Engkebang Bulan di Buléléng (9)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm7J3RrmvnTx6NOKpWs8i2EK_ZUOsSsCazSRKiQgoqG7sPJBGhs5Wg1Gw57757uZLQS3dBi6y8fyEnNyhZ1Lb0zPG9iLuQ0kuWzC3QmcTa4BICAmeGdkCTbHIYndhyxAghbGjVrjtW7AsV/s1600/
Gagambaran Olih Supartika

Ada ping nem Madé Suamba bolak-balik ka kos tunanganné. Tuan rumahé tusing pedas nawang kija dogén makejang palalin anak kosné. Kos-kosanné dini ada limolas kamar. Bangunanné matingkat dua. Kamar paling sibeténé tusing misi kamar mandi dalam nanging séwané maan mudahan bin bedik. Malénan tekén kamar ané baduur séwané mael ulian misi fasilitas méwah, lengkap misi  kamar mandi dalam, AC lan TV LCD layar datar. Putu Utari milih kamar sibetén apang séwané maan mudahan bin bedik. Ané ngekos dini makejang anak luh tusing nerima anak muani ulian aluhan ban ngatur.
Uli semengan Putu Utari tepukina suba pesu, mabaju kuliah ngaku ka kampus ngalih dosénné lakar bimbingan skripsi. Putu Utari majalan batis ka kampus. Tusing taén ngaba motor cara timpal-timpalné lénan. Uli mara nyuminin kuliah neked jani sing taén ngaba motor. Ia tusing ja elek apa buin géngsi majalan batis. Reramané jumah suba nagih nyicilang motor nanging ia tusing nyak apanga reramané tusing berat ngenehang utang. Putu Utari sesaian ngoyong di kos. Lamun ajaka malali ngajak timpal-timpalné tur ada ajaka magandéngan mara ia nyak pesu. Tuan rumahé sing ja bas liunan matakon lamun nepukin anak kosné pesu. Suba tawanga anak kosné dini ngelah kasibukan padidi-padidi.
“Coba alih ka kampus!” kéto Pak Ping ané dadi tuan rumahé masaut apanga Madé Suamba nelokin Putu Utari ka kampus. Pedalema ia uli tuni bolak-balik ka kos, miribang saja Putu Utari sibuk bimbingan kanti sanja tondén ka kos.
HP Madé Suamba mamunyi. Kadéna Putu Utari, sagétan i bapa jumah ané nelpon. Madé Suamba ngekoh-ngekohan ngangkat telponné. Tawanga malunan, patakon bapané cara ngajak nak cerik. Nakonan dija jani? Suba madaar? Sing kuliah? Telah pipisé? Seger ditu? Ané paling ngekoh nyautin lamun takonina, pidan wisuda? Duh, med ningeh i bapa matakon magenepan. Kadéna Madé Suamba enu cerik, ia jani suba kelih.
Mara lakar ngalih Putu Utari ka kampus, nadak panes ainé ilang. Uli dija kadén gulemé teka ngangkebin langité ané tunian galang. Langité peteng, matan ainé mengkeb di durin ambuné tebel maciri makiré ujan. Madé Suamba inguh kenehné, peteng papinehné kadi langité ba duur ané tepukina ngancan ngaremrem. Kija sujatiné tunanganné ento? Telponé tusing angkata, SMS lan BBM tusing ada walesan. Iluta gas montorné nuju kampus sig Putu Utariné kuliah.
Hujanné gerimis kripis-kripis ngancan bales ngaé belus Jalan Udayanané. Becat plaib montoré ngelidin lampu mérah apanga Madé Suamba énggal neked di kampus tengah. Di samping traffic light pempatan kampus tengahé, Madé Suamba nepukin anak cerik SD ajaka dadua mapanganggo sekolah. Bajuné belus lepégan néngténg sepatu sambil makocékan maplalian yéh ujan ané ngandeng di sisin trotoaré. Liang san tepukina makadadua anak cerik ento. Prajani inget dugasé cerik Madé Suamba ngajak beliné demen san malaib-laiban. Teka uli masuk sesai maujan-ujanan kanti uyutina tekén i mémé jumah. Boya ja i mémé pedih nepukin pianakné maujan-ujanan nanging tusing ngelah panganggo tuh anggona pianakné masekolah buin maniné. Baju seragam ngelah a setél, sepatu a pasang, tusing ada pangeséhné. Kéweh san idupé pidan nanging Madé Suamba lan beliné tusing taén marasa sebet. Diastun idupé pas-passan, reramané jumah setata mautsaha apanga makadadua pianakné masekolah kanti tegeh. Miribang dija jani beliné ento? Tusing taén makabar.
