Satuan Ati (2)

Olih: Agus Sutrarama

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Makiré libur panjang lakaran menék ka seméster telu, Ari sang ketua kelas ngumumang lakaran ngaé acara manggang. Tongosné di kostné I Gobér. Koné ulian lakar makelo tuara katemu buin ngajak akelas. Makejang setuju turin ngaé pangerencana, keputusanné lakar manggang nuju Saniscara ané teka buin cepok.

Nada teka ngajak Arsa, maan tugas meli adeng. Ari Kusuma, Gobér, Budi pajongkok di malun keranné ngerikin bé jangkiné. Dé Alus jak Tu Nata majian dik tugasné, masila di ambénné nyeseb bawang, netek tabiané.

“Lua-lua dija né?” Petakonné Arsa.

“Mara Wati jak Alit uba mai ngabaang kal basané, balik ka kost koné manjus malu.” Pasaut né Ari.

“Kamu sing ada ngorin kakak kelasé, Ri?” Mimbuh Arsa matakon.

“Suba, I Batu jak I Marléy petengan ngorang teka. Jung Dé masih suba kel orin.”

Degg.

“Paling Jung Dé petengan mai ngajak Arra.” Abetné Dé Alus.

Jung Dé tuah tunanganné Arra, Svarra. Nada simalu nawang Jung Dé dugas ipidan, kala ento Nada ada di seméster satu, ningalin timpal-timpal ipunné ramé pasuryak mabalih kakak-kakak kelas malatih debat Bahasa Inggris.

“Jung Dé is the best…” Andup sisyané ramé di sisi.

“Ento Jung Dé, tunanganné Svarra.” Abetné Ari ané dugas ento ada di sampingné Nada, nujuhang anak muani tegeh atlétis, bagus ganggas, ané masih dadi atlét baskét di kampusé. Cas cis cus English-né buka yéh tan patambakan, mimbuh dueg ngemaang argumén, dadi mawibawa kala mawicara di debaté. Jung Dé ngansan dadi primadona, kala nyidang ngemaang kampusé piala juara kapertama lomba debat mabasa Inggris tingkat Universitas sa-Bali dugas ento. Enyén lakar ngadén yén ento numbuhang jengah di tangkahné Nada, ngarasa bisa. Yén ia masih bisa buka ka-ké-to.

“Ber, raga nyilih kamar mandi nah?” Abetné Ari.

“Nah, nah, raga binjep nyen siduri. Genjrang-genjréng malu né ngajak I Budi.” Saut né I Gobér.

“Kléé, romantis san nyamané nok, pink makejang celana dalemné.. wuahaha..” Kauk-kauk Ari Kusuma uli di tengah.

“Mamesu to ci.. nak putih to ladné warnanné. Igis-igis ci Ri, Alit jak Wati ngrikkik né dini…” Sautné I Gobér bungker kala ngintipin kadadua luané ané suba teka, Alit Arini jak Wati Astuti ané negak di bucu mati ngisi HP-né, ngantiang lebeng nasiné, kéto masih ngantiang nyaman-nyamanné ané mirib ada lakar buin nyidang teka.

Ngansan ngenah bintang di langité, ngansan ramé suara di kostné Gobér peteng ento. Gending-gendingné Slank jak Lolot side A side B pang kuda kadén suba kagendingang, tondén masih madan kenyel limanné Dé Alus, sang gitaris genjrang-genjréng, ngamilunin ka-tondénkenyel-an uat baong nyaman-nyamanné ditu makejang. Mirib kenyelé sing ja maarti bandingang rinduné lakar makelo sing matemu.

“Da, néh. Kanggoang nak do bes liu.” Ari ngenjuhang a sloki arak ka Nada di sampingné.

“O, nah Ri.”

“Kamu bengong gén, ada antiang né o??” Petakonné Ari buka ngesiabin Nada.

Aget masih Nada nyidang nyaru tuara nyautin, ulian sagét ada endih lampun montorné ngulapin. Mira teka ngandéng Svarra di durinné.

“Éh, Mir, Arra, éé.. Jung Dé?” Kéwala petakonné Arsa tan pasautan. Svarra, buka mendep, nyelehseh ka tengah ka tongos lua-lua lénan mapunduh. Mira ané durian buka ngemaang koda, apanga Svarra sing kapaksa buin nyautin.

“Adéh, masalah asmara né…” Abetné Ari misi ngabiahin paanné Nada.

“Haduh.” Nada nyