Ampura

Olih: I Gdé Dharna
http://www.tonyrakaartgallery.com/contemporary-art/images/exhibition/2011-Inside-of-Bonuz/l/
"Refleksi Senja" Gagambaran I Putu Sudiana 'Bonuz'

Di sampuné ngenjek dasa warsa
Titiang dados anjan wadwa kocap
Ngalinggihin genah kabinawa
Wau panggih gambaré jati
Magantung ring langit
Tan patali

Guru swadiaya manut ring awig
Pinaka kanti ngalimbakang kidung
Mangdén wadwané inut manembang
Yadiastun guru laguné kaimpasin
Wawiletané sané kakerepang
Anggén nyaruang munyinné béro

Yan wilangin akéh dosané
Kadi metékin bintang ring langit
Tan prasida manggihin tanggu
Gelisan wenginé sampun rungkad

Sané mangkin wantah asiki pinunasé
Majeng ring sameton sané kasumbung
Wadwa sané karasayang
Nunas pangampura banget
Antuk dosané sinah atukad
Yadiastun jantos mangkin matilar
Saking lilitan bangsingé
Taler ajrihé kalintang

Duaning sepaté kantun béngkot

No comments