Milu-milu Tuwung

Olih: Raka Sukmadi
https://tarigallery.files.wordpress.com/2013/01/
"Gotong Royong" Gagambaran I Ketut Triguna

Mayadnya milu-milu tuwung,
Tan bina lutung makamen sarung,
Nyembah déwa berung,
Kajengat kajengit isité isis,
Mapi-mapi sadu tanpa unduk,
Mapas sastra nganggoang kita,
Magejeran mabéh ébuh,
Maébat-ébatan salemah dina,
Ngulemin panggedé,
Ngundang wartawan,
Kramané latig ngayah,
Layah tan sida mayah,
Pepeson ngalik,
Di pagaén pepesan prai,
Pianak nénten sida masekolah,
Kema mai ngidih nyilih,
Nanging ajerih,
Dados tanggun satua,
Napi malih kasepékang,
Sapa sira nénten sedih,
Ring parindik puniki,
Kija laku masadu,
Ngruruh sepat siku-siku,
Sang sadu tan laku, udu,
Kalahang suryak siu,
Kakaonang munyin tuak arak,
Dadiné milu-milu tuwung.


NB: Puisi kakawian Raka Sukmadi sané mamurda “Milu-milu Tuwung” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti (Bali Post) dina Redité Kliwon, 13 Oktober 2013.

No comments