Engkebang Bulan di Buléléng (8)

 
Gagambaran Olih Supartika
Kampus di jalan Ahmad Yani masepug ebekin mahasiswa. Di seméster genap nuju bulan Fébruari neked Juni, mahasiswané sibuk bimbingan skripsi. Tatujonné tuah abesik apang ngidang ujian di bulan Agustus. Mahasiswané magencang-gencangan mragatang skripsi ulian pada-pada jengah, dot énggal tamat.
Dosén kampusé uli semengan di ruangan, sibuk ngayahin mahasiswané bimbingan. Makejang  matarget lamun tamat kuliah lakar dadi guru, ada masi makaneh énggal ngantén mara ngalih gaé. Diastun cara janiné kéweh dadi guru ulian moratorium pegawé, tusing ja dadi alangan mahasiswané makeneh énggal tamat. Makejang jemet, makejang seleg, ngelah tatujon hidup padidi-padidi. Mahasiswané makeneh énggal tamat apang matitel sarjana pendidikan.
Ciiééééééééééh!
Kéto Wayan Golo ané mara teka uli bimbingan nyapatin timpal-timpalné. Makejang timpalné tepukina sibuk, makupuk, seleg menahin skripsiné ané coréta tekén dosénné. Wayan Golo prajani mesuang laptop lantas mapunduh ngajak timpal-timpalné di kursi lobi. Tepukina ada Luh Heni, Gedé Giri lan Madé Suamba ané negak ngejoh padidina, tusing nyak mapunduh ngajak timpal-timpalné ané lénan.
Ciiééééééééééh!
Ciiééééééééééh!
“Kenapa? Mara teka suba uyut. Buduh!” saut Luh Heni ané negak di samping Wayan Goloné. Luh Heni inguh nepukin timpalné mara teka suba uyut. Tusing tawanga ia sibuk, sing maan ngenemin nak buduh.
Ciééééééééééh!
“Siepang ibané! Buduh!” saut Gedé Giri. Empeng kupingné ningehang Wayan Golo uyut padidina. Tusing tawanga mahasiswané jani seleg ngaé skripsi. Tusing ada ané macanda.
Ciééh!
“Siepang bungut ciné! Panak leak ci!” Luh Heni nengkik ulian kaliwat gedeg ningehang Wayan Golo ngaé uyut. Apa kadén orahina tusing karuan unduk. Luh Heni inguh makita ngejohin Wayan Golo. Ngénggalang Wayan Golo nekekang ngisi limanné Luh Heni apanga tusing magedi.
“Dini ngorta, ada gosip hot!”
“Gosip apa né? Milu sik!” saut Gedé Giri, lantas milu nyelag negak ulian dot ningehang gosip ané lakar sambatanga tekén Wayan Golo.
“Béh cai milu-milu dogén!”
“Ené sujatiné gosip ané sepantesné tusing ada anak nawang. Aké dogén nawang. Gosip ané ada hubunganné tekén harga diri nak muani!”
“Nani serem dogén!” saut Gedé Giri.
Luh Heni lan Gedé Giri nadak penasaran. Apa miribang gosip ané lakar sambatanga tekén timpalné ento. Wayan Golo lantas ngorahang unduk ané tepukina ibi di kos timpalné.
Tusing ada a menit Luh Heni lan Gedé Giri kedék ngakak, ingkel-ingkel ningehang Wayan Golo ngegosip tawah-tawah.
Ciééééééh…! Madé Suamba ibi ngajak kabak ka kos!” kéto Luh Héni mesuang munyi.
Madé Suamba prajani matolihan ulian dingeha Luh Heni nyambat adané. Timpal-timpalné ané lénan prajani  masuryak. Wayan Golo kenyar-kenyir nepukin Madé Suamba pedih. Suba tawanga Madé Suamba polos, setata uyaka dogén. Unduké ibi, dugas Madé Suamba ngajak tunangan ka kos miribang ngaénang Wayan Golo iri. Tumbén tepukina timpalné ento ngajak tunangan ka kos bin sada melah gobanné. Ento jani anggona gosip tawah-tawah di kampus.
“Saja bani ngajak tunangan ka kos?” kéto patakon Gedé Giri timpal sekelas ané demen ngwalék Madé Suamba. Jani suba gantiné buin maan ngwalék.
 “Suba bakat Dék?” Gedé Giri makenyir. Ada-ada dogén takonina.
Madé Suamba tusing masaut. Lamun bakat sautin, makejang timpalné lakar ngomong boya-boya. Luungan  jani siep.
“Bakat apa né?” Luh Heni nyekenang matakon.
“Béh cai nak luh milu-milu dogén. Aké sing matakon ajak cai!”
Gédé Giri lantas negak di sampingné Madé Suamba ané tepukina nyaru-nyaru tusing ningeh apa.
“Béh ajum gati cai Dék! Ping kuda suba bakat?” Gedé Giri ngomong kisi-kisi di kuping Madé Suambané.
“Bakat?” Madé Suamba mabalik matakon.
“Nah béh, jujur dogén, ping kuda bakat? Perawan? Empet apa bolong?”
Patakon Gedé Giri ngaénang kuping Madé Suambané panes. Getihné sarasa muncrat, ténsiné menék, sarasa isin basangé jani menék ka poloné. Uli pidan demen san timpalné ento ngaé masalah. Madé Suamba lantas majujuk, dot asané jani maan nyekuk baong timpalné apang tusing ngomong kangin-kauh.
“Ngudiang ci memanes, sabar, sabar, sabar, brow, sabar!” Wayan Golo teka nyagjagin lantas melasang Madé Suamba lan Gedé Giri apanga tusing masiat.
“Cai makejang jelema beler!” saut Madé Suamba.
Liman Madé Suambané suba magemelan. Bin cepok dogén timpalné masaut lakar setuta bibihné. Jani suba gantiné Madé Suamba maan nyetut timpal sekelasné. Sakit kenehné uli pidan setata jelék-jelékina dogén.
“Sabar Dék, sabar.” Saut Wayan Golo.
Luh  Heni lantas milu nyelag dot melasang timpalné apang tusing dadi masiat. Gisina liman Madé Suambané.
“Cai masi patuh, lua beler! Aget cai lua, saja nak muani suba maseluh jantuk cainé!” saut Madé Suamba pedih, nudingan limanné ka jantuk Luh Heniné.
Mahasiswa ané itunian seleg negak di kursi lobi prajani matolihan. Tepukina mahasiswané ada mauyutan.
“Mimih, elekang ibané bedik, nguda dini masiat?” Wayan Golo makita ngajak timpalné ka sisi ulian elek nepukin Madé Suamba lan Gedé Giri nagih masiat di kampus.
Made Suamba enu magemelan. Ia lantas ngalih Wayan Golo. Ajak dua jani pada-pada nolih mata.
“Apa pelih icangé ajak ci?” patakon Madé Suamba ngaénang Wayan Golo siep, sing bani matolihan setata nguntul cara baong memeriné makeleg.
“Bangsat ci makejang! Bangsat ci! Bangsat!” saut Madé Suamba lantas magedi ngalahin timpal-timpalné.

***
Punyan jepun di kampus bawahé tusing mabunga. Don-donné ané mawarna kuning sinah aas kaampehang angin. Tumbén jani Madé Suamba buin negak di betén punyan jepuné. Uli sijumu dadi mahasiswa sing taén pedas rungu tekén paundukan anaké di kampus. Suud kuliah langsung ka kos. Kapah-kapah maan ngorta di kampus apa buin kanti milu organisasi mahasiswa. Cén ané madan HMJ, Sénat, BÉM, MPM makejang tusing karesep baan ngenehang. Ngurus iba padidi suba kéweh apa buin bakat ngurus organisasi ané lebihan ruwet tepukina.
Tondén buin tiwasé makada Madé Suamba sing percaya diri dadi mahasiswa. Uli cenik mula lekad kimud-kimudan, lebihan elek lamun ajaka ngorta kanti kelih tusing pati juari pesu munyi ngaénang ia bedik ngelah timpal. Apa buin jani mahasiswa demen ngenahang kasugihan, makejang sakayané di jumah sambatanga. Suba ngidang kuliah dogén Madé Suamba marasa aget kanti reramané puntag-pantig ngalih pipis apanga pianakné kuliah. Madasar ento makejang munyin timpalné di kampus tusing taén dingeha. Ngekoh ka kampus boya ja males nanging ngekoh ningehang munyi boya-boya. Sing masanding ortané lamun ngomongang kasugihan cara langit tekén tanah. Kanti seméster kutus Madé Suamba tusing ngelah timpal paek ané ngidang ngasanin kéweh idupné dadi jelema lacur.
