Bajang Bunga

Olih: Mas Ruscitadéwi
http://img15.deviantart.net/91e7/i/2006/052/2/6/
Sumber Gagambaran

Sabilang matemu, ia setata makenyir, sakéwala tan ja seken kenyiré katuju kapining tiang. Kenyir anak luh banjang ento kaliwat dangsah, ten nyidayang tiang médaang. Di kénkéné ia makenyir tekén cicing-cicingé ané marurian di rurungé, di kénkéné ia makenyir tekén entik-entikané, di kénkéné ia ngejirin sabilang anak ané liwat di pempatané. 
Tan ja kenyiré ento ané ngranayang tiang setata nletekin ia. Tan masih ulian kajegéganné. Yén alihin di goba ia tan ja bas jelék, sakéwala nénten masih nyidayang orahang jegég. Muané biasa-basa dogén, tingkahné ané tan biasa. Abesik cirin anak luh bajang ento ané setata ingetang titiang, ia setata ngaba lan nganggo bunga. Bokné kasumpangin bunga-bunga yadin ja ia tusing ka pura tur tusing ngigel, baongné masih kakalungin bunga. Ento ngawinang tiang nyambat ia Bajang Bunga. Lénan kén ento, Bajang Bunga totonan jemet gati mabersih-bersih. Dija ja tepukina ada leluu, jag duduka, jag jemaka tur kaentungang ka tongosné. Tingkah ento setata ngulgul ati, ané seken-seken mangunin patakon di atin tiangé, nyén sujatiné ia?
Dibi sanja, Bajang Bunga ngliwat di aepan umah tiangé. Cara biasané ia majalan sambil makenyir, bokné bek misi bunga. Tiang maan nolih akejep turin makenyir, satondén macelep ka umah, nimpalin timpal tiangé ané tumbén malali. Buin kesepné, timpal tiangé ané negak di léneng umah tiangé mageluran, ngaukin timpal lénan ané sedeng ada di metén.
“Hééh, Raka, Kaler, mai… ada nak buduh teka,” kéto timpal tiangé I Lanying makaukan. Magrudugan timpal-timpal tiangé pesu ka lénengé. 
Tiang sing bas pedas nyén ané tepukina baan I Lanying. Dingeh tiang timpal-timpal tiangé suryak-suryak. Di kénkéné cara nyuryakin anak main sepak bola, di kénkéné cara nak ngandupin lan nagelin cicing, ramé sajan dingeh tiang. 
Jeg sajan tiang sing madaya, ané suryakina lan andupina baan I Lanying, I Raka, lan I Kalér tuah anak luh bajang ané setata mabunga ento, ané adanin tiang Bajang Bunga.
Engsek asané keneh tianggé.
“Wih, da naké kétoanga, ia nak sing buduh,” tambakin tiang lan kedeng tiang katelu timpal tiangé ento. I Kalér, I Raka sada tengejut, I Lanying cara nak nglawan. Ia ngaba bata, limané kaenjuhin cara anak lakar matimpugan. Malaib tiang ka tongos Bajang Bungané ento, gelut tiang ia pang sing kanti kena bata. Ada telung lungan bata ané ngenén tiang. Tepuk tiang I Raka lan I Kalér ngisiang limanné I Laying ané matimpugan cara nak karauhan. Di subané I Lanying nengil mara lébang tiang gelutan liman tiangé ka Bajang Bunga ento.
Sing ada raos ané pesu uli bibih Bajang Bunga ento. Tiang masih sing pedas nepukin kenyiranné. Depang tiang ia magedi. Di subané liwat di pempatané mara galang asané keneh tiangé.
Adéng-adéng balin tiang gidat tiangé, ada getih ngecir ditu. Becat tiang malaib ngumbahin getih ento, tur ngubadin. 
I Kalér, I Raka, lan I Lanying milu nututin tiang ka umah betén. Muan I Lanyingé kembang lepis. Kéto masi I Kalér lan I Raka, kateluné mirib marasa pelih suba ngranayang tiang matatu.
“Dé…,” alon I Raka nyumunin mamunyi.
“Sing kénkén, sing kénkén, engsapang suba, tuah matatu bedik, sing kénkén….,” maluin tiang ngraos sambil kedék. Tiang sing nyak timpal-timpal SMA tiangé ento sanget nyesel raga. Tiang sing nyak mayegan ajak timpal-timpal tiangé ané mara matemu di subané dasa tiban mapalasan. 
“Yéh né minum téhé malu, béh kanti suba émbon,” gratah tiang ngorahin.
Jag cara robot katelu timpal tiangé totonan nginum téh ané uli tuni sediang tiang. Amenit, duang menit kanti limang menit sing ada ané ngraos, sing ada ané makrisikan. Tiang masih marasa sing bisa nyumunin ngraos. 
“Dé, caran tiangé anak luh totonan anak buduh,” kéto I Kaler nyumunin mamunyi.
Tiang nengil, milu ngimun téh.
“Caran tiangé ia mula buduh, man sing buduh dadi juari mapanganggo kéto, nganggo bunga bek tur makalung bunga,” jani I Raka ané mamunyi.
“Ampura Dé, sing ada keneh tiangé nyengkalén déwék Madéné, berek bani kiting, bani gondong, tiang nak nimpug nak buduh totonan, tiang sing nepukin Madé ada ditu,” alon lan seken I Lanying ngraos. Tiang manggutan.
“Da to ingetanga, mai ensapang, kadén raga mabuaka uli pidan kal matemu,” kéto abet tiangé sambil makenyir.
I Raka manggutan. I Kaler lan I Lanying nengil.
“Kéwala Dé, Madé harus percaya jak tiang, jlema totonan nak mula nak buduh,” I Kalér nyekenang.
“ Aa Dé, Madé harus pastika, man sing kéto nguda tiang nimpug timpal, nguda tiang nimpug nak seger. To mula nak buduh Dé, buduh sajan Dé,” sayan ngerasan munyiné I Lanying.
“Saja Dé, to nak mula nak buduh, pang sing ulian nak buduh totonan ngranang pasuwitran ragané ané suba makelo pegat,” jani I Raka ané mamunyi sambilanga bangun uli kursiné. 
Bayun tianggé ané uli tuni prasida tegtegan tiang, saget nagih makeplug nigehang raos-raos timpal-timpal tiangé.
“Raka, Kalér, lan Lanying, kéné nah. Tiang sing ja pastika nawang, apa anak luh totonan saja buduh apa tusing. Sakéwala ané tawang tiang, anak luh totonan sing ada ngulgul déwék ragané, ané seken tawang tiang tuah Raka, Kalér, lan Lanying ane ngulgul ia. Man jani tiang nakonang, man kéto unduké, nyén ané sujatine buduh?” keras tiang mamunyi. Rasayang tiang matan tiangé panes, ulun atin tiangé kebus, ubun-ubun tiangé maluab. Rasané sing nyidaang tiang ngampet pedih tiangé buin. 
Raka, Kalér, lan Lanying maancitan. Tusing ngorang apa-apa, katelu timpal tiangé magedi. Munyin mobilné maguer, nyihnayang gedeg basang anak ané negakin. Nengneng tiang kanti mobil méwahé ento ilang di péngkolan pempatanné. 
Di matan tiangé marawat semuné I Kalér ané soléh nganengneng ragan tiangé, sambilanga ngrimik.
“Ulian nak buduh totonan, cai megatang timpal,” kéto abetné.
Tiang nengil, seken-seken ngresepang munyin I Kalér ento. Di subané macelep ka umahné, buin tiang negak negtegang bayu. Ngiget-ngigetang awak, apa ané sujatiné suba orang tiang, ané ngranang timpal-timpal tiangé magedi pedih. 
“Apaké saja ulian Bajang Bunga totonan tiang las pegat matimpal?” patakon-patakon ento setata ngebekin tangkah tiangé, tur nganter ka ipian.
Ngadas lemah tiang bangun. Gelas-gelas lad téh ané nyiriang taén ada tamiu enu makacakan di duur méjané. Tumbén sajan tiang bangun das lemah gedé. Iseng tiang pesu, dingehang tiang ada munyi kerék-kerék anak nyampat di jalané. Pedasin tiang, tepukin tiang anak bajang ané setata mabunga ento nyampat salantang jalan sambilanga magending. Edot sajan tiang kedék nyambat sara ia, sakéwala ia ngancan ngejohan. 
Buin kenjepné, tepukin tiang anak muani mapanggo uék malihin tong sampah, ngorék-ngorék ngalih dedaaran. Bakatanga sisan roti, ajenga, nyantep sajan cingak tiang anaké ento ngajeng. Di subané suud ngajeng majalan ia, maekin tongos tiangé. Negak ia di leneng sisi besikan, bekelné ané abana kagagah, buin ia madaar. Japi ja tiang tepukina di leneng buin besikan, ia sing ja ngudiang, ia kedék akejep suud kéto magedi. 
Sanjané sanget ada tepukin tiang anak muani lénan ané cara anak buduh di balé banjar di aep umah tiangé, ia ngidupang tipi. Dingehang tiang ia ngalih siaran berita. Buin kenjepné, tepukin tiang truna-truna banjaré teka pada ngaba arak. Sambilang nginem arak, sakabesik trunané ento nganti-nganti kanal tipiné. Munyin tipiné sayan ngedénan. Munyin truna-trunané ané magarang tipi masih sayan ngerasan. Dingehang tiang bedég lan sakancan pakakas ané ada di bajar katepak. Ngancan peteng ngancan ramé. Inguh masih tiang ningehang. Milu tiang nyetél tipi. Di tipiné, kasiarang berita unduk kantor-kantor ané katunjel sangkaning kalah Pilkada. Bengong tiang ngatonang. Inget tiang tekén I Kalér, I Raka, I Lanying, Bajang Bunga, lan anaké ané kocap buduh totonan. 
“Anak buduh tuah anak nyengkalén nak lén, ané ngadug-adug, lan ngusak-usik. Rasané jani liunan anak ané buka kéto, man liunan anak buduh, sinah ané sing buduh ané kaucap buduh.” 

Nyingakin truna-trunané di banjar, nyingakin anak buduh ané iteh padidi, mara kresep baan tiang. Jani mara pedas baan tiang dija tongos tiangé, dija tongos timpal-timpal tiangé, lan dija tongos Bajang Bunga totonan.No comments