Djelén Anaké Demen Nginem Inoem-Inoeman ané Mekada Poenjah, Loeiré: Djenéwer, Berandi Tekén ané lén-lénan

Olih: Madé Pasek
https://c2.staticflickr.com/4/3433/
Sumber Gagambaran

Di-Gianjar adâ tjinâ meadan Tan Sing Swie, dadi toekang kajoe. Iâ demen pesan nginem inoem-inoeman ané memoenjahin, loeiré: djenéwer, berandi, arak, toeak, tekén kantjan totonan. Toesing pesan iâ toesing taén ngentjetin nginem inoem-inoeman ané kéto. Jén tondén iâ maan nginem sorohné totonan, singdâ lega-lega kenehné: boeinâ singdâ dadi adjak ngitoengin apan-apan. Nanging jân soeba lioe maan nginem, lantas ia poenjah, metambeh-tambeh toesing dadi adjak mepeitoengan.
Dinoedjoené Tan Sing Swie poenjah, sekadan omong-omongné ané patoet singidang pesoeangâ; ento ngeranaang gedeg basang anaké ningeh. Dikénkéné toesing aséna ibanné melaloeng, toer njolahang sesolahan ané toearâ pantes tingalin anak. Gegaénné mekedjang engsapangâ. Njaberan Tan Sing Swie kéto.
Tan Sing Swie ngelah koerenan, toer soeba ngelah panak teteloe. Loehné sai-sai sedih ngenehang tingkah koerenané boeka kéto. Réh ia pepes poenjah, dadi gegaénné soemasat mekedjang makoetang; kapah-kapah ia maan nanggap oepah. Pipis pemelin daarné baana nyilih; anaké silihina mekedjang ngoegoe, baané Tan Sing Swie dadi toekang kajoe, pedas iâ enggal majah oetangné. Kekoeoeban oetangné kanti satak ringgit.
Djatinné Tan Sing Swie mara matoeoeh 27 tiban, nanging bok, koemis moeah djenggotné soebâ oeban, baan kerengné nginem inoem-inoeman. Tingkah anaké poenjah patoeh boeka anaké boedoeh.
Sedek dinâ anoe Tan Sing Swie ngetjat kereteg di toekad Melangit, ané dalem pesan toer lioe batoenné. Réh doek totonan iâ poenjah, dadi pedjalanné serandang-seréndéng, mawanan mati. Teka gantinné latjoer, iâ oeloeng oeli keretegé ketoekadné, mawanan mati.
Sesoebanné ia mati, mekedjang anaké ané oetanghina pada nagih loehné, kanti neked kepekentjan. Pemeragat raosé, barang-barang tetinggalan Tan Sing Swie kelélang baan anaké gedé; olih-olihanné kedoemang tekén ané padâ oetanginâ. Akéténgko toearâ adâ sisanâ.
Sesobanné kéto loeh Tan Sing Swiené lantas mati, baan liwat doehkitanné, ngenehang oendoekné dadi djelemâ. Panakné mekedjang dadi anak tan peadji. Kéto ketoetoeran anaké demen poenjah.


NB: Satoeâ tjoetet poeniki keambil saking tjakepan “Tonggak Baru Sastra Bali Modern” kekawian I Nyoman Darmâ Putra katjâ kaping 47.


No comments