Punyan jepun ané mentik di tengah kampusé pinaka saksi, Madé Suamba petang tiban dadi anak kuliahan. Mara nyumunin kuliah puyan jepuné ené sedek mabunga, ngempédin carangné bek misi bunga mawarna putih nedeng kembang. Uli joh bungané sinah kadi ambuné putih masliaban ngaé bungah kene anaké nepukin. Donné kanti ilid lebihan misi bunga. Tusing cara jani carangné ngetuh, bungané aas, sinah donné kuning kampehang angin.
Miribang ada satusan tiban punyan jepuné ené mentik di samping parkiran kampusé. Ada dasa méter tegehné, bongkolné gedé, wayah, maguét-guét cara kulit anaké lingsir ané sinah uat-uatné. Kapercaya jepuné ené dadi saksi sejarah kampusé di Buléléng. Pidan dugasé Ospek nuju mengaso, Madé Suamba demen ngetis di betén jepuné sig tongosné jani negak sambilan marep menék ulian angob nepukin bungané ngias kampus bawahé di Fakultas Bahasa lan Seni.
Kampus keguruan sig tongos Madé Suambané kuliah suba kasub dadi perguruan tinggi negeri di Bali nyetak sarjana calon guru professional makudang-kudang jurusan uli PAUD, TK, SD, SMP kanti SMA. Madé Suamba kuliah di Fakultas Bahasa lan Seni di jalan Ahmad Yani. Kampus bahasané dini dadi besik ngajak jurusan Seni Rupa makada mahasiswané masepug nuju kuliah. Gedung kampusé matingkat telung lantai, paling sibeténan anggona parkiran motor. Mobil dosenné ngelah parkiran padidi, macelep ka tengah halaman kampusé ané linggah.
Nuju ada kreativitas mahasiswa jurusan, parkirané anggona kalangan tongos mahasiswané mabalih acara seni. Di tengah parkiranné kawangun panggung terbuka utawi open stage tongos  mahasiswané ngaé kegiatan lemah peteng. Di nuju ada acara musik, ramé san anaké mabalih ulian kampusé biasa ngundang band-band terkenal uli luar Bali. Panggungé kaias apang meriah, pasangina lampu sorot mawarna warni. Luung san ngenahné, nyak masanding ngajak punyan jepuné ané mentik di samping panggung terbukané. Nuju peteng di sagét ada acara, lampu soroté ento sénterina ka punyan jepuné ané sinah ngémpédin bek misi bunga. Sinah uli joh kampusé kadi suargan di guminé dadi kalangan tongos déwa-déwiné malila cita. Né suba adané kampus bawah Singaraja, tongos Madé Suambané kuliah.
“Ngudiang kuliah dini?” Madé Suamba ngomong padidina. Sarasa punyan jepuné milu sedih nepukin pikobeté majalan.
“Dija sepantesné masadu sara?” kéto Madé Suamba matakon di tengah atinné.
Madé Suamba inguh, marasa belog padidina, sing ngelah semangat idup dadi mahasiswa. Dot asané ia makraik sakeras-kerasné lantas ngojar bongkol jepuné di kampus nganti punyané pungkat tur maabutan lakar anggona nguwugan gedung tingkaté di kampus. Dosén-dosénné apang nawang, Madé Suamba boya ja mahasiswa enduk sing mabayu. Mara mapineh kéto, sagétan ada carang jepuné aas, empak mabriak nagih nepén sirah Madé Suambané. Masrieng bulun kalongné nepukin carang jepuné lamun betekan batisé maglebug di arep tongos sig Madé Suambané negak. Lamun jelékan nasibé, Madé Suamba sinah UGD ulian encak sirahné tepén carang jepun. Tusing tawanga di jepuné tongosé tenget.
Mahasiswané teka nyagjagin kadéna ada ané kena tepén. Madé Suamba lantas makisid tur nunas iwang mangda sang sané malinggih di punyan jepuné tusing pedih. Miribang tawanga keneh Madé Suambané jelé nagih uwuganga kampus bawahé. Bakat cauh-cauh bibihné ngomong, tusing tawanga suba tengai jam roras kalitepet. Punyan jepuné mula tenget, kapercaya kalinggihin anak lingsir mawak luh ané nyaga kaniskalan kampusé. Ento makada liu mahasiswané mabanten rarapan apanga sang sané malinggih tusing ngugul anaké kuliah. Unduké ento tusing tawanga tekén Madé Suamba.
