Papupulan Mati

Olih: R.A Dampaty Anja Anjani
 
Gagambaran Olih Nyoman Erawan
1. mati jalan mulih
urip rurung ka sétra
mati jalan mulih
: aksara umah ipian
awu tungtunging kuku
muncuk rambut bau-bau
: asep wangi taring lanying
di tanah batis maumah
umah getih betén kulit
: pikeneh di kadituan

2. mani puan
né suba liwat orahang ibi
tuara kagisi madan jani
sing tawang adanin mani
ilang buin teka nika puan
ibi jani kema mai mani puan
beneng rurung mamuter margi
murwa utawi mapradaksina
kala kali kalika kaluku
kaki nini kaka kula

3. sing neked
gelar gelur gelar tawur
ngidih api kunang-kunang
nunu awak di tegal anak
nambus ati lablab nyapnyap
endih kunang-kunang
kadi bulan ngawé galang
sing panes sing api
sing lebeng sing jati
kalangen sing neked

4. dini jani
sandhibhuta abian tuwuh
sandhikala tegulan angen
: bhuta némblés amah kala
ditu malu dini jani
pidan kapan mani puan
: angkihan angin angonan
bhuta lima kala ukud
mahakali mahabhuti mah-amah
: kula kedat tepuk peteng

5. pocol
tanah lemah sampun pejah
wai-apah tan paumah
api-ai megat lampah
wénten angkihan sisan angin
layangan i raré pegat tali
sawat di langit wates liat
sampun huwus gumi maputer
kija bulan ngaba peteng
pocol matan ai nyantosang

6. balik
ya buta sing mabapa
sing mamémé ya kala
mula né buta ngalih bapa
kala ngamuk nagih mémé
balikang satuané jani
pajalan i buta i kala
ngliwatin umah bapa mémé
tan pabapa ibu shiwa kojar
sing embas tan lebar

7. api
api sing taén mati
ada utawi sing ada
andus miwah kebus
alit-alité mancing api
nganggon api
lingsir-lingsiré ngidih api
mabekel lakar api
nyén nguntul munuh bulih api
betén ombak pasih kelod?

8. aget lacur
aget ulung neked di tanah
réh ditu tongosé majujuk
maenjekan utawi negak
aget ulung ngengsut di carang
réh ditu tongosé matinggah
nyiksik bulu meték abu
mula aget nepukin aget
réh ditu lakar nepukin lacur
makrana ada aget

9. mati
kupu-kupu
peteng-peteng
di pasirepan
di ipian ada tamiu
kisi-kisi manuturang
buin mani mati
semeng-semeng
ada kepompong
di pawaregan

10. puput
gunung betén pasih
api betén gunung
asep sungsang
pusering uteng
langité puun
pura kageseng
abu ampehang angin
song tulang kunda
yadnya puput

11. buta sami-sami
kija matan ai sing ngenah
dasa tiban surya séwana?
ia jani suba joh réh
puteran gumi mabading
malalinin galang linggah
ngutang pikolih makarma
koné ditu ada ayuta matan ai
lemah galang sing ada peteng
satuan anak buta sami-sami
No comments