Lobâ

Olih: Mas Nitisastro
            Né maloe adâ anak agoeng daat lobâ, peteng lemah tan mari Idâ ngastawâ Sang Hyang Widhi (sic), apang mangdéné didjagaté toesing adâ memadén boeat kesoegihan Idané. Boeinâ toesing pesan Idâ kajoen medanâ artâ tekén pandjaké kesengsaran.
            Noedjoe peteng Idâ mereraosan sareng rabinné, kéné pengandikanné: “Latjoer pesan déwéké idoep dadi manoesâ toeah akedjep. Jén dadi baan beli noenasang tekén Idâ Sang Hyang Peramakawi, apang beli njidajang metoewoeh 100 tiban. Ditoe pedas beli moendohang njidajang kesoegihan goeminé né. Jén soebâ kegelah baan beli, rasâ oemahé né bakal telepok beli ban mas mekedjang, pang toesing adâ memaden boeat keroenanné didjagaté téténan.”
            Soewoed Idâ ngandikâ kéto, sagét Idâ mireng soeara tan peroepâ kéné: “Boeat pinoenas tjainé mekedjang bakal kelinggihang. Mani semengan asing djemak tjaiko mekedjang dadi mas. Mara Idâ mireng soearâ kéto, seneng pisan pekajoenan Idané, lakar kelinggihang sepekajoen Idâ.
Ketjeritâ boein mani semenganné, dimaran Idané metangi oeli pemereman, lantas Idâ ngoengkabang kelamboe, seget kelamboené dadi mas. Anaké agoeng kasob pekajoenanné njingakin kelamboené soebâ mesalin dadi mas. Ditoe lantas Idâ medal ngampakang lawangan, bakal mesiram ketaman. Ento masih mesalin dadi mas. Asing ambil Ida, loeiré; lawangan, andoek, jéh moeah ané lén-lénan, mekedjang dadi mas. Jadiapin Idâ anaké agoeng tan polih mesiram, kajoen Idâ masih senang kéwanten, kebatek antoek kelangen pekajoenné.
Ketjerita djani dingeradjoenang Idâ anaké agoeng, seananing ané ambil Idâ, loeiré: adjengan, oelam, djangan, tojâ, mekedjang dadi mas. Ditoe anaké agoeng marâ oening tekén kesangsaran anak lobâ, koedoe-koedoe boengah tan peoendoek, sarwi ngandikâ tekén rabinné: “Adi, kénkén beli toearâ bisâ medaar, toesing njidajang beli naanang sedoek basang. Jén kéné dogén oendoek beliné, soekajan soeba tera ngelah mas, padaan tekén déwék beliné lakar kesengsaran.”
Saking pitoedoeh Widi, soewoed Idâ ngandika kéto, lantas masé itoeni mekedjang ilang, boein melipetan boekâ djati moelâ.

NB: Satoeâ tjoetet poeniki keambil saking tjakepan “Tonggak Baru Sastra Bali Modern” kekawian I Nyoman Darmâ Putra katjâ kaping 53.


No comments