Uyak Média Sosial

https://lh3.googleusercontent.com/
Sumber Gagambaran

Sira ten uning sané mawasta Facebook? Nénten wantah Facebook, wénten taler BBM, Massenger, Line, Instagram, Twitter, What’s Up, muah sané lianan. Samian punika turah mangkiné kabaos média sosial. Média sané kanggén ngrereh sawitra, dangan antuk mabebaosan sareng sameton. Yadiastun genahé madohan nénten dados piambengan. Ngorta sinambi nolih mua sané kaajak ngorta taler mrasidang. Gumanti kalintang canggih teknologiné mangkin.

Satios ring ngrereh sawitra, akéh kramané nganggén média sosial puniki pinaka piranti risajeroning ngrereh pangupajiwa. Menawita sering kacingak, makudangkudang bisnis online mabrarakan ring média sosial saling paluungin ngédéngang barang dagangannyané. Baju, clana, kebaya, udeng, kamen, HP, TV, neked sarana pamuspaan katénjanang ring média sosial. Akéh kramané sané kadaut tur mesen. Sakémaon patut yatnain matetumbasan ring média sosial, pamekas numbas baju, HP, muah barang-barang saking dura Bali riantukan bisa kémanten panadiné matiosan, barang sané kapesen sareng sané katerima. Sampunang ulah aluh numbas barang-barang punika mangda iraga nénten kuciwa.
Gumanti sayuakti akéh gegunan média sosialé punika ring aab jagaté kadi mangkin sané kabaos jaman globalisasi. Sampun mabukti kawéntenan media sosial ngawi dangan ring komunikasi. Gatrané gelis sida katerima. Nénten wantah gatra sané ring Bali neked ring dura Bali ngantos dura negari taler becat pisan wénten ring media sosial. Idadané wantah ngwacén kémanten sampun polih gatra indik buana.
Sakémoan ring gegunan sané mabuat punika sayuakti ngawetuang makudang-kudang pikobet sané kapanggihin. Indayang mangkin cingakin murid-muridé. Langah mangkin panggihin muridé néngténg buku. Napi malih jagi ngwacén buku. Akéhan mecik HP. HP kadirasa sampun kangkenin timpal sujati. Nyambran semeng wawu matangi sampun ngambil HP muka Facebook utawi média sosial sané tiosan laut update status. Yéning anggéna ka melahé becik pisan. Sakémaon akéh panggihin alit-alité ngraos pati kacuh ring média sosial mimbuh mamisuh. Saling nyelékang timpal, saling curengin, sané ngawetuang biuta ring média sosial. Ring média sosial taler akéh nyelepang gegambaran sané nénten patut kaédéngang. Minakadi gambar anak melalung, gegambaran sané mabasa kasar.
Indiké puniki minab pinaka sinalih tunggil akéh sisyané malaksana sané nénten becik, marikosa, ngamaling, ngantos mamati-mati. Sangkaning saling éwér ring média sosial, ngantos ngwetuang pakewuh. Wénten taler kaparikosa sangkaning makenalan ring média sosial ngantos sampun matunangan wawu polih matemu suba angkenina becik anaké punika. Ten uningina anaké punika jagi madaya corah. Wénten taler sangkaning sering nonton vidéo porno ngantos ngambil pakaryan marikosa. Nénten ja anak bajang kémanten kaparikosa, sakémaon neked murid SD dados korban. Sané sampun lingsir soroh pekak-pekak taler nénten mrasidang ngeret indriané sangkaning pepes nonton vidéo jaruh.
Jagate mangkin sayuakti sampun mabading. Sampun kaliyuga. Média sosial mabrarakan wénten ring guminé sane gumanti madué tetujon melah mangda sayan dangan i raga mabebaosan, ngarumaketang pasawitran taler becik anggén ngenah ngarereh pangupajiwa. Sakémaon sangkaninng uyak média sosial taler alit-alit druéné sayang mayus malajah, sayan tan nyak ngambil tur ngwacén buku, sayan nguredang alit-alit duéné macelep ka perpustakaan. Sayuakti akéh wénten bahan pelajaran ring média sosial, sakémaon akéh taler sesuratan sané ten becik kawacén olih sisya. Kénten taler gegambaran muah vidéo. Menawita kariinin saking keluarga mangda saja-saja nguratiang anaké alit. Sampunang bas kalintang barés ngisinin pagidih anaké alit.
Mangda nénten dados rerama keni cempulangan, bogbogina tekén anak alit. Nesek mangda katumbasang HP sawiréh akéh materi pelajaran sané wénten ring google utawi media sosial. Sakémaon risampuné katumbasang, nyansan lengit malajah. Geginané wantah ngambel HP tur maplalianan Facebook, BBM muah sané lianan. Ortané kangin kauh nuturang unduk jelék timpal, ngentanang ngitungang matunangan, ngemasin ngantos masemayan jagi matemu di genahé sepi, tengi lemeng. Sira uning? Mapan akéhan rerama tén uning téknologi. Ten uning maplalianan Facebook, BBM muah sané lianan. Ten uning napi sané ortanga teké pianakné sareng timpal-timpalné. Dumadak nénten ngantos kadi asapunika.


NB: Ésai kakawian I Komang Alit Juliartha puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Kliwon, 19 Juni 2016


No comments