Madé Suamba suba neked di kampus tengah sig tongos Putu Utariné kuliah. Diastun besik universitasé, kampus Madé Suamba lan tunanganné malénan tongosné. Dugasé pidan taén dadi besik ulian kampus bawahé sedeng merénovasi. Kampusé dini mabagi dua, kampus bawah lan tengah. Putu Utari kuliah di kampus pusat utawi kampus tengah di jalan Udayana ngalih jurusan Akuntasi. Ada satus méter johné uli kampus bawah sig tongos Madé Suambané kuliah.
Sagétan jam pitu peteng kampus Akuntansiné galang makalangan ulian mahasiswané liu kuliah sanja. Di lobiné  bek ada mahasiswa ngantiang ujanné ilang. Ngancan peteng ngancan bales ujanné. Madé Suamba belus lepégan suud nomplok ujan bales uli jalan Bisma neked kampus. Dingin-dingin awakné jani, yéh ujané ngrasuk ka tengah tulangné. Parkiranga lantas montorné di betén punyan cemara ulian tongos parkiré di tengah suba bek.
“Dék!”
“Dék Suamba!”
Paling paliatné ningehang ada anak ngaukin. Nyén ento?
“Dék!”
Madé Suamba gageson ngelés hélemné, mara makipekan tepukina ada anak eluh majalan marerod mapajengan ngajak timpal-timpalné. Kadéna nyén. Prajani rasa dinginné ilang. Nadak kebus bara awakné cara ada yéh panes madidih di tangkahé, jantungé nerugtug tusing karuan entek. Kenapa ené? Mahasiswi ento majalan maekin Madé Suamba. Kalahina timpalné ané lénan. Madé Suamba lantas pajengina tekén mahasiswiné ento. Romantis san sinahné nyak cara Rahul Khan lan Anjali Sharma di film India Kuch Kuch Hota Hai.
Mahasiswi ento lantas ngelut awak Madé Suambané ané suba lepégan cara meriné bengilan. Lantas usap-usapanga sirah Madé Suamba ané suba belusan.
“Ngudiang dini?”
Madé Suamba mamegeng cara bedogol.  Bibihné caket tusing pesu munyi. Kaliwat bagia kenehné nepukin tunanganné suba ada di arepné. Putu Utari makita ngeling, paningalanné ngacéh-céh nanggehang yéh paningalanné nagih ulung.
“Ampura Bli, tiang tusing makabar.”
Putu Utari nekekang ngelut awak tunanganné. Yéh paningalanné suba ngambeng tusing ngidang buin ngengkebang. Putu Utari ngeling.
“Ngudiang ngeling?”  Madé Suamba ngusap yéh paningalan tunanganné.
“Ampura Bli, tiang ané pelih.” Saut Putu Utari nguntul nyaruang yéh paningalanné buin membah.
“Nah bénjep di kos ngorta.” Saut Madé Suamba.
Jam kutus peteng ujanné bales sing pegat-pegat. Mahasiswané sakabesik pesu uli tengah gedungé. Ada ané malaib ka parkiran, énggal-énggal nyemak mantel ané pejanga di betén sadel montorné. Ada ané ujan-ujanan ulian med ngantian ujanné ilang. Madé Suamba mara inget,di betén sadel montorné ada jas hujan. Itunian tusing anggona ulian suba uék bréngbéng misi bolong di tengahné.
“Juari nganggon ené?”
Putu Utari makenyem, prajani ilang sedihné nepukin tunanganné mesuang mantel mawarna coklat. Saru warnané abuan, daki maong makodong. Miribang suba makelo jas ujanné masepel-sepelan di betén sadel montoré. Sinah lecek cukrek, tur bréngbéng misi bolong di betén baongné. Ento lantas anggona tekén Madé Suamba apanga gigis tunanganné belusan. Putu Utari lantas menék duur montoré lakar atehanga ka kos. Tekekanga ngisi bangkiang tunanganné apanga tusing ulung.
“Adéng-adéng Bli Dék!”

Madé Suamba adéng-adéng ngilut gas montorné lakar ngatehin tunanganné ka kos. (masambung....)


No comments