Jagal

Olih :I Nengah Konten
 
"Hunter and Collector" Gagambaran Regina Krugel
Ring panegara India wénten Sanyasin, dané kabaos kantun anem, Turmaning dané prasida ngalaksanayang patapan, malarapan sangkaning matapa, dané prasida ngamolihang sané kabaos aji mandraguna, aji mandraguna punika prasida kaanggén ngeseng napi kémanten, risampuné dané bendu, sangkaning madué aji mandraguna punika ngawinang manahné garjita, dané napkala nganggé aji mandraguna punika. Risedek dané masandekan ring soring taru ageng ring telenging wana, ring taru ageng wénten apasang induk paksi sané medem ring bengbengané, sinalih tunggil anak paksi punika ngamedalang bacin, bacinné punika nibénin prabu Sang Sanyasin, banget pisan bendun Sang Sanyasin punika, dané memastu paksi punika mangda dados abu makasami.
Sadina-dina Sanyasin punika gaginané ngidih-ngidih ngiterin désa sawewengkon wana punika. Sajeroning ngidih-ngidih dané matemu sareng anak istri, anak istri punika sedek ngupapira Ajinné sané sungkan rahat, ipun banget sabar ngupapira, yéning imbayang sakadi ngaturang sesajén. Rikala punika Sanyasin ngarauhang pinunasé: “Jero anak istri icénin titiang nunas ajumput ajengan punika.” Anake istri punika mabaos: “Alon-alon dumun, titiang kantun ngupapira Ajin titiangé”. Krana sué pinunasné nénten kadagingin, Sanyasin punika nénten sabar ngantosang, sajeroning manahné dané mabaos: “Anak istri yéning nénten kadagingin pinunas titiangé awas! Tiang jagi masmi makasami kulawarga puniki sakadi paksi punika”.
Anak istri punika ngararianang pakaryanné, lan nganampekin Sanyasin punika. “Napi pangandikané? Masmi? Ampurayang dumun, titiang nénten prasida kabasmi sakadi paksi punika”. Sanyasin marasa heran sajaeroning pikayunané, napi ngawinang anaké istri punika uning daging manah titiangé?, asapunika pangandikan Sanyasin sajeroning pikayunané. Sanyasin punika nyingak kawéntenan anake istri punika. Anak istri punika wantah kulawarga biasa. Ngandika Sanyasin punika: “Titiang nunas ampura, wantah kengin ngarauang saking napi ngamolihang kaweruhan sakadi punika?” Titiang ngamolihang kaweruhan punika saking jagal sané wénten ring pasar, sawetara dohné apetimpugan saking iriki, praciri jagal punika déwékné gempal, wetengné buncit, kulitné selem, prarainné kusam nika sampun ipun, patut aguron-guron sareng ipun,” baos anak istri punika.
Nénten perarianan rasi Sanyasin ngalanturang pamargi nyujur pasar punika. Kacingak olih Sanyasin sajeroning pasar, sinalih tunggil jagal sané pinih kusam. Raris Sanyasin nampekin jagal punika. “Jro dados tiang nyelag atur matakén.” “Rarisang jero, wénten napi ring padekan titiangé”. “Patut jro dados guru ring anaké istri sané jeronne punika?” Patut pisan sajeroning puniki titiang kantun sami-sami malajahang déwék. Wénten napi sareng ipun”. “Nénten wénten napi-napi, manah titiangé jagi sareng maguru sareng jro. Napi rahasiané?” “Cutetné titiang makarya puniki wantah kaanggén mayadnya (persembahan) majeng ring Ida Sanghyang Widhi”. Sanyasin punika bengong mirengan baos jagal punika sané banget ringkes pisan. Sanyasin nunas mapamit.
Sajeroning ngalanturang pamargi, Sanyasin punika kagaok malih. Nyingakin wénten sayémbara ngaruruh jodoh sajeroning putri raja. Kacingak sané kacumpuhin olih puti raja punika wantah Sanyasin. Sanyasin sané kacumpuhin punika nénten prasida nagingin pinunas putri raja punika, dané masusupan ngaranjing sajeroning wana. Sanyasin tokoh carita puniki ngaruruhin Sanyasin punika, ring telengin wana, dané prasida manggihin Sanyasin sané kacumpuin olih putri raja punika. Sanyasin tokoh carita matakén : “Hai kawan, napi ngawinang jodoh sané listuayu punika katolak”. Sanyasin sané kacumpuin nyaurin pitakénné : “Napi gunanné makasami punika, kalistuayuan, arta punika kabaos maya. Yéning dados Sanyasin, dados Sanyasin sané sejati. Utawi yéning dados parajana, dados parajana sane sejati.”
Carita baduur punika wantah sasuluh sajeroning kauripané punika, kabaos olih jagal punika: “Makarya wantah kanggén Mayadnya (persembahan) majeng ring Ida Sanghyang Widhi”. Riampuné presia konsep punika anggén dasar sajeroning makarya, medal karendahan hati nénten medal kaangkuhan, kaangkuhan wantah wénten sajeroning sané ambisi ring pakaryan.

No comments