Jegég

Olih: I Wayan Juniarta
Nak Luh ané kénkén ané kadanén jegég?
Tumbén Ni Luh Makin Digosok Makin Sip ngemang topik diskusi krama sekaa tuaké. 
“Ané solahné calah sekar sandat, yadiastun warnané sing girang nanging miikné mangalub, bakti ken nak tua, sayang kén kurenan, dueg ngurus panak, dueg ngaé dedaaran, dueg matuasan, sregep manyama braya. Intiné, jegég to boya ja urusan jeneng lan body, nanging urusan solah lan bikas, inner beauty,” kéto ceramahné I Madé Mata Keranjang.
Kikik-kikik krama sekaa tuaké ningehang pasautné I Madé. Sing ada né percaya kén bungutné I Madé. Nak patuh kelas bungutné I Madé jak bungut politisi, anggota Déwan, Gayus Tambunan, Ariel Peterpan lan maling pretima. Kelas bungut maong ané “selalu ada dusta di antara kita”.
“Ehm, yén seken jegég to urusan solah lan bikas, tong ngudiang Bli Madé sesai sajan ngemplongin kurénan Bliné ané polos to? Tong ngudiang masi Bli Madé sesai sajan nyodog di kapé remang-remangé sambil mejek-mejek CO jegég ané body-né moleh,” Ni Luh sengit matakon.
I Madé langsung kenyem-kenyem sing masaut. Nak nau sajan ia urusan nak luh. Yén ba nak luh sengit mula sing dadi sautin. Luungan ba mendep, luungan bunguté anggo nyapu tuak lan lawar kuwiré.
“Nak luh ané jegég to ané bisa ngaba awak di jaman ané kéweh nénénan. Bisa ngalih gaé anggo ngisinin payuk jakan kulawargané, nanging tetep bisa dadi ibu rumah tangga ané sregep, nu bisa ngaénang kurenan kopi. Karir né luung, keluarga sing terlantar,” kéto abetné I Wayan Lintah Benalu.
I Wayan né nak pengangguran intelektual (jlema ané demen sajan ngorta lan mapeta, marasa paling nawang, nanging sing bisa nyemak gaé apa). Gaéné tuah jangkak-jongkok; semengan nyongkok ngantosang kopi anget lan nasi lebeng, tengainé nyongkok di rurungé ngecel siap, sanjané nyongkok di warung tuaké. Kurenané ané magimeh nyemak gaé kema mai maburuh apang nyidayang meliang I Wayan kopi, apang nyidayang meliang siapné I Wayan baas lan vitamin.
“Béh, jeg lega sajan lekad dadi muani Bali calah Bli Wayan né. Artiné, ia menurut Bli Wayan to, nak luh to jegég yén suba nyak dadi budak kéto? Ba lemah peteng ngalih pipis, ked jumah buin harus ngayahin kurénan ané awaian gaéné tuah nyongkok lan pules. Yén sing nyak keto lantas orahanga nak luh ané sing ngerti kodrat, sing ngerti swadharma istri, lantas alianga mitra?” Buin Ni Luh nyakcak.
Sing ada ané bani masaut krama sekaa tuaké. Ada ané krana marasa pasautné Ni Luh mula beneh. Ada ané krana jerih sawiréh Ni Luh ané ngelahang warung tuaké. Yén pelih mamunyi bisa-bisa mani puan tuaké timpurina baan methanol kén Ni Luh, kenehé ngalih liang payu di rumah sakit mungkulan.
Uli pidan jegég kalawan tusing jegég to sing taén nak luh ané nentuang. Yén sing nak muani ané nentuang (jegég to artine wajah ayu, body seksi, nyonyo gedé, betis mulus) sinah perusahaan-perusahaan komersial ané nentuang---uli perusahaan shampoo, parfum, jamu pelangsing badan kanti body lotion---(bok ané jegég tuah bok ané lembut, sosoh, lantang, selem; kulit ané jegég tuah kulit ané putih; bangkiang ané jegég tuah bangkiang ané rengkiang, awak ané langsing; batis ané lantang; yén dot jegég harus nganggo baju né, béha to, kenip né, pupur to). Artiné yén kulit selem, awak mokoh, bok keriting, nyonyo cenik, jeg asli ba sing jegég kadanin.
Nak muani nentuang jegeg madasar “ke-butuh-ané”, perusahaan-perusahaan nentuang jegég apang ngancan liu maan pipis uli nak luh-nak luh ané mabalapan meli barang krana dot jegég.
“Uli jani nak cang ané lakar nentuang apa to jegég,” nengkik Ni Luh.

Sing ada ané bani masaut.

No comments