Puisi-puisi I Putu Pradnyana Anggara; Wimbéng Ringgit

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Kawya Langwa

 

Sang Kawi mangkin magawé

Reriptané ya sinurat

Ngurit sarining manah

Pawiwit padma hrdaya

Kruna-krunané mapadu

Nunggal masikian

Nglengkara...

Ngwangun kawya sané luih

Kala ngwacén...

Kasidan nudut kayun

Nyampuhang rasa ring hati

Wiakti kawyottama kabaos

 

 

Wimbéng Ringgit

 

Rikalaning dalu

Bléncong pinaka damar

Ring ungkurin kelir

Manyunarin wong ngringgit

Ringgit...

Wayang kulit...

Masolah sarat pitutur

Manguncarang linging sastra aji

Tattwané sujati...

Ambeking ringgit puniku

Waluya jatma sekala

Ambek subha asubha tan kapasah

Ngiring...

Anggé sasuluh urip

Asing polah patut pilah lan pilih

Becik anggé, kaon kutang

 

No comments