SK Hadiah Sastra Rancagé 2016 Antuk Sastra Bali Modéren

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/
Yayasan Kebudayaan Rancage

Ring warsa 2015 embas pitulas cakepan sastra Bali modéren, akehan malih limang cakepan ketimbang warsa sedurungnyané. Lianan ring punika, pemuatan sastra Bali modéren ring rubrik Bali Orti (Bali Post) lan Médiaswari (Pos Bali) ngawinang sastra Bali modéren nyansan nglimbak.

Saking pitulas cakepan sané embas, nem cakepan marupa pupulan puisi, nem cakepan marupa novél, lan limang cakepan marupa satua cutet.
“Lelakut” pupulan puisi kakawian I Putu Supartika ngangkat makudang-kudang téma lan akéhan wantah kritik saking pangawi majeng ring kawéntenan sané singsal ring kauripané. Puisi ring cakepané puniki taler ngingetin i raga ring puisi Wiji Thukul lan pamflétnyané Réndra tur kauntantin antuk sinisme lugasI panjak sami perlu nasi, boya ja perlu réklamasi.”
“Bubu” lan “Rwa Bhinéda” kakawian IKetut Aryawan Kenceng, madaging puisi-puisi cutet, siki puisi wantah a bait lan a bait punika madaging siki kantos petang lengkara baan nem kantos plekutus kruna. Saking krunané sané akidik lan cutet punika pangawi nguningayang makudang-kudang gagasannyané. Rima ring panguntat puisi punika setata pateh sané ngawinang puisiné punika ngulangunin.
“Ombak Raré Bali” kakawian Tudékamarta, akéh madaging tutur-tutur ngenénin indik moral lan mapiteket ring i raga sareng sami mangda nyungjungang kaarifan lokal. Puisi “Titiang Raré Bali” ngawinang i raga éling yéning Bali boya ja gelah krama Bali kémanten, nanging sampun dados duwén krama sareng akéh.
Puisi-puisi ring cakepan “Sang Kinasih” kakawian Ni Kadék Widiasih, wantah puisi-puisi simbolik. Diksinnyané khas nganggen kruna-kruna sané arang kaanggén mabebaosan sarahina-rahina. Sangkaning karakteristikné punika, puisi-puisi punika merluang interprétasi sané jakti-jakti sumangdané prasida manggihin teges saking puisi punika. Sang sané katresnain kajungjungang ring cakepané puniki lan kaanggep pinaka timpal urip sujati sané nénten prasida kakalahang olih galahé.
Antologi puisi “Angripta Rum” sané kapipilang olih Gedé Gita Purnama madaging sasur kakawian pangawi wimuda. Rasa basa sané kaanggén ring puisiné punika lugas lan setata nguratiang rima miwah irama, sané ngawinang puisiné punika becik lan ngulangunin.
Saking nem novél sané embas, limang novél wantah kakawian saking Nyoman Manda, inggih punika “Uug”, “Buung”, “Ngelingkung”, “Tresnané Leket ring Batur”, lan “Nayung Kenyem Manis.” Novel-novel kakawian Nyoman Manda punika madaging kritik sosial lan piteket-piteket sané mendidik. “Uug” nyeritayang indik mahasiswa sané démo  nolak rencana proyék réklamasi sané jagi kaanggén makarya fasilitas rékréasi lan wisata. “Buung” nyeritayang indik calon législatif sané batal dados wakil rakyat sangkaning nganggén ijazah palsu. “Ngelingkung” nyeritayang indik anak selingkuh sané ngawinang kaluwargané benyah. “Tresnané Leket ring Batur” nyaritayang indik truna-truni sané satia ngawangun désa, lan  “Nayung Kenyem Manis” nyeritayang indik truna-truni sané maduwé komitmen ngwangun Bali. Sakadi warsa-warsa sané sampun lintang, kakawian saking Nyoman Manda duaning pangidih saking sang pangawi, nénten kasarengang rikala seléksi Hadiah Rancagé duaning dané sampun ping tiga polih Hadiah Rancagé, kapertama antuk jasa, lan antuk kakawian ping kalih.
Novél sané malih asiki mamurda “Ki Baru Gajah” kakawian I Madé Sugianto sané nyaritayang indik keris sané mawisésa. Murdan cakepané puniki kaambil saking wastan keris sané kasimpen ring silih sinunggil puri sané wénten ring kabupatén Tabanan, lan rikala rerahinan sané sampun kacumawisang, keris punika kairing ka pura sané wénten ring wawidangan Tanah Lot. Carita ring novél puniki maasal saking cerita rakyat sané kasurat malih olih Madé Sugianto baan nambahin tokoh.
Limang pupulan satua cutet sané embas warsa 2015 inggih punika “Kacunduk ring Besakih” kakawian IGGDjelantik Santha, “Jaen Idup di Bali” kakawian Madé Suar Timuhun, “Calonarang” kakawian I Madé Suarsa, “Jro Lalung Ngutah” kakawian IBW Widiasa Kenitén lan “Swécan Widhi” kakawian I Komang Alit Juliartha.
“Kacunduk ring Besakih” madaging molas carita kakawian IGG Djelantik Santha sané kakawi duk warsa 2007 kantos warsa 2015. Sakadi kakawian dané sané lianan, carita-carita ring cakepané puniki, latar belakang tokoh-tokohnyané multiétnik, wénten Bali, Sasak, Jawa, keturunan Cina baan agama sané mabinayan, lan indiké punika sané ngawinang sakadi kakawian-kakawian dané sané lianan, carita ring cakepané puniki maduwé unsur spirit multikultur. Paiketan tokoh-tokoh sané maduwé étnik, agama lan basa mabinayan punika kaceritayang alamiah baan imba-imba alih-kodé saking basa Bali ka basa Sasak utawi Jawa ngawinang caritané alami.
“Jaen Idup di Bali” madaging plekutus satua cutet ngenénin indik potrét perubahan sosial ring Bali lan sindiran tekéning parilaksanan masyarakaté rikala ngarepin indiké punika. Akéhan tokoh ring cakepané puniki wantah truna-truni. Satua cutet sané dados murdan cakepané puniki nyaritayang indik patakon anak Bali sané embas lan kelih ring perantauan, di Kalimantan tekéning bapannyané sané rikala idup di Bali kasengsaran sangkaning keni serangan ilmu hitam léak saking anak sané iri. Idup ring Bali jaen yéning nénten wénten iri hati lan anceman ilmu hitam.
Pupulan satua cutet “Calonarang” madaging nembelas satua lan samian mamurda “Calonarang” sané kadagingin nomer saking 1 ngantos 16. Madé Suarsa ngangkat mitos Calonarang pinaka payudan rangda sané kapersépsiang dados kekuatan négatif sareng barong sané dados kekuatan positif. Saking 16 satua “Calonarang” puniki Madé Suarsa mersidayang ngawi carita tresna lan perselingkuhan sané kaimbuhin hubungan séksual sané imajinatif sakadi tusukan keris ka awak rangdané. Dané taler mersidayang nguningayang kritik sosial sakadi ngenénin indik pawiwahan béda kasta sané  bermasalah ring “Calonarang 2”.
“Jro lalung Ngutah” madaging patlikur satua cutet ngenénin indik skétsa kehidupan aktual sakadi masalah caleg, baliho kampanye, wartawan ngaruruh berita, msl. Wénten taler tokoh ceritané setata ngutah rikala mabalih tipi lan ngwacén surat kabar krana wénten berita indik korupsi.
“Swecan Widhi” madaging molas carita cutet sané kakawi duk warsa 2013 kantos warsa 2015. Téma-téma caritané menyentuh sané kawangun antuk basa sané lugas lan lancar. Penggambaran latarné ngawinang alur lan téma caritané sayan kuat. Satua cutet kapertama “Jogéd” nyaritayang indik anak bajang sané mersidayang ngawinang méméné mararean ngigel jogéd. Satua sané kadadosang murdan kakepané “Swécan Widhi” nyaritayang indik anak tiwas sané polih pitulungan saking dokter lan dokteré punika wantah timpal kelasné rikala SD. Satua-satua sané lianan taler nyaritayang indik parilaksanan masyarakat Bali rikala ngarepin perubahan sosial sangkaning pariwisata lan globalisasi.
Risampuné samian cakepan sané embas warsa 2015 puniki kanilai, katetepang sané polih Hadiah Sastra Rancagé 2016 ring widang karya sastra Bali inggih punika:
Swécan Widhi
Majeng ring I Komang Alit Juliartha jagi kaserahang Hadiah Sastra Rancagé 2016 ring widang karya sastra Bali marupa piagam lan jinah magedé limang yuta rupiah.
Lan sané polih Hadiah Sastra Rancagé 2016 ring widang jasa inggih punika
I Gedé Gita Purnama Arsa Putra embas ring Dénpasar, 29 Oktober 1985. Kirang langkung dasa tiban puniki Gedé Gita aktif ring pembinaan basa lan sastra Bali lan sareng memperjuangkan nasib basa Bali rikala prosés marjinalisasi mawit saking penerbitan buku sastra Bali modéren lan aktivitasnyané rikala perjuangan pembinaan basa Bali utamané tekéning génerasi muda. Alumnus Sastra Bali saking Fakultas Sastra lan Budaya Universitas Udayana puniki sampun nyunting wiadin nerbitang tigang cakepan inggih punika “Dénpasar lan Dan Pasar” (2013), pupulan satua cutet “Smara Réka” (2014), lan antologi puisi penyair wimuda Bali modéren “Angripta Rum” (2015). Saking warsa 2013 Gedé Gita dados Pembina Penulisan Cerpén Basa Bali kota Dénpasar rikala Pésta Kesenian Bali sané kalaksanayang senunggil warsa (Juni-juli). Dané taler dados kontributor aktif ring rubrik mabasa Bali Bali Orti lan Médiaswari.
Dados sékertaris Aliansi Peduli Bahasa Bali (APBB) duk warsa 2012, lembaga sosial sane bergerak ring widang pelestarian lan pengembangan basa Bali. APBB sampun memperjuangkan basa Bali sané ngawinang masuk ring pelajaran wajib ring kurikulum sekolah (SD, SMP, SMA/SMK). Perjuangan punika kalaksanayang baan nyatuang guru, kaum inteléktual, budayawan lan sané seneng ring basa Bali sareng-sareng ngerumusang pentingné pembinaan basa daérah lan ngajuang gagasan punika ka pemerintah léwat DPRD Bali. Organisasi punika taler ngelaksanayang kajian kritis majeng ring kurikulum sané nguangin jam pelajahan basa daérah, lan nuntut komitmen pemerintah daérah lan wakil rakyat mangda membina basa lan sastra Bali. Atiban puniki APBB sampun berhasil memperjuangkan UKG (Uji Kompeténsi Guru) majeng ring guru basa Bali lan sampun makarya modul guru basa Bali. Kerjasama sareng LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Bali ngelaksanayang diklat majeng ring guru basa Bali. APBB dados penggagas lan pendorong embasnyané Sarjana Basa Bali Pendamping Désa. Ring warsa 2016 sampun kasepakatin 716 sarjana basa Bali dados tenaga penyuluh kebahasaan ring soang-soang désa ring Bali.
Majeng ring I Gedé Gita Purnama Arsa Putra kaserahang Hadiah Sastra Rancagé 2016 ring widang jasa sastra Bali marupa piagam lan jinah magedé limang yuta rupiah.

Juri Sastra Rancagé 2016 antuk sastra Bali modéren inggih punika Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra M.Lit.


NB: SK Hadiah Sastra Rancagé warsa 2016 antuk sastra Bali modéren puniki kabasabaliang olih I Putu Supartika saking iriki

No comments