Ngénggalang Madé Suamba ngusap-ngusap sirahné kadéna matatu lantas ia makisid ngalih tongos negak di sisin panggung terbukané, mapunduh ngajak mahasiswa seni rupané ané tepukina mara teka uli ruangan dosén. Mahasiswa seni rupané  miribang lakar ngaé acara seni makada ia mesuang gambelan anggona latihan bleganjur di panggung terbuka.
“Wénten matatu Bli?”
Sagétan ada mahasiswa nyapatin Madé Suamba ané tepukina seleg negak di bataran panggungé sambil ngiwasin mahasiswa seniné latihan magambel.
“Ten wénten kenapi-kenapi Gus,” saut Madé Suamba lantas ngusap-ngusapang sirahné.
“Tiang Astika!”
Anak muani bokné sosoh lantang tur kategul karét barak ento miribang mahasiswa seni rupa lakar milu magambel. Masliaban uli joh cara anak luh bakat tepukin ulian tegak muanné lanying. Jeriji limané kedas, cenik lantang cara jeriji pregina. Kuku-kukuné ubuhina, tusing ja bes dawa ané ngenah melah lamun tepukin. Kulitné kedas misi bulu tipis-tipis di lima lan batisné. Madé Suamba ajakina makenalan.
“Tiang Madé Suamba!”
Makadua jani masalaman, pada-pada makenyem lantas maanggutan. Taén asané Madé Suamba nepukin anak muani ené nanging dija kadén bakat tepukina.
“Jurusan Seni Rupa nggih?” kéto patakon Madé Suambané sambil nyeledét maca tulisan cerik mamunyi Genta Yowana Sastra di baju selem ané anggona tekén mahasiswané ento.
 “Inggih, tiang mahasiswa seni rupa, lamun Bli jurusan napi?”
“Tiang jurusan Bahasa Indonésia,” saut Madé Suambané enduk tusing mabayu, maciri ia tusing percaya diri tekén jurusanné padidi.
“Wénten peméntasan seni nggih?”
“Inggih, bénjang soré wénten pembukaan Buléléng Féstival” saut mahasiswa ento.
Madé Suamba inget, Putu Utari taén nyambatan Buléléng Festival ané kabukak acarané bin mani nyoréan di patung Singa Ambara Raja. Dot asané mani mabalih ngajak tunanganné. Miribang tunanganné jani enu pedih kanti ping satak keti SMS lan BBM tusing ada walesan apa. Télponé masi tusing angkata maciri tunanganné ngambul. Madé Suamba marasa pelih suba ngaénang anak luh sakit ati. Lamun nepukin anak luh ngeling patuh asan sebeté nepukin mémé padidi ngeling. Sing madaya, unduké ibi di kos ngaénang Putu Utari kuciwa. Madé Suamba pelih, jani dot katemu lakar ngidih pelih ngajak tunanganné ento.
“Tiang mapamit dumunan nggih.”
“Inggih durus Bli!”
Madé Suamba lantas ngalahin mahasiswa ané mara ajakina makenalan ento. Kenehné suba inguh, dot énggal ketemu ngajak tunanganné lakar mragatang masalahé. Sawetara jam satu tengai matan ainé sedeng panesa nyentér kampus bawahé. Marasa kebus bara awak Madé Suambané lamun inget masalahé ibi, ngalahang panes matan ainé jani. Mias di kulité sing marasa apa ulian keneh Madé Suambané suba joh. Prajani ilang kitané ngalih dosén. Luungan jani ka kos Putu Utariné.
“Kija Dék?”
Sagétan Madé Suamba buin mapapagan ngajak Wayan Golo di parkiran sig tongosné ngejang montor. Madé Suamba tusing masaut, ia iteh nyrengseng majalan nyemak montorné ané suba parkiranga di lantai bawah gedungé. Kaliwat gedeg basangné jani nepukin timpalné ento, iluta gas montorné lantas ngebut nuju kos tunanganné di jalan Bisma. (masambung...)


No comments