Pangubaktian Tan Payasa

"Cosmic Circle" Gagambaran I Dewa Nyoman Batuan

Sapasira ugi nénten uning?
Durus cingak pakardinnyané, boya sujati

Ipun sakadi satia
Sané ngaturang pangubaktian tan payasa

Wit endag surya ngantos surup surya
Ipun bincuh matungkulang para sisia
Ipun nyapnyap ngitungang uripnyané
Asapunapiké titiang?

Sayongé rauh, polahé kantun asri
Yadiapin ujané ngetél bales pisan
Titiang purun mangaturang kasujatiannyané
Boya ja dados piwalin malih
Guru patut kagugu miwah kapatutang
Awinan Tri Kaya Parisudannyané tanja linyok

Sapasira ugi nénten uning
Patut pisan Ida nyuryanin ipun
Mangda guminé landuh

No comments