Mati Cai Bedebah Koruptor !!!

Olih: DG Kumarsana
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/
"Pawang Kesurupan" Gagambaran Djoko Pekik

Undang undang anti korupsine madengung
Makelo tan mageming
Sing ngaku korup bruak-bruak nguyutang korup maling dadi polisi, rakyaté dadi beton momot bengong mabalih makejangan uyut ngenjek tendas koruptoré tuah ngamah nasi dadi dui utawi dadi buduh ngebekang layah tusing pegat-pegat, di basangé ané kén koné (rikala sang panjabaté dapetang di méjan jaksa tusing ada ngiwasin pengadilan rakyat ané memeteng ngitungang hak ngancan mesuang enceh di ruangan sidangé ngajahin kénkén koné carané mgragatang pikobet krana berkas-berkas ané nadak ilang tan pa carita}:
Ané encén koné orahanga beneh makejang ngaku beneh
- icang masumpah ada mark-up sanglir di lacin-lacin proyéké
bes ririh nyusun bobad
uli dija pajumu mreténin prekara
tusing ada ané lakar kabéla wiadin teka ngerombol cerik-cerik uyang menék jaran
lautang démonstrasi
makejang mabuaka ngujarang dharma
- sang juru raos pajabat DPR ané ngrasa jerih sambilanga ngidemang mata
ngénggalan konsul general chek-up
Buka anak matawahan atma- lamun dadi anggon bayahan ring sang Suratma

Tusing pantes cai ngamah insulin, pasaut dokteré 
Cai tuah perlu pil penenang!! “nah, medem malu”
ruang sidang korupsi tusing ngaé tis bayu lan munyin anak ngamén di marga
bruak-bruak
nyaksiang
jaksané masi perlu pengaman satondén sebelum laju kencang menelusuri tol
(para koruptoré gelur gelur kampanye: “wé...matiang gén koruptoré...!!!)

Teka jatma sanglir mapi-mapi dadi betara nabdab guminé uyut enu masé magama
Buka nyén?
Negari ténénan tuah perlu ngaé sekolahan kurikulum anyar ’anti pungli’
Ulian panjabaté gelem, buka negarané sada gulemNB: Puisi puniki kaambil saking blog pangawiné


No comments