I Gedé Gita Purnama

I Gede Gita Purnama
Wastan sujatiné wantah I Gedé Gita Purnama Arsa Putra. Embas ring Dénpasar, 29 Oktober 1985. Warsa 2008 muputang sarjana ring program Bahasa lan Sastra Bali Universitas Udayana, raris ngalanturang pascasarjana ring Konsentrasi Wacana Sastra, Linguistik Universitas Udayana. Mangkin makarya dados dosén ring IHDN Dénpasar.
Oneng nyurat puisi, satua cutet miwah ésai ngawit saking SMP. Kakawiannyane kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Bali Post, Médiaswari (Pos Bali). Gita Purnama dados pamipil ring cakepan pupulan puisi “Déndang Dénpasar Nyiur Sanur”, pupulan puisi “Dénpasar lan Donpasar”, lan pupulan puisi “Angripta Rum.” Cakepan sané sampun kamedalang inggih punika pupulan satua cutet sareng istrinnyané sané mamurda “Smara Réka” warsa 2014. Lianan ring punika dané taler dados silih sinunggil tim penulis Biografi I Wayan Bratha Seniman Bali Kelas Dunia. Ring warsa 2016 dané ngamolihang hadiah Sastra Rancagé antuk jasannyané ring panglimbak Sastra Bali Modéren.
Niki wantah silih sinunggil kakawian dané sané marupa satua cutet mamurda “Ngalih Sampi Galang Bulan” sané kaambil saking cakepan “Smara Réka.”

NGALIH SAMPI GALANG BULAN
(I Gedé Gita Purnama)

Mapangsegan jani Pan Kadés di bucu, udeg suba telah, anggona nyujukang ruko. Saja suba pragat limang bungkul jani rukoné di sisin marga, ané malu tongos nyujukang rukoné tuah tegalan kopi, kopi arabika nomer satu. Sakéwala ajin kopiné sing taen nomer satu, pragat maglebug maguyang dogen ajiné. Buin misi caplok tengkulak digantiné mupu liu. Bandingang mamocol, adénan jujukang ruko tegalé. Tusing ja Pan Kadés dogen ané mapangsegan, méh ada atenga krama desané milu mapangsegan, ulian suba kadung nyujukang ruko di tanah tegalané ané di sisin margané. Yén di kenehné dong suba luung itung-itungané, rukoné pragat, kontrakang, mani jeg pragat nampi pipis kontrakan dogénan. Ané abugkul kontrakang 50 juta atiban, yén ngelah limang bungkul suba 250 juta atiban. Méh, jeg luungan tekénang negen NIP panekan pipisé. Apabuin saihang tekéning asil tegalané, arah, jeg joh sawat.  Kéwala ento mara itungan di ipian dogén. Jani makejang suba sambrag, ngalih sampi galang bulan jani judulné.
***
Semengan kadi biasané Pan Kades natad sampi ka tegalé, adané Pan Kades santukan ia mula dadi kepala desa dini. Mirib suba limolas tiban dadi prebekel, sawiréh ia ané paling cager ngitungang nyama braya. Uli dadi kelian sekaa semal si malu, lantas negehang dadi kelian subak, dadi kelian banjar, lantas jani dadi kelian désa, dadi kepala désa cara janiné. Di margané sagét nepukin ada jlema soleh ajaka tetelu. Jlema tawah uli dija kadén, mirib uli kota yén telektekang uli papayasané. Yan jlema désa tusing ja ada ané mapayas ngrénéb kaketo. Buin misi negakin mobil méwah, meh yan saihang ajin mobilné amulan pamelin tanah atengan désané. Wiréh tanah di desané tusing ja amun apa ajinné, di kénkénné bisa pakidihang tusing ada ané ngenyakin.
Sagét iseng Pan Kadés maekin anaké totonan tur ngwanénang matakon.
“Swastiastu Jro, Jro saking napi? Ados sakadi nembé cingakin tiang driki,” patakon Pan Kadés
“Swastiastu Bapak, nggih jakti tiang mula nembé mriki. Tiang saking kota iseng malali ka désa ngalih tis,” polos anaké totonan nyautin.
“O, nggih kénten, patut nika. Ring kota mula saja jeg panesé makeplug. Tiang yan ten wéntén urusan dinas, jeg tan makita ka kota.” Masaut buin Pan Kadés.
“Bapak dados napi nggih, ados madaging urusan dinas ka kota?”
“Tiang dados mekel driki, dados kepala désa.”
“Beh, ampura niki Pak Kadés tiang ten uning.” Buin nyautin anaké uli kota totonan sambilang ngajakin masalaman.
“Tiang Madé John, niki timpal tiangé malih kalih, Pak Acéng, lan Pak Kasim. Kabenengan sajan tiang katemu sareng Bapak driki. Tiang mula lakar ngalih kepala désané driki. Sujatiné tiang sareng tiga sampun pang keti meriki. Becik pisan driki genah désané, ada tukad linggah buina yehné ening pisan. Cariké linggah maundag-undagan, kadi rasa ten kalah yan saihang sareng ané di Jatiluwih. Misi bukit gadang asri tur kayuné ageng-ageng pisan. Saja kalangen tiang sareng tiga driki.” Sada ngajumang Madé John
“Béh, ampunang bes ngajum Pak. Nanging mula jakti napi sané nikaang Bapak i wawu indik kaluihan désan tiangé.” Pan Kadés nimpalin.
“Nggih nika mawinan tiang sareng tiga meled pacang invéstasi driki ring désan Bapaké. Tiang wantah pengusaha hotél lan vila. Niki Pak Acéng ngelah usaha konvéksi lan oléh-oléh khas bali, tur sampun kasub kanti ka luar negeri dagangan ipun. Yan Pak Kasim puniki madué usaha restoran sané sampun madué cabang sajebag Indonésia.” Madé John nlatarang apa tetujoné malali ka désané ené.
Ningehang satuané Madé John lan timpalné, Pan Kadés buka sampi mabalih gong, bengong angob nyengongak. Nanging ada kleteg di kenehné lakar nepukin selah melah yan saja majalan apa tetujoné Madé John lan timpalné. Désané ené lakar kasub dadi tujuan wisata, makejang krama désané idup gemah ripah ulian aluhan koné idupé yan suba kena yus pariwisata. Pipisé mes ngecor kadi pancoran, tusing katos cara pajalan tenggalané paid sampi.
Suba adung jani Pan Kadés lan Madé John. Suba jangkep satuané lakar mataki-taki nglingebang kauripan désané. Suud jani nyujukang kubu di cariké, vila jani jujukang. Suud jani manjus di tukadé, arung jeram gaé. Yan manjus di tukadé yéh sabun ané anyud, yan arung jeram gaé, pipis ané anyud di tukadé. Makejang bisa dadi pipis baana tekén Madé John lan timpal-timpalné. Sabilang minggu jani Madé John lan timpalné ka désa, tuun ka masyarakat bakal sosialisasi indik proyeké ené, katimpalin baan Pan Kadés ané dadi pamucuk désa. Lemuh manis munyi-munyiané Madé John, majanji tekéning krama désané yén majalan usahané ené, ia lakar nyadia mapunia ka désa sabilang ada gaé adat. Majanji lakar nganggon krama désané pagawé.
Makejang suba pada adung krama désané, makejang suba anut satinut lakar mendukung proyéké. Ané tanahné kena proyek prajani buka bojogé ngamah lunak, kajengat-kajengit nampi pipis adugdugan. Montor baru, umah baru, sanggah baru, ada masih ané somah baru, kéto makejang sarwa anyar krama desané ané maan tampligan proyek. Kayang Pan Kadés milu maan tampiasan, yadiastun tanahné tusing kena proyek, komisiné ané majalan. Suud jani natad sampi, natad Ayu Maenah jani, mojang Bandung panunggun kafe Asik di Désa Delodan.
Vila suba majujuk, réstoran masi suba pragat, pusat oléh-oléh amun gedéna majeleger di sisin marga desané. Saja buka munyiné Madé John, ketog semprong krama desané dadi paagawé. Makejang maan pelatihan satondené nyumuin magaé, apang pada bisa ngayahin tamu. Truna-truna désané ané maan masuk jurusan pariwisata di Badung, maan tongos melahan buin bedik. Sekaa gong désa sabilang minggu jani ngayah mabayah di wantilan vilané, nabuh ngiring praginané masolah. Makejang dadi pis, pis, pis, kanti di ipian ngejuk pipis krama désané. Ulian pariwisatané maju, makejang pada maan duman. Liu kramané nyujukang ruko, lantas kontrakanga. Ané lenan masi milu lakar nyumunin nyujukang ruko, kéto masi Pan Kades. Kanti mabuaka nyilih pipis ngadéang sertifikat tanah anggona modal nyujukang ruko. Né jani gaya hidup krama desané milu masalin.
Madé John sawiréh suba masi liu nepukin bati, aluh mapunia ka désa. Ia ngisinin sesanginé i pidan, yan saja mabati pagaené lakar nyadia mapunia menain pura kahyangan tiga di désa. Pura Desa, Dalem, Balé Agung, Puseh, Prajapati, kanti ka pura Subak milu masi mapugar. Purané masalin kedas baan batu selem. Pamlaspasé masi ulian punia Madé John lan timpalné, krama desané nampi pragat dogén. Ulian ento krama desané sayan gede kenehné, sayan bani matetagian teken Madé John. Ada anak nganten nagih punia, ada anak mati nagih punia, ada anak mlaspas nagih punia, kayang nelu bulanin ada nagihin punia, buina tusing dadi abedik. Sayan makelo sayan rered masi kenehné Madé John. “I Raga suba kaliwat polos adané, sabilang wai krama desané ada dogen nagihin punia, lén suba gaji tetep nagih menék, magaé sakanggo kita. Makelo-makelo bisa mati uyak punia awaké dini.” Maan masi makeneh muputang pagaené di desané ené, nanging enu tambakina teken Pak Acéng lan Pak Kasim, wiréh tamuné sedeng liuna. Enu masi Madé John ngidang naenang gedeg lan jengahné ulian bes sesainé tagihina punia.
Tamuné mula tusing ada pegatné, vila tusing taen puyung, réstoran masi bek, pusat oléh-oléhé sayan kasub. Nanging sakabedik masih ngamenékang ajin puniané ka désa, ulian madasar baan lascarya, né jani desané suba masang tarif. Sabilang tiban ngamenékang, kanti suba tusing ngidang baana nyujuh tekén Madé John lan timpal-timpalné. Ento kranané Madé John lan timpal-timpalné suba marembug, suba adung pacang mapamit uli désané ené.
***
Krama desané suba jani mapunduh di wantilan desané, pacang sangkep indik karya agung ngentegang désa, padudusan agung, makejang jajemakané utamaning utama. Sing perlu ruet ngitungang prabéa, masi suba ada Madé John lan timpalné ané bakal mapunia. Pak Kadés lan prajuru desané kemu ngojog kantorné Madé John. Nyatuang indik désané ané pacang makarya agung lan mapangidih apang Madé John sadia dadi penyandang dana.Madé John mapangsegan mara édéngina proposal indik panelah karyané. “Mimih, adi jeg cekuka baong ibané jani. Nah isinin dogen pangidihné, masi awaké suba lakar magedi.”
Karya Agungé suba mamargi antar, makejang kramané ngaturang bakti. Kéto masi Madé John milu ngaturang bakti di Pura Désané. ”Ratu sasuhunan jagat désané puniki, titiang matur suksma santukan sangkaning paswecan I Ratu titiang polih ngarereh pangupa jiwa i riki. Rahinané mangkin titiang pacang mapamit ring I Ratu, santukan panjak I Ratu sampun banget ngaryanin pakeweh ring genah titiang nunas mertha. Minab niki sampun yadnyan titiang, punia titiang sané kaping untat ring I Ratu. Dumogi ledang I Ratu ngampurayang indik katembetan, kaiwangan  titiang. Malih pisan titiang nglungsur mapamit.”
***
Adi soléh jani, sasukat suud karyané di désa, Madé John tusing buin taén ngenah, kéto masi timpal-timpalné. Sakabedik barang-barang di vila, réstoran, lan toko oléh-oléh khas Baliné ka kajang. Makejang pagawéné paling, kayang Pan Kadés tusing tau unduk. “Pak, saking napi nggih? Ados kajang barang-barangé sami?” Pan Kadés matakon tekéning mandor tukang kajangé.
“Tiang orahina ngedasang tongosé driki. Barang-barangé sami sampun tumbasa tekén bos tiangé. Sané nuénang vila, réstoran, lan tokoné sampun ngadol sami barang-barangé. Kocap lakar suud makarya usaha i riki.”

Makesiab Pan Kadés, bengong cara sampi mabalih DVD. Adi Madé John tusing ada nyambat, krama ané dadi pagawé masi tusing nyambat. Kéwala ané aminggu liwat makejang pagawéné cacarina pipis tekén Madé John, mirib ento ané dadi pesangon.Kakujang jani rukoné ané suba kadung jujukang? Nyén lakar nyak ngontrak rukoné? Yan usahané Madé John tusing ada, nyén lakar malali ka désané ené? Nyén jani tagihin punia sesai? Mimih Déwa Ratu, utangé di bank suba kadung madugdug, Ayu Maenah masi suba kadung kréditang mobil. Pragat suba.

No comments