Engkebang Bulan di Buléléng (2)

Gagambaran Supartika

Neked di kos, Madé Suamba mabahan di kasuré. Ia malengok, marasa déwék nista sing maaji. Uli pidan ia makeneh dueg cara timpal-timpalné. Maan IPK gedé apang reramané demen ngelah pianak kuliahan. Tusing cara biasané lamun mulih ka Tabanan, setata maan munyi sepet lan makulit wayah.
Idup dadi mahasiswa Buléléng lebihan kéweh. Kapah-kapah maan maplesiran, lebihan uyak tugas kéné-kéto. Pokokné bedik-bedik tugas, sasai présentasi, bin sada sabilang pertemuan misi tés tanya jawab. Éngkénang liang? Tondén buin ngenehang pantingan madugdug duur kasuré, ngenehang skripsi tondén pragat, ngenehang isin basang, ngenehang mata kuliah, kanti ngenehang isin dompét apang ngidang anggon a minggu.  Dijané liang dadi mahasiswa?
Madé Suamba marasa setata kuangan lemah peteng di Buléléng. Lamun dadi tagih, ia makita ngelah mesin pamuter waktu cara gelahanga tekén robot Doraémon apang ngidang ngatur waktu. Tusing cara janiné, idupné kaatur waktu ané tepukina gencang majalan. Mara maan selah sirep, dapetang suba semengan. Sabilang semengan matané kiap, basangé seduk, bin sada sirahé kebut-kebut ngenehang tugasé tondén pragat. Madé Suamba sesai kapupungan ka kampus. Lamun cara kéné, éngkénang liang? Maan nilai melah apa buin kanti ngelah gagélan? Duh lacur, idupné Madé Suamba marasa nyem cara jukut paku sing masa uyah tabia.
Lamun ngomongang gagélan, miribang suba petang tiban Madé Suamba dadi kakedékan di kampus. Uli seméster satu nganti seméster kutus tusing taén ané madan magélanan. Tusing cara munyi anaké di sisi, anak luh di Buléléng galak-galak tur aluh ajak mademenan. Lamun suba matunangan bisa kepungina. Apa buin suba taén ajaka sirep lan bakat mahkotané. Sawai-wai bisa aliha ka kos, apa buin tawanga tunanganné anak kuliahan ané marantau uli luar Buléléng, jek pasti reket cara perangko, kéto koné.
Madé Suamba inget, satondén kuliah lan ngekos di Buléléng, ia baanga tetuek tekén reramanné jumah. Sing dadi ngalih gagélan uli Buléléng. Reramanné jejeh nepukin pajalan pianakné patuh cara malunan. Madé Suamba ngelah beli madan Wayan Darta ané nyuang nak Buléléng. Ento makada i bapa kaliwat jejeh. Suba limang tiban pianakné ngantén nanging i bapa sing taén marasa bagia ngelah mantu kanti bani nyangkol cucu. Makejang pelihanga tekén mantuné. Mara atiban ajaka nongos di Tabanan, nadak mantuné ané madan Luh Susi nagih magedi. Matuané sing baanga jumah ulian Luh Susi makeneh dadi raja. Ento suba adané anak luh Buléléng Singaraja. Singa ambara raja ané maarti anak galak cara singa ulian makeneh dadi raja ané ngumbara di gumi anak. 
I Bapa taén ngorahang, liu koné muaniné makelid ngalih somah uli Buléléng apanga somahé sing dadi raja. Cara Luh Susi kurenané Wayan Darta ento ané mabikas jelé demen mamunyi kasar. Matua padidi bisa orahina cicing nani. Suud mamunyi kasar, matuané kantundung-tundung. Wayan Darta prajani ngenduk sing bani nglawan nepukin parisolah kurenanné buka kéto. Makejang keneh Luh Susi tuutina. Sinah Wayan Darta muani polos utawi pental tiktik. Né jani ia mapisah ngajak reramané ulian suba ngelah umah padidi. Wayan Darta bani ngadep warisan anggona meliang kurenanné BTN maaji telung miliar di samping Pantai Penimbangan Buléléng. Pokokné Luh Susi sing nyak mulih ka Tabanan lamun matuané nu idup. Ada petang tiban Wayan Darta tusing taén ngemang kabar tekén reramané apa buin inget manyama braya di Tabanan. Dingeh-dingeha, Wayan Darta koné kena sesabukan Buléléng. Ento mawinan ia jejeh mapalasan ngajak kurenanné.
“Luungan icang idup joh merantau diapin sing nepukin rerama!” kéto Wayan Darta sesai mamunyi ané ngranang reramané sakit ati.
Pajalanné ento ané sanget kenehanga tekén Madé Suamba. Reramané koné adénan mati lamun makadadua pajalan pianakné patuh cara né malunan. Mémé lan bapa suba majanji ngetohin béa lamun pianakné seleg kuliah. Reramané bani ngadep carik, apang nepukin pianak sarjana. Ento makada  petang tiban di rantauan, Madé Suamba sing taén matunangan seken. Seken-seken tresna lan seken-seken ngaénang liang. Sasaian pegat nyambung, sing taén mabesikan. Ping kuda kadén aliha tekén nak luh, tondén apa-apa pamuputné setata lacur, tresnané pegat di tengah jalan.
Sujatiné Madé Suamba elek idup padidian. Kadéna muani sing laku lan bes mael ngadep tresna. Apa kadén makada, miribang perkataan adalah doa, kéto né sasai kasambatang.   Né jani, Madé Suamba suba abulan paek tekén anak luh Buléléng. Ia nyalanang tresna mengkeb-mengkeb utawi backstreet. Ia sing demen berpikir kuno cara reramané jumah. Dadi mahasiswa ento harus berpikir maju lan modérn. Dija ada unduk nak luh Buléléng galak cara singa? Eda patuhanga manusa tekén buron, ento adané nyelékang nak luh, melanggar hak asasi perempuan. Guminé suba malénan ulian jamané suba berubah. Lamun pada-pada demen sedeng melaha ada anak ngenyakin. Sing kéto? Jodohé sing dadi kelidin lan sing peduli tata letak géografis. Jalanin dogén, né penting pada-pada demen lan tusing mamaksa. Madé Suamba jani maprinsip “Tusing makejang anak luh Buléléng ento patuh.”

***
“Maaf cayang! Géx ga bisa  maturan. Géx lg M néh… Hé hé hé. Muuah!” Kéto BBM Putu Utari kabaca. Tunangan Madé Suamba ané mara a minggu ajaka jadian. Uli mara jadian, sabilang wai BBM masayang-sayangan.
Suud maca BBM prajani Madé Suamba masemu masem. Ia kuciwa ulian tunanganné sing ngidang milu  maturan. Madé Suamba lantas ngwales BBM tunanganné “Iya cayang, ga apa2. Jngan macem2 yah di kos. Ak siap2 mw mandi dul! Ak syng km. Muaah!”
Tondén ada a menit ngirim BBM, buin maklenting hand phon-né maciri ada walesan.
“Ok cayang… Mandi yg bersih yah. Nanti kalo mau brngkat smbhyang BBM Géx yah. Mama cayang papa, muuuuah!”
Madé Suamba makenyem suud maca BBM uli tunanganné.  Tumbén jani ngelah tunangan cara kéné. Tondén ajaka makurenan suba bani ngorahang mama papa. Né mabukti anak luh ané seken-seken tresna ngajak pasangan. Madé Suamba mabunga-bunga orahina papa sayang. Jemaka hand phon-né, lantas kecupina cara ngecup keningné Putu Utari.
“Puut”
“Pruuuuuuuuut”
“Priiiit”
“Priit”
“Aduh, duh,  duh!”
