Ngadep Tanah

Olih: Nyoman Sadwika
Masila matimpuh ening
Ening negtegang manahé paling
Paling ulian kuangan daya lan papineh
Papinehé kalahang loba nyapa kadi aku
Aku paling aku...
Aku... yéning aku sira sané bani?
Baniné ulian mamaksa lan marikosa
Marikosa gelah leluhur
Leluhuré nyerit ngeling sigsigan
Sigsigan ulian sedih kinkin lan lek
Leké madasar antuk laksana putuné
Putuné ngadep tanah tegal carik maan pipis
Pipisé mapupul égar mabriak ngakak
Ngakak di café
Ngakak di tajen
Ngakak di tangkah anak eluh
Eluh sing enu luih
Luihé suba makecos ka langit
Langité panes nglablab manusané
Manusané sayan campah cumangkah
Campah cumangkah metu ulian jengah
Jengahé metu bani
Baniné metu siteng
Sitengé metu bobad
Bobadé metu laksana corah
Corahé metu rug
Rugé metu kasengsaran
Dija jani benehé?NB: Puisi kakawian Nyoman Sadwika puniki naanin kamuat ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Kliwon, 10 April 2016

No comments