Cerpén 3 M

Olih: Ni Luh Wida Apriliani
http://galeri-nasional.or.id/upload/collection/
"Demit 2000" Gagambaran Djoko Pekik
“Tok, tok, tok, Pak, Pak Wayan,” kéto dingeh tiang samar-samar. Ditu tiang ngancan sadar tekén déwék ada di tengah mobil méwah, ada anak ngetok-ngetok kacan mobil tiangé, gidat tiangé misi getih ané ngancan tuh, uyeng-uyengan sirah tiangé, mirib makaplug di setir mobilé. “Pak Wayan Joblar, Bapak sampun sadar Pak, punapi keadaan Bapak mangkin? Ngiring Pak medal dumun, mriki ka Puskesmas,” ningeh munyin Tut Kembungé, mara tiang makeneh-keneh, yéh tiang mara suud kecelakaan. “Bih gedé gaé jani né, jeg tiang nabrak anak, kénkén jani ban tiang,” kéto keneh tiangé. “Péh sing perlu ruet, jeg tenang, jeg santé, sing bakal tiang tuntuta mabui, nyén sing nawang tiang di gumi Paceté nénénan, tiang Wayan Joblar DPR ternama, ané kasungsung, kacumpuin olih rakyaté, onyang rakyaté bakti ngajak tiang, jeg baang gén korban tabrakane to pis, urug baan pis, jeg pasti tenang, pasti aman, pasti santé,” kéto buin keneh tiangé maadukan.
Saja suba jaman jani, pipisé ané kuasa, beneh buka ané ada di keneh tiangé, yén ba ada pis apa ané kenehang bisa bakat, apa ané ruet dadi aluh. Tiang sing perlu ruet, apa buin tiang dadi pangedé dini, sing ada nak bani ngajak tiang, kasus tabrakané sing dadi lantang, jani ané ngelah pis pasti menang, buktiné liu yén anak ané sing ngelah apa, bates ngamaling siap ba masuk bui pitung tiban, yen pangede cara tiang, biar korupsi, kolusi, nepotisme, yen masuk bui maan kamar elit, aluh nyidang celar-celir, pesu mulihan uli hotel prodione, jeg bebas….
Suba telung tiban tiang menjabat dadi anggota DPR, aget sajan saja tiang, ulian tiang ngelah timpal, ngelah relasi, aluh-aluhan tiang maan dadi DPR, masuk tuah tamatan SMP, ijasah SMA meli, kuliah sing, jeg preman bisa dadi cara kéné. Di keneh tiangé, né ba ané beneh, margi sané patut. Di jaman kaliyuga, tuturé suba luntur, agama ba gamang, dharma ba daar méong, kéto prinsip tiangé, jani né paling melah wantah ngalih pis, ngumpulang pis, éngkén ja carané, jawata ngamaling, korupsi, sing masalah, asal ba sing ketara. Tiang ba biasa ngisi pis ratusan juta, jeg ba anggon bé nyem. Kurenan ngajak pianaké jeg motah, sing taén sumangsaya tekén tiang. Kurenan tiangé Buk Érik, jeg takluk ngajak tiang, jeg satya tresna tekén tiang, ulian suba mabuyag baan arta brana.
Di Désa Pacet jani ada program baru, lakar meton jalan, makarya balai subak, sekaa gong, sekaa santi, onyo ngajuang permohonan dana, cara biasa tiang ané nanggungjawabin, panitiané suba nyetor proposal, disubané danané pesu uli pusat, buih jeg masuryak galang keneh tiangé, prajani gadang matan tiangé limang miliar pesu danané, né jani kesempatan emas tiangé. Tumben ngisiang pis miliaran, pesu daya corah tiangé, jeg butha kala suba ngarangsuk di awak tiangé. Paling melah duang miliar gén salurang ka désa, sisané tiang nyuang. Jani ba gantiné tiang ngidang meli tanah, pianak mekén berangkat ka pesiar, sing perlu ruet mikir pis buin, pidan buin maan kesempatan ngisiang pis 3M, telung miliar. Masyarakat désa ja lega kenehné, programné majalan lanus, tiang masé gargita, ngujang tiang tuyuh ngurusang sing maan apa. “Santé gén, sing bakal ketara!” Kéto keneh tiangé.
Limang bulan suba liwat programé totonan, onyang masyarakaté ngaturang suksma tekén tiang, buih jeg makebingan song jit tiangé, jeg adan tiangé makeber tegeh ngumbara, onyang anaké ngajumang. Kéwala kénkén?