Madé Suambané ngajengit. Prajani nadak basangné sakit. Énggal-énggal ia ka kamar mandi ulian makeneh pup. Ia mara inget, tuni tengainé teka uli kampus bakat ngojog dagang siomay di malun Gedung Manik. Miribang sing cocok kena basa kacang. Suba ada ping lima Madé Suamba pesu mulih kamar mandi maciri basangné usak. Aget sing kena muntaber, bisa buung maturan.
Lamun cara kéné pajalanné ngekoh ati suba ka pura. Apa buin maturan sing ngajak pasangan. Kéné lamun ngelah tunangan ané jadwal M-né sing teratur. Tamiuné teka nadak-nadak, bisa teka di awal, di tengah, bisa masi di akhir bulan. Ento makada Putu Utari jani cuntaka ulian kotor kain. Nuni semeng satondén ka kampus Madé Suamba suba meli canang, kwangén, lan dupa  di samping kampus bawahé. Nasi suba dadi bubuh. Né jani sing dadi melihang anak eluh wiréh ento adané siklus bulanan. Kéto kenehanga Madé Suamba sambilanga nyongkok di kamar mandi.
 “Éngkén abet ngorahang nyanan nah?”
Madé Suamba makeneh lakar ngalih alasan tepat apanga sing anggona kakedékan di kampus. Di atinné ada rasa kuciwa ulian Putu Utari sing milu maturan. Ngenah bénsep timpal-timpalné lakar ngwalék. Makejang timpalné ngelah pasangan. Ia suba wadih orahina truna sing laku ulian sing kagugu. Bakat suba macepol munyiné lakar ngenalang Putu Utari ngajak Wayan Golo, timpal kampusné.
“Kriiiiiiiiiiiiinggggggg…”
“Kriiiiiiiiiiiiinggggg…”
“Kriiiiiiiiiinggg…”
Makesiab bayuné. Tusing tawanga Madé Suamba nu seleg nyongkok matapa di kamar mandi. Né nadak ada panggilan. Ia lantas nyemak HP di tengah kantong celana ané suba magantungan di bucu. Kéné suba jani, sasukat makabakan Madé Suamba satata stand bay dadi muani siaga. Sawai-wai ngecel HP lan BBM setata on tusing taén off.  Dija ja nengil setata wajib lapor. Di kelas, di durin kampus, di tengah kamar mandi sing buunganna nelpon masayang-sayangan.
Kadéna Putu Utari nelpon. Mara tepukina ada nomer baru sedeng memanggil.
“Halo... Swastyastu sira niki ngih?”
“Woooow! Cicing nani! Buung cai  maturan? Aké suba makelo ngantiang di kampus!”
Madé Suamba makesiab ningehang anak muani mamunyi kasar-kasar. Miribang né jelema Buléléng ané nélpon.
“Sira niki?” Alus munyiné Madé Suambané nyautin sambilanga nginget-ngingetang nyén ngelah munyi ané sedeng ajaka ngomong di telponné.
“Teras keléng jelemané né! Aké Golo né! Buung milu maturan?”
“Oh, Wayan Golo kadén nak nyén. Nah antiang kejep. Aké nu nabung!” Madé Suamba makenyir nyautin télpon uli timpal kampusné ento.
“Dija nabung?”
“Di WC brow!”
“Mimih cicing, resem gati nani! Aké malunan maturan. Kabak akéné ngambul!”
“O nah-nah. Silahkan!”
Madé Suamba kedék ingkel-ingkel maan ngolah timpalné. Girang atinné jani ningeh kabar Wayan Golo suba majalan maturan. Lamun padidi-padidi maturan sedeng luunga ia sing kena walék ulian maturan sing ngajak pasangan. Apa buin nepukin I Golo, timpal sekelasné ané demen ngaé gosip di status facebook. Lamun tepukina maturan sing ngajak pasangan prajani bisa maunggah fotoné di group facebook. Di betén foto misi tulisan “Uli pidan dadi truna sing laku-laku”. Liu timpal kampusné lakar ngemang koméntar. Sing ada ané manis, makejang lalah, sepet, pait, maimbuh jelé suud maca komentaré ané satata nyakitin ati.
Madé Suamba ngénggalang manjus. Tusing cara biasané lamun wakuncar bisa nganti a jam. Ia biasa maluluran bangkuang cap Putri Bali. Bisa ping lima masabunan apanga kulitné kedas. Ia jejeh orahanga kopi susu lamun marérod ngajak tunanganné. Miribang suba ada a minggu ia seleg merawat diri apanga kulitné ané selem ngedasan bin abedik. Nyak masanding ngajak kulit Putu Utari ané gading malengis. Jani nadak ngekoh manjus ulian Putu Utari sing milu maturan. Kanggoang kayeh-kayeh capung, masriokan dogén. Suud manjus lantas meséh lakar maturan ka Pura Jagatnata.
Diapin sing ngajak tunangan, Madé Suamba lakar ngenahang stylé ka pura ala bajang-bajangé jani. Sujatiné ia truna modis ané demen nuutin jaman. Kamenné jani sinah gantut ada dasa sénti di betén entud,  makancut dawa cara kakamenan Gianyar. Masaput endek barak modél pageringsingan kuno. Né orahina motip tenunan polos cara saput celuluk. Madé Suamba mabaju putih lengen dawa makancing warna emas. Ia ngancan ngebagusang ulian udengné tegeh cara garuda nagih nyototin. Di tegulan udengné misi hiasan bulun merak cara film Krisna ané sasai baliha di TV. Né adané trend bajang-bajangé di Tabanan. Di Buléléng sing ada ngelah gaya cara kéné. Kéto keneh Madé Suamba.
“Dék, nyén ngelah HP kecag di kamar mandi?”
Sagétan ada Mbok Yan Putri, tuan rumahé teka uli kamar mandi  ngaba HP Samsung selem matipe android.
“Oh saja. Tiang ngelah Mbok!”
“Néh san anak truna suba pikun-pikunan!” Mbok Yan Putri lantas ngenjuhang HP ané bakatanga duur kaca di samping kotak sabunné.
“Kija maturan Dék? Dadi bagus gati?”
“Ka Jagatnata Mbok. Mara nawang tiang bagus?” Madé Suamba masaut, ngenahang kenyemné ané manis.
 “Ajak nyén?”
“Kanggoang padidian, kabaké lagi M.”
Madé Suamba lantas negak duur montorné lan seleg nolih kaca spion. Jriji limané paling menahin udengné apang setata tegeh tur nyototin.
“Aiss... Suba bani ngajak kabak?”
“Kanggoang Mbok! Iseng-isengan.”
Madé Suamba sinah elek-elekan lamun ngomongan tunangan. Uli tuni salting utawi salah tingkah. Paliatné paling, satata nguntul lamun ajakina ngorta.
“Uli dija kabaké Dék?”
“Busungbiu.”
Suud masaut kéto prajani bayuné makleteg, sirahé maklenyot. Madé Suamba mara inget, dugasé pidan mesuang munyi, sing ngalih demenan uli Buléléng. Bakat nyauh bibihé ngorahang tunanganné uli Buléléng.
“Uli Buléléng? Koné sing ngalih céwék Buléléng! Munafik!” saut Tuan rumahné.
Barak biying muan Madé Suambané ulian jejeh lakar ketara.
“Sing Mbok, macanda! Tiang jomblo!”
 Madé Suamba marasa jantungné nerugtag nagih kelés.
“Santai Dék! Mbok tusing anak eluh émbér apa buin demen ngegosip.”
“Sing Mbok! Tiang macanda.”
Madé Suamba lantas nyusutin peluh ané nyerétcét di muanné. Idupanga  motor matikné, makeneh ngénggalang pesu apang sing liu takonina kéné-kéto.
“Mbok, tiang majalan.”
“Adéng-adéng! Sing ngaba jas hujan?”
“Sing Mbok, masi hujané gerimis. Padalem nyanan udengé usak.”
“Béh.” (masambung...)
No comments