Puisi-puisi Madé Taro; Magonggang

Sumber Gagambaran; www.saatchiart.com

Bébék Punyah

Punyah bébéké punyah
liat barak
kampid kebat
baong nguad
tandang ngimbang
- Bébék punyah éla épong

Punyah bébéké punyah
mamunyah di gumi wayah
rurung beneng kabélokang
carik cupek kalinggahang
dueg ngundukang
aluh ogolohang
gampang ngamunyiang
- Bébék punyah éla épong

Punyah bébéké punyah
ngadu wanén ngadu jengah
keneh puyung mamogol
gemelan anggon sikut
wanén mabriuk
ngambiar masuryak
nungging nyungkling
ngandang nganjuh pati kacuh
- Bébék punyah éla épong

Punyah bébéké punyah
ngalih ambah ngulah menang
lawan magedén-gedénan tambur
makatong-katongan ngebug
bur bur bug gedebur gedebur gedebug
sing munduk bongkol-muncuk
bur bur bug gedebur gedebur gedebug
ngambul punyah ngelur nyalung
bur bur bug gedebur gedebur gedebug
tambur bedah panggul lung
- Bébék punyah éla épong

Punyah bébéké punyah
bébék punyah aluh nampah
benyah guminé benyab
kulkul banjar milu punyah

Dénpasar, 2002Togtog Sirah

Togtog sirah
ketogang sakadang sirah
ulah apang késah
togtog uli pengkeban

I Kempul I Kembar
buin I Celomang
sing ja lén ané ngrékang kuku
sing ja lén ané ngrukang siku
tikeh pandan anggon belat
keneh beneh anggon nakeh

I Pengalih I Pengeleb
tebag katebag
edeng kaedeng soang-soang
depang galang kalah-menang

Togtog sirah
ketogang sakadang sirah
krék i barak ngobar
krék i pandan buyar
sing ja lén ané ngrékang korék
sing ja lén ané mretang berek
di pengkeban mabudi ngeléb
di peléban ngoyong magandong

Dénpasar, 2002Kembungan Angin

Alit-alit pasisi kangin
nambung kembungan angin
matembung sapisan
liang sapisan
liang suryaké liang

Kembungan angin
nglayang iing
nglayut ngaduluang
makebur makenyung
nyaruang takut ulung
liang suryaké liang

Kembungan angin
nglayang ampehang angin
nglayut ka langit pelung
nglayut anginé ngepah uli bungut
nglembat anginé bedah uli basang
nglayut i basang puyung
nglembat ngatebénang
ulung
horééé...!
Liang suryaké liang
liang puyungé liang

Dénpasar, 2002Magonggang

Kuluké magonggang
magarang balung magarang tulang
basongé mabongbong
ngongkong di batan longan

Kuluké magonggang basongé ngongkong asuné makerah
kaing-kaing
cicingé magetih bunguté bongkang tatuné lung kikilé
ragrag basangé rograg
Auuu...!
basongé nyalung
ngulun di batan longan

Kaing-kaing kuluké
ngulun-ngulun basongé
mabongbong sing magarang
mabongbong apang magonggang
kéto ngalih pamenang

Dénpasar, 2002

No comments