Puisi-Puisi Nyoman Agus Sudipta; Bali ka Beli

Sumber Gagambaran

Bali ka Beli

Sang raja rauh makta jinah 
Puniki raja sané dahating kaloktah
Raja saking jagat Mekah
Kanikaang ka gumi Bali nglimurang manah
Sané mangkin yukti jinah sané mamurti
Jinah ngawinang manusane lali
Lali jagi nyaga lan miara tanah pertiwi
Ngantos gumi Bali puniki jagi ka beli
Bali.... kadadosang genah invéstasi
Ngawit saking sué puniki katami
Élingang puniki sameton Bali
Raja Mekah lan raja Trump ngmargiang stratégi
Yéning nyama Bali sampun lali
Yukti puniki cihna rauh kali ring Bali


Puyung sané Katunas

Sembah kapertama punika puyung
Sembah panguntat taler puyung
Ring tengah puyung kapireng suaran kidung
Puyung aled bhakti sané agung
Puyung anggén genah paican suung
Saking puyung kapanggih sané luung
Kadi Tamtam sané katunas wantah puyung


Jadma Lelana

Apa sujatiné ané kauber
Apa sujatiné kaalih mai numadi
Pidan lakar tepuk tanggun pejalan idupé
Nyén lakar alih tatkala mulih
Suung, puyung lan malalung
Tatkala angkihan katagih makeber nambung
Ngapung.... kadi menékin jukung
Ngantiang ulung lan macelempung
Sujatiné iraga jadma lelana
Jadma ané tusing nawang apa
Jadma ané sujati tuara
Tusing tepuk tatujon numadi dadi manusa


Balung Tan Paisi

Apa kauyutang ento
Ngudi jeg beloganga kéto
Cara wayang dadi akropak
Iraga saling uyut lan pakpak
Ané mabalih kedék ngakak
Dalangé sibuk ngeték upah lan basangné wareg
I Wayang marengkah lan saling iyeg
Saling batbat kanti marebat
Saling pisuh kanti mamusuh
Satmaka anak buduh
Bibih ngrémon lan uyut kanti bujuh
Satuané caahcauh kangin kauh
Mrebutin balung tan paisi 
Dadiné tuah iraga rugi pedidi


Majalan Pedidi

Meled ngadungang keneh
Tusing karuan katrima beneh
Apa buin ngajak anak bawak papineh
Bisa ané bakatang tuah pakéweh
Celebingkah batan biu
Jelema ngéndah di guminé ajak liu
Bisa ané saja payu katrima guyu
Keneh macanda bisa ngaénang bendu
Luungan jani majalan pedidi
Da bes ruet nyalanin idup dini
Rwa bhinéda ento paduman sujati
Majalan pedidi ané penting lega di ati


avatarI Nyoman Agus Sudipta
Embas ring Karangasem, 29 Séptémber 1984. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments