Madé Suar-Timuhun

Made Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Masekolah ring SMKN 5 Dénpasar lan tamat warsa 2005, raris nglanturang kuliah ring IKIP PGRI Bali warsa 2007 ngambil Fakultas Pendidikan Bahasa lan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa lan Sastra Daérah Bali lan wisuda warsa 2011.
Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali).
Lianan ring nyurat puisi basa Bali lan basa Indonésia, dané taler nyurat satua cutet lan ésai sané kawedar ring Bali Orti, Médiaswari, lan Majalah Satua. Dané taler sampun ngawedar cakepan sastra Bali modéren, luiré:
Mlajah (Pupulan Puisi Bali, 2014)
Jaen Idup di Bali (Satua Cutet, 2015)
Dané aktif makarya puisi ring facebook-nyané: Madé Suar Timuhun. Niki wantah silih sinunggil satua cutet kakawiannyané sané mamurda “Mamacul” sané kaambil saking portal Basa Bali Isin Gumi.


MAMACUL
(Madé Suar-Timuhun)

Nyrékcék peluhné Gedé Sura melusin awakné, kanti bajuné milu lepég cara suud mujanan. Ditu di betén punyan nangkané ia negak ngetis sambilanga negtegang bayuné. Mirib kenyel sajan karasaang suud ngaritang sampiné ané suba jagiran telung ukud. Apa buin ngarit majemuh, sing ada ambu ané niebin, panes sajan sentéran matan ainé.
“Aget dini di désan i raga nu liu ada carik, tusing cara di tongos lénan cariké suba ngancan ngmedikang. Tusing tawang masih mani puan kénkén panadiné. Ané penting i raga tetep pageh kenehé merténin tetamiané ené, eda kanti ngadep tanah ngadep carik. Yadiastun a bedik, nanging uli pidan sing taén kanti meli baas, sing taén kanti meli lakar jukut, sing taén kanti bedak layah makenta. Ulian i bapa dadi tani, nak nyidaang masih nyekolahang tiang”. Keto Gedé Sura ngrimik padidiana.
Sasukat kalahina tekén bapané luas ka karang wayah, Gedé Sura ané seleg ngarapin tanah carikné. Pas tamat masekolah SMA buin telung bulané bapané ngalahin kulawargané luas joh. Bapané mati beneh-beneh, tusing ja ulian sakit medis, tusing masih ulian ada anak ugig nyakitin. Suba maan paluasanga sig Jero Sedahan dajan désané.
"Tuuh bapan ceningé di mrecepada mula tuah a monto. Ento sing perlu buin sebetang. Lascaryang pajalan bapané. Baang jani ngayah di kadituané", keto raos jero sedahané.
"Cening Gedé Sura panak bapa, eda nyén cening marasa sebet ngelah rerama dadi petani. Tanah cariké ené warisan uli leluhur i ragané si malu. Tuah né dogén arta brana ané gelahang bapa. Yén beneh baan ngolah, ulian asil cariké dogén cukup anggo prabéya idup sawai-wai, anggo ngasukang cening, keto masih adin ceningé. Sakewala eda pesan cening ngelah rasa iri tekén pisagané di samping ané umahné matingkat, ngelah mobil, lan mapanganggo bungah. Ento ulian ngadep tanah carikné, boya ja ulian seken-seken asil dakin limané padidi. Nyén nawang bapa malunan luas, eda pesan cining ngadep tanah cariké né. Upapira melahang, pasti ada asilné kanti ka wekas." Keto pabesen bapané a tiban suba liwat ané ingetanga teken Gedé Sura dugas bapane nu idup.
Suba ngancan sanja, ngancan tis karasaang, laut ia ngalih bungkak, yéhné lakar inema anggona ngilangan bedakné, ngilangang rasa tuh di kolonganné. Kéto luungné idup di désa, apa buin ngelah entik-entikan, aluh sing buin meli. Nyidaang kapahan mabelanja, apa buin jaman cara jani ajin barang-barangé makejang menék. I Gedé Sura lantas majalan mulih. Di pangalapan carikné tepukina méméné nu itep ngalap bunga.
“Me suud ja malu amonto malapan, mai mulih jani apang sing énggalan peteng! Mani buin alap bungané mé! Masih sing ada rahinan, pasti mudah ajiné. Sing adung tuyuh méméné tekén ajin bungané”.
"Lakar tutugang mémé malu ngalap, masih tuah nu buin a luit. Buin kejep dogén pragat baan mémé ngalap. Padalem bungané sempok-sempok yén sing alap payu layu lan aas makutang. Yadiapin ja mudah, ada masih anggo meli daarang nasi buin mani semeng. Muh cening malunan mulih, to bun sélané suun jep aba mulih!"
Sing dadi ati Gedé Sura malunan mulih ngalahin méméné. Laut ia nulungin ngalap bunga apang énggalan pragat. Uli cerik Gedé Sura mula anteng magarapan nulungin reramané. Sing ja gegaén di carik dogén, di jumahan masih seleg nyemak gaé. Ngumbah piring, manting, nyampat, lan ngepel. Keto masih pepes nulungin nektek bun, keladi, dagdag anggona amah-amahan kucitné duang ukud ané ubuha méméné di tebané.
Sing karasa sagét suryané suba makiré makolem, guminé suba lakar remrem. Bas itep ajaka dadua ngalap bunga, kanti sing taunina galah petengé suba ngmaekang.