Kadén tiang kal saja mulus dogén pajalan tiangé, kadén saja aluh buka ané ada di keneh tiangé, mirib saja karma phalané énggal majalan, karma phala cicih apa adané. Jeg suba was-was bayun tiangé, mawinan tiang maan mabalih berita di TV-né, telah pejabat, pangedéné, suba ketara, suba selidikiné tekén KPK-né. “Bah, kénkén jani baan tiang madaya, jani pasti ba KPK-né bakal turun ngecék dana ané saluranga ka désa wantah limang miliar, nanging LPJ-né wantah duang miliar, bin telu dija? Aduh…,” kéto keneh tiangé. Dija kadén lakuna rasa tenang ané pidan, sabilang peteng jeg nyap-nyap keneh tiangé, kelik-kelik matan tiangé, sing pesan nyidang sirep, bok telah aas, penyakit telah pesu, dikénkéné ketug-ketug jantung tiangé, yén ningeh munyin sirine mobil polisiné. Jég yén dadi tagih makita mengkeb tiang di tengah batuné pang sing ada anak nepuk, masyarakaté suba liu pakrimik, mirib suba ningeh isu utawi kabar burung ané tidong-tidong. Jeg mabalik 180 derajat, dija kadén lakuna anak ané nyungsung tiang pidan, ané bakti ajak tiang suba rarud, jani konyang mabalik milu nyelékang tiang. Saja suba sengkala, sawatara jam roras peteng, teka KPK-né ngrebeg umah tiange ané matingkat telu, wantah hasil korupsi, sing madaya tiang kéné dadiné, telah arsip-arsipé mapriksa. KPK-né maekin tiang, “Pak, sekarang sudah terbukti anda bersalah telah menggelapkan uang negara sebesar 3M, dengan beberapa bukti yang kami temukan.” Jeg dija tekané makebyah jantung tiangé, sirahé maklebotan, dug, dug, dug, jeg sesek tangkah tiangé, sing marasa makepyut, pungkat tan padaya, mirib jantungé suba lemah.
Tit, tiiit, tiiit, kéto munyin mesin rumah sakit ané ngecék denyut nadi tiangé. Glebeg, glebeg, kéto alat pendeteksi jantungé nyetrum, ninting-ninting di tangkah tiangé. “Bli, Bli, Bli Wayan Joblar, sadar Bli sadar.” “Pa, Bapa, sadar Pa.” Dingeh tiang anaké ngelurin déwék tiangé, ditu tiang nyobakin sakabedik ngedatang paningalan, sarasa nu samar-samar, ngaremeng nu liat tiangé, dapetang tiang liu pesan dokteré ngarejeng tiang, pianak tiangé Putu Érik kalawan kurenan tiangé Mén Érik ngeling gerong-gerong, tekek pesan ngisiang liman tiangé. Disubané tiang sadar kurenan tiangé gelur-gelur, “Pak Dokter kurenan tiang sampun sadar,” ditu tiang nu marasa paling, liu patakon ané ada di keneh tiangé. “Luh dija lakuna KPK-né ba magedi? Bli sing nyak di penjara Luh, bli sing ada korupsi.” Disubané kéto jeg malengok kurenan tiangé tumuli masaut, “Bli kénkén né? Nguda Bli ngacuh kakéto, apa né nu pengaruh Bli koma aminggu? Uling pidan Bli nawang istilah KPK buin misi korupsi, Bli sing inget tekén ragan Bliné tabrakan, ané nabrak wantah anggota DPR ané ngebut ngaba mobil, ia kabur ulian ia malaib uber KPK, awanan ketara korupsi, dugas totonan Bli sedek mamedih, Bli nyeselin déwék Bliné wantah dadi petani, utang liu, pianak nagih suud masuk ulian sing ngidang mayah SPP, jeg amprug-amprug Bli magedi uli jumah ngaba motor cekétér, lantas di jalan ngaba motor ugal-ugalan, sing madaya sengkala lantas tepukin Bli.”
Ditu slengagan tiang, mara tiang makeneh-keneh, dong sujatiné tiang ngipi dadi DPR, ulian tiang koma, “béh aget masé tiang sing saja dadi DPR,” kéto keneh tiangé. Mirib né anggon tiang malajahang padewekan, jeg nyesel sajan tiang suba marasa geginan tiangé dadi petani tuah geginan jelék, ngaé idupé melarat. Cutetné jani tiang suba eling, yadiastun tiang anak lacur nanging tiang liu ngelah nyama, di kulawarga briak-briuk, gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, ento wantah sugih sakalan titiang. Adanan tiang dadi anak biasa-biasa nyalanang geginan tiangé, 3M masé, Mamula, Miara, Muponin sarin tegal tiangé, tanemin kopi, nyuh, coklat, diapin tuyuhan bin bedik, né penting ngaé bagia riin.


NB: Satua cutet puniki naanin kawedar ring Médiaswari (Pos Bali) Redité, 6 Juli 2014.No comments