Gendingan Dot Ketemu

 Olih: W.S. Réndra
http://galeri-nasional.or.id/upload/collection/
"Meraba Diri" Gagambaran Ivan Sagita


Tegakin tiang jarané orahin tiang malaib.
Becat, becat gati, nyujur umah idéwané.
Tatkala bulané
tan mari nyapatin aji sunarné
miwah petengé ané ngangobin
uli carang punyan-punyanané ngulapin.

Megat tukad tongosé kacunduk ipidan
kadirasa dingeh gendingan dot katemu
saling timbalin ajak munyi ngasih-asih
uli sakancan batuné ané liput yéh.

Tegakin tiang jarané orahin tiang malaib.
Becat, becat gati, nyujur tongos idéwané.
Marawat di mata
idéwa ngantiang
sarwi mlintir
bok idéwané ané lantang.NB: Puisi puniki kabasabaliang antuk IDK Raka Kusuma saking murdannyané “Serenada Hijau”


No comments