"To kan pragat masih ngalap. Maan masih a kampil. Yén keto jalan mulih jani Dé! Né suun buné, mémé nyuun bungane!”.
Marérod majalan mulih ajaka dadua. Sambilanga ngorta, kadirasa sing ada rasa kenyel, sing ada rasa tuyuh. Yadiapin magaé di cariké kanti ngemasin peteng, nyang a bedik sing ada rasa sebet, tuah liang bagia karasang.
“Ning dadi mémé matakon?”
“Matakon apa mé, jeg serius sajan asané?”
“Mémé nak pedalem nepukin cening buka kéné. Tamat masekolah, cening tondén masih maan gaé luung. Cening nyak masih nu magaé mamacul ka carik. Cening sing dot magaé ka kota cara timpal-timpal ceningé di samping?”
"I pidan dugas nu masekolah nak ada keneh tiangé ngalih gaé ka kota di subané tamat mé. Nanging sasukat i bapa ngalahin, kenehé ento nadak ilang. Adénan suba tiang tetep dini di désa magaé ka cariké. Yadiastun daki ngenahné nanging sing kenapa, nu nyidang ngelah bekel batak anggo meli amik-amikan, meli pangganggo, meli pulsa, lan meli bensin tatkala dot luas malali."
"Men cening sing lek ajak timpal-timpal ceningé ane suba pada ka kota magaé?"
"Tiang tusing ja lek mé. Tiang suba pepes masih ningeh orta. Sing ja makejang ané magaé ka kota maan gaé luung. Apa buin tuah tamatan SMA cara tiang. Saingan di kota nak liu mé, tamatan sarjana dogén makacakan, sing ja karuan masih maan gae luih. Ngenahné dogén anak teka uli rantauan mabaju luung, ngandong tas, ngapgapin kulawargané aji dedaran melah. Anak ditu gaéné patuh masih daki, tuyuh, uyak peluh Mé. Prabéya idup di kota masih gedé, tondén buin nyéwa kost, meli dedaran sesai. Liu tepuk timpalé mabekel baas uli desa abana ka kota."
Seleg mémé lan panak nutur sambilanga majalan mulih, sing karasang tindakan batisné suba neked di jumahné. Dapetanga umahné suba kedas, bon dupané miik ngebekin pakarangan umahné krana mara sajan adiné suud mabanten. Kadék Bayu adiné Gedé Sura mara kelas 6 SD, ia mula rajin mabresih-bresih di jumahné. Kéto masih ia ané sesai mabanten sabilang sanja wiadin petengné, kali apa ja ia makatang. Mula Kadék Bayu kapah nyak milu ka carik krana sanja-sanjané ia anak mlajah makelompok ajak timpal-timpalné apa buin suba paek ujian nasional.
Disubané ngejang bun di ketungané, Gedé Sura maslihana di ampik umahné sambil ngantiang telah crekcekan peluh di mua lan awakné. Méméné nyedogang bungané di balé bengongné, lantas ngojog paon nyemak banyu krana suba dingeha munyin kucitné guit-guit nagih ngamah.
"Yen terus ngoyong di désa, jejeh masih kenehé kalah saingan ajak timpal-timpalé di kota. Makejang suba tepuk ngajak tunangan mulih tatkala libur magaé wiadin tatkala rahinan Galungan Kuningan." Keto Gedé Sura makeneh-keneh, ngenehang déwékné ané kanti jani tondén masih ngelah gegélan. Apa buin malam minggu, kapah ia pesu ulian sing ada ajaka. Kéto masih yén nganggurin lan nglemesin anak bajang sing juari krana tau tekén déwékné tuah dadi petani.
Ia nglamunang Luh Sari, bajang jegég pisaga dauh umahné. Uli nymunin ajaka masekolah di SMA, ada kenehné Gedé Sura nyambatang tresna teken Luh Sari. Nanging kanti jani, kenehné ento nu masepel di tengah tangkahné. Gedé Sura sujatiné anak muani ganteng, nanging ia marasa gantengné kalah baan pipis, kalah baan penampilané ané pacul tusing gaul. Mula liu truna-trunané ngedotang, nglemesin, ngrayu, lan ngajakin Luh Sari dadi gegélan. Nanging kanti jani sing taén dingeha Luh Sari  ngelah tunangan. Sing taén tepukina pesu malali gandénga tekén anak muani. Luh Sari degeng nongos jumah nulungin méméne madagang di warungné.
"Anak truna apa né kali jani nu daki cuil tondén mandus?" Makesiab Gedé Sura bangun uli lamunané ningeh munyi buka keto. Tepukina di arepané ada anak bajang jegég majujuk, mabaju kedas, majaler ciut, makenip, malengis miik, bokné lantang magambahan, sing ada lén tuah Luh Sari ané lamunanga uli tuni.
"Héhéhé Luh Sari, tiang tuah anak désa ané mamacul mara teka uli carik uyak endut. Masih sing ada ajak mamalam mingguan. Kadén Luh suba nawang kanti jani tiang nu jomblo."
Negek lantas Luh Sari di sampingné Gedé Sura. "Mandus malu muh apang gantengan buin a senti, binjep atehang jep tiang pesu mamalam mingguan!"
"Nah Luh." Sépanan Gedé sura nyautin ajakan Luh Sariné.
Gegéson Gedé Sura ngojog kamar mandi, kenehné liang sajan lakar pesu mamalam mingguan. Disubané ngelus pangaggo, dapetanga bak kamar mandiné puyung. Kiretanga kerané, yéh PAMé nyat sing ada ngecor apa buin ngetél.


Dénpasar, 8 Maret 2015

No comments