Ketut Linggih

Olih: Gdé Aryantha Soéthama

Gagambaran Arie Smith, Sumber; lukisanku.id
Wastan ipun Wayan Kerug. Warsa 1974, turis Jepang sané sedek ngwéntenang panuréksan penyakit tanaman nuduk ipun ring kubu réot sisin bangketé. Duk punika ipun kantun raré mayusa dasa warsa. Wau pisan katinggal padem mémén ipun, malarapan matimpi-timpi bobot pakaryané ring bangket sané kakaryanin néwék. Tepengan punika Ketut Linggih, bapan ipun, malih ngantén tumuli magingsir ka désa tiosan. Wayan Kerug kaupapira dadong ipuné sané tua tur sakit-sakitan. Antuk kawéntenané kadi asapunika metu édalem i tamiu Jepang, nuduk ipun raris kabakta ka Jepang. 
Diastu Wayan Kerug wit Bali, sué ring Jepang mawastu kaanan ipun banget matiosan. Bungkulan ipuné alit, bok sosoh, paliaté sada layu, waluya mijantenang sang ngeton, Wayan Kerug jadma Jepang tulén. Nénten wénten sajeroning sikian ipun sané presida nyihnayang ipun jadma lndonésia suku Bali. Yukti-yukti Wayan Kerug sampun dados Maéda. Munyin ipun ri kala mapajar tulén jadma Jepang. 
Antuk tamiu Jepang sané nuduk, Wayan Kerug kawéhin pakaryan nabdab genah masesanjan Dorono Sato ring Provinsi Wakayama ring Jepang sisi kelod kangin. Sapunika taler wisata air ring tukad Kumano sané ngelintangin Provinsi Nara, Mie, Ian Wakayama. Sering Maéda néwék makta perahun ipuné sané alit, sepisanan dados pangénter turis. Ring pakilitan ipuné Maéda kasub pinaka pangutsaha sané sugih kémawon saderana. Ring wulan Agustus pikolihan ipun kantos satus yuta rupiah. 
Nuju raina becik Maéda ngénter pangutsaha wisata Asia Pasifik sané ngwéntenang patemon ring Osaka. Pamileté ngwéntenang sesanjan, ngelinggihin jukung ring tukad Kumano. Unteng tetujoné gumanti presida nabdab wisata air saha wewengkon ipuné dados genah masesanjan sané ngulangunin. 
Sampun raina wus pamileté majengan Maéda ngenampekin sinalih tunggil pamilet saking Indonésia. “Nawegang, Bapak sané maparab Surya Atmaja?” Maéda matakén banban, sada ngangsehang. Akéh basa Bali sané engsapang ipun. 
“Patut. Tiang Sura Atmaja.” 
“Saking Bali?” 
“Patut. Bapak naenin ka Bali?” 
“Tiang sué ring Bali. Tiang gumanti wit Bali.” 
“Manut pawedar Bapak wit Jepang sané maparab...” 
“Akihiro Maéda. Patut, tiang warga Jepang, kémaon mémé bapan tiangé Bali. Tiang saking Kedéwatan. Bapan tiangé mawasta Ketut Linggih. Bapak uning?”
“Akéh sané mawasta Linggih ring Bali. Yéning I Gusti Agung Linggih pangutsaha wisata arung jeram ring tukad Ayung tiang uning. Ragan danéné ébuh, pangadegé nyempaka, cerawisé tebel.”
Maéda mangsegan ajebos, mainget-inget. “Durung sumeken antuk tiang napi I Gusti Agung Linggih sané baosang Bapak bapan tiangé. Méweh pisan ngrambangang antuk suéné mapalasan. Sampun lintang kalih dasa warsa.” 
Sang kalih raris masilur alamat. “Yén tiang polih galah ka Bali, Bapak jagi télpun tiang,” Maéda masemaya. 
Dangan antuka Maéda ngrereh Wisata Arung Jeram Bali Natural Storm drebén I Gusti Agung Linggih. Rauh ring lobi hotél Maéda polih brosur utsaha wisata air sané kasub punika. Kasarengin sia diri turis Amérika, Maéda ngemiletin wisata arung jeram ring tukad Ayung sané kaénter antuk Bali Natural Storm. 
Selantang pamargi ka genahé ngawitin, méweh antuka ngwaliang déwék ipun dados Wayan Kerug. Nénten sida antuk ipun ngélingin wit taruné sané maririg ring tepin marginé. Sapunika taler kawéntenan marginé cupet lékak-lékok tur bolong-bolong. Rauh motoré ring Désa Kedéwatan. nénten pisan sida antuka ngélingin désa palekadan ipuné. Salantang margi sané panggihin ipun warung-warung seni, papan penunjuk ngrereh vila ngangobin ring duur réjéngé. Ring dija wit léciné ageng-ageng sané dumun maririg asri ring sisin marginé. 
Makiré ngawitin wisata arung jeram, durung rumasa déwék ipun gumanti turis ring tanah palekadan. Sajeroning manah, ipun mautsaha molihang gatra indik I Gusti Agung Linggih. Napi ké bapan ipun kantun maurip. Ring dija genah pecak kubun dadong ipuné riin. Maéda bingung, dados samian matiosan? Kawéntenané puniki sané banget ngawinang ipun rumasa tan wénten malih paiketan ring Désa Kedéwatan, diastu désa punika tanah palekadan ipuné. 
Ri tatkala perahu karét pinaka serana wisata arung jeram sampun katragianang, wénten anak lanang, cerawisé tebel, mamargi nedunang ring réjéngé. Raris mararian abosbos ring ajeng para pamileté. “Atur sukseman titiang majeng ida dané sami. Bagia manah titiang ida dané sampun presida nagingin manut atur pangundang titiang. Dumogi sajeroning ngemiletin sesanjan arung jeram ring Tukad Ayung puniki sida ngemolihang wit pangaptiné sareng sami,” atur I Gusli Agung Linggih nganggé basa Inggris. Maéda ngawitin purun narka, puniki janten I Gusti Agung Linggih. 
“Ayung, tukad sané ngulangunin. Titiang saking Bali Natural Storm pangawit nemu genahé puniki. Titiang pangutsaha arung jeram kapertama ring Bali. Pradé ida dané ngemiletin sesanjan sané aturang titiang malih abosbos janten pacang ngaksi kaasrian Bali sepanjang tukad puniki. Saparitingkah i wanara ngelanting ring taruné ageng, grojogan toya sané gumanti pakaryan Widhi ngulangunin wiakti pakantenané salantang pamargi kirang langkung pitung kilométer. Titiang sayaga nyantos pangrauh ida dané ring genahé masandekan, sapisanan majengan ngiring Ida Pedanda sané sampun kajana loka muput upacara agama ring Bali.”
Maéda bengong. Mogi-mogi Gusti Agung Linggih wantah bapan ipuné. Diastu akedik rumasa wénten sesamén ring paripolah bapan ipuné riin. “Kémaon bapan tiangé Ketut Linggih. Yan anaké niki Gusti Agung Linggih. Sang kalih janten nénten pateh,” mapineh-pineh Maéda. 
Anget sunaran suryané semengé punika ngelintangin selagan daun-daun taruné kaoyag antuk i wenara sané pakecoscos. Tan dumadé ngawinang pakeburbur i kukur sané wau matinggah. Ring batan grojogan toyané rombongan raftingé mararian. Turis Amérikané tedun ka tukadé mabiayuhan. Ipun macarida kadi alitalit désané, mapotrét maliang-liangan, magobagan toya sareng timpal-timpal ipuné. 
Maéda ngenampekin pangénter turisé sané sapisanan dados juru dayung, duk anaké punika malinggih duur batuné. 
“Ragané wit Kedéwatan?” Maéda matakén.
“Mémén tiangé saking Kedéwatan. Kémaon bapan tiangé saking Ubud. Nampek. Kirang langkung tigang kilométer saking Kedéwatan.” 
“Sampun sué makarya ring Bapak....”
“Bapak Gusti Agung Linggih. Nggih, duk utsaha rafting puniki kakawitin.” 
“Pak Gusti taler saking Kedéwatan?” 
“Patut! Dané sinalih tunggil sané pikolihanné kalintang becik. Dumun pak Gusti tiwas. Duk wénten turis saking Australia ngajak ngawitin utsaha rafting puniki dané sugih.” 
“Ragané janten uning jeronné pak Gusti.” 
“Patut. Maéda san taler pacang uning. Malih abosbos i raga katamiu i rika. Jeron danéné ageng, becik pisan. Sekadi puri! Dumun sadurung sugih parab dané boya ja Gusti Agung Linggih. Kémaon Ketut Linggih.”
Maéda tengkejut. Anak lanang macerawis tebel sané nyambrama rombongan raftingé wau bapan ipun. Sakéwanten Maéda tan rumasa pariangen napi malih pacang matimbang wirasa sesampuné palas kirang langkung kalih dasa warsa. Nénten pisan ipun rumasa pinaka anak alit sané dumun matilar mangkin mawali malih. Sajeroning manah, ipun wantah turis. Beratan manah ipun pinaka jadma Jepang katimbang Bali. Rumasa Kedéwatan désa palekadan ipuné, Jepang pinaka nagari sesumbungan ipuné. Rauh ka Bali boya pariangen ring tanah palekadan. I riki ipun rumasa wong dura negara, menawi malarapan kawéntenané nguni duk ipun kantun raré tan sida kapanggih malih. Nénten pisan presida kacunduk ring sinalih tunggil timpal-timpal ipuné riin.
“Napi mawinan Ketut Linggih ngentosin parab?” 
“Boya ngentosin parab. Ngunggahang wangsa! Ri antukan mangkin sampun madrebé. Minab tiang taler pacang sapunika. Ri antukan sampun sugih Ketut Linggih nambehin adan ipuné ring ajeng antuk Gusti Agung. Ketut sané dumun kaicalang.” 
“Napi sané gumanti kaaptiang sajeroning indiké punika?” 
“Ketut Linggih mangkin dados anak ménak. Kasuén-suén yan drebéné nincapang malih, wangsané taler pacang ngunggahang.” 
“Napi ké punika?” 
“Gusti ring ajeng kaicalang, kagentosin Agung Linggih. Malih pidan janten dados anak ménak mateges Anak Agung.” 
“Napi indiké punika jaga kaangkenin antuk warga désané?” 
“Sané nénten ngangkenin janten wénten. Kémaon yan Gusti Agung Linggih sampun kalintang sugih janten kaangkenin. Atur warga désané pacang magentos dados Ratu Anak Agung. Sapunika taler para pakaryané sami.”
“Ragané taler sapunika?” 
“Janten! Pangupa jiwan tiangé wamah i riki. Yan tan satinut janten kausanang. Ngrereh karya turah mangkiné méweh pisan.”
Maéda mangsegan. Ipun bengong salantang pamargi rombongan raftingé ngungsi genahé masandekan. Nénten naen kapineh kulawargan ipuné pacang ngunggahang wangsa. Bapan ipun marep sébet mupulang kasugihan gumanti presida dados Anak Agung. 
Purin I Gusti Agung Linggih wiakti ngangobin ring duur réjéngé. Jelanan miwah kusén nyané sami maukir. Ayam-ayam kurungané kagenahang marérod ring samping kiwa tegak gelung kuriné. Akéh paksi kagantung ring bucun-bucun wewangunané. Wit cempaka, sawo, getas, katata becik pisan wastu pakantenan natar puriné asri. Doh ring betén kanten toyan tukadé ning, batun-batun nyané makedép katibén sunaran surya. 
Gusti Agung Linggih nyambrama tamiuné sané rauh. Sami katuran malinggih ring kursiné ngajengin méja panjang sané katata apik tur resik pisan. Ring tanggun méjané, kanten anak lingsir malinggih. Rambut Ian rawéné putih, panjang. Manut Gusti Agung Linggih anaké lingsir punika Ida Pedanda. Sadurung tamiuné ngawitin majengan Ida Pedanda nguncarang wéda mantra. Turis Amérikané seneng pisan. Akéh sané mapotrét ngiring Ida Pedanda. 
Ngantenang indiké kadi punika Maéda bingung. Sasuén ipun ring Jepang nénten naen kamanah pakibeh désan ipuné kadi mangkin. Sayan tampek ring genah Gusti Agung Linggih, sayan rered manah ipun mijantenang padéwékan. Ipun gumanti Wayan Kerug, sané janten sampun padem yan nénten polih piolasan tamiu saking Jepang. Né mangkin nénten pisan wénten manah ipun socapan ring bapan ipun. Minab bapan ipun taler nénten naen renga sapariindik Maéda, sampun padem napi kantun maurip. 
Rumasa gamang pertiwi Kedéwatané ring batan telapakan batis ipuné. Tan pitaén ipun sakit ati majeng saparitingkah I Gusti Agung Linggih. Ring manah ipun mapajar, “Tiang masih pangutsaha. Indik kasugihan tongos tiangé joh di duuran tekén bapa.” Kémaon becik pisan antuka nyingidang sakit atin ipuné duk Gusti Agung Linggih ngenampekin rombongon turisé sané pacang mawali ka hotél. 

“Pinunas titiang, dumogi sajeroning ngemiletin sesanjan arung jeram mapikolih bobot pangaptiné, paripurna, dados temon-temon sapenyenengan ida dané sami,” baos Gusti Agung Linggih sinambi nyerahang kartu nama. 
Maéda ngambil kartu nama saking dompét ipuné, raris kaserahang ring Gusti Agung Linggih. 
“Maéda san taler madué utsaha wisata air ring Jepang? Becik pisan! Yan wénten galah, bénjangan titiang jagi rauh merika. Pradé wénten tamiun titiang malancaran ka Jepang jaga utsahayang presida masesanjan ring tukad Kumano nganggén jukung Bapak," baos Gusti Agung Linggih sinambi ngelon kartu Maéda. Ten pisan rumasa ring kayun dané, sané ngiring mabebaosan wantah okan dané marep. 
“Titiang ajerih, genah titiang ring Jepang nénten manut pikayun tamiu duéné,” masaur Maéda. 
“Ah! Sampunang ngandap sapunika. Boya ké panegara Jepang sampun kasumbung, ngangobin ring jagaté?”
“Ring Jepang titiang tan presida ngrauhang Ida Pedanda. sané nyarengin tamiuné ri kala ngarepin boga. Napi malih ring genah ngangobin kadi niki.”
“Oh! Indiké punika nénten méweh! Yan Maéda san sampun sugih, akéh madrebé roang, pangayah. janten dangan antuk pacang dados Gusti Agung. Sekadi titiang! Sapunika taler yan madrebé paratisentana wenang ngunggahang Gusti Agung ring ajeng parabé soang-soang. Sampunang ajerih sami pacang kapangguh yan i raga sampun sugih. Napi malih sawates ngrauhang Ida Pedanda. Dangan antuk!” baos Gusti Agung Linggih sinambi makenyem. 
Maéda malih bengong. Ring tengah bisé alit yukti-yukti tan presida antuka ngemanahin pariindiké sami sané sampun ngelintang. Duk turis Amérikané maulapan tangan ring Gusti Agung Linggih, Maéda nerawang. Paliaté doh ka marginé beneng ring arep bisé ngawitin mamargi. Waluya ngipi, salantang margi ten pisan kapanggihin wit léciné ageng-ageng sané riin marérod asri ring sisin marginé. Akihiro Maéda utawi Wayan Kerug sekadi boya sedek ring tanah palekadan ipuné. Ring manah ipun, Wayan Kerug sampun padem, pertiwi Kedéwatané sampun musna.


NB: Satuané ring ajeng pecak ipun mamurda “Sekarang Dia Bangsawan”, kabasabaliang antuk DG Sayang Putra. 


1 comment:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete