Tuhan dan Ketéla

Olih: I Gusti Lanang Suteja Narendra

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Ibi sanja tiang tekain tamiu. Ipidan dugasé ajak tiang masekolah I Putu adané, jani sukat ia ninggal kadaton magama anyar tiang tusing nawang adané. Enu buka ipidan, ia leket pesaja masawitra tekén tiang, sakéwala jani raosné bedik-bedik suba ngalikuk ka agama. Piiih... Cara agén bisnis multi lével marketing, ber sehseha tiang apang nyak dadi down liné... Celekotokané!

Mengapa kamu menyembah banyak Tuhan?

Mimih... jani ber cayak patakoné. Widhi takonanga. Kudiang jani nyautin? Gantina tiang kabelet, sing ngelah saut.

Buka tuduhang Widhi, kurenan tiangé teka ngaba kopi matimpal séla prahu makuskus. Piiih, lega pesan I Putu ningalin timpal kopiné.

Sudah lama saya tidak makan ketéla. Di kota sudah tidak ada makanan ini!” Kéto raosné sambilanga nyemak kesélané atebih enu ngedus kebus. Mara ia lakar nyegut, tiang ngaraos,

Itu apa namanya, Tu?

“Keséla, ketéla. Piiih, Cai tandruh ajak icang, Yan. Nak enu icang inget unduk dadaran kakéné!”

Tooo... enu masi ia inget mabahasa Bali. Kadén suba engsap. Ditu laut tiang ngaraos aji bahasa Bali.

“Keséla prau, makuskus maincuk isinin gula Bali madan?”

Becat ia nyautin,

“Lempog!”

“Seratus!”

Ia kedék engkel.

“Keséla prau, makuskus, maincuk, magiling misi nyuh makikih madan?”

“Getuk lindri!”

“Seratus!”

Ia sayan engkel sambilanga nginyukang kesélané.

“Keséla prau makuskus, masekep misi ragi madan?”

“Tapé!”

“Keséla prau, maiyis laut magoréng madan?”

“Kripik!”

“Keséla prau matektek, majemuh, majakan anggo nasi madan?”

“Cahcah!”

“Kaséla prahu maincuk, misi gula Bali, makaput pésan madan?”

“Pais!”

Ia lenlenan. Siupa kopiné, lantas buin nyemak keséla buin atebih. Suba ia nyidang magelekan, buin tiang matakon,

“Kaséla maincuk, misi gula Bali tengahné, mabulehang cara bola, laut magoréng madan?”

“Pulung pulung!”

“Buiiih... duég Cai, Tu!”

“Mula dueg! Tandruh Cai!” Kéto pasautné, sambilanga ngalompo kaséla buin atebih.

Tiang mendep, pabalih tiang kinyukané nelahang kesélané apiring. Siupa kopiné, lantas matakon, “Dadi suud Cai matakon? Telah stok patakoné?”

Tiang ngituk nyautin, “Sing. Jani Icang lakar nyautin patakon Cainé unduk Widhi.”

Ia majadengan, wiréh tawanga sebeng tiangé sérius pasaja.

“Kéné Tu. Sesungguhnya Tuhan itu seperti ketéla. Ia berubah wujud dan rasa di panca indera kita, karena kita mengolah dan menamakannya. Dini orahanga lempog, di tongosé lén, lén adané. Jadi, olahan apapun yang kita sukai, semuanya adalah ketéla alias keséla. Jangan salahkan orang yang suka lempog, hanya karena kau suka pais. Jangan salahkan orang yang suka lempog, pais, pulung-pulung, keripik, getuk lindri, hanya karena kamu tidak suka itu. Mereka suka semua, karena merasakan nikmatnya. Tetapi yakinlah, mereka tahu bahwa semua itu berasal dari bahan yang sama: keséla! Ngerti Cai?”

I Putu mendep. Pabaliha kijepan matan tiangé cara raré mabalih ketélan yéh hujan.

“Tetapi ingat Tu, sesuka apapun kamu pada ketéla, jangan berlebihan. Sebab, basangmu akan bengka dan ngentut-ngentut dogén. Pisagané lakar mamisuh!”

Mara suud tiang ngaraos, ia suba ngedigin basang, lantas ngentut gedé pesaja... bruuuttttt.... Bruuuuuttt....

Piiih... pait makilit boné! Sambilang nekep cunguh tiang ngaraos,

“Néh, dong dayanin! Begitulah lebihan ngamah tuhan... éh, ngamah keséla, Tu!”

Ia ngajengit, pongah nakonang WC. Tiang nyautin sambilang enu nekep cunguh,

“Ditu, di tegalé laku, I Sémpol ajak. WC idup ia!”

 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

 

I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments