyeh urusané dadi lantang.”
Suud ngraos, Rasti makesiab. Makesiab, krana sing marasa ia mesuang raos kéto. Tur sing nawang apa ané ngranaang. Prajani nyeh nglikub déwékné. Nyeh yén Luh Landri salah tampi tur gedeg. Wiréh raos ané pesu ento raos nungkasin. Rasti nawang, Luh Landri sing pesan dadi tungkasin. (masambung...)


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments