Puisi-Puisi I W. Wikana-Seraya; Anak Rantauan

Sumber Gagambaran

Anak Rantauan

Lunga ninggalin genah embas,
ninggal nyama miwah rerama,
ninggal sanggah miwah umah
ninggal pianak miwah somah,
ninggal tanah ngrereh jinah.

Ngojog joh kagenahé sawat,
tekep sayong joh tan malawat,
joh magenah ka tongos anak,
ngalih gaé kanti ngutang awak,
boya ulian kenehé suba bawak.

Satmaka numitisé ping kalih,
nemu jagat sané anyar malih,
ulian wénten sané lakar alih,
panyambung idup apang sida asih
mangda tusing idupé karasa sapih.


Mabraya

Embasé saja padidi,
numitis ngalih gumi,
bekel wantah éling,
lan karma dadi besik.

Yén suba di marcapada,
patut jalané ngalih braya,
anggon ajak matatimbang,
apang tan mrasa kambang,
pét pradé kenehé bingbang.

Brayané anggén timpal,
apang tusing karasa singsal,
pajalané tegteg karasaang,
wénten ngisinin pradéné kuang,
pinaka sikut pét jalané ngimbang.


I.W. Wikana-Seraya
I Wayan Wikana embas ring Br. Tinjalas, 30 Juni 1989, mangkin meneng ring Br Bukit Catu Désa Seraya Timur Karangasem. Tamat saking IKIP PGRI Bali Fakuktas Pendidikan Bahasa lan Seni warsa 2011. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post) lan Médiaswari (Pos Bali).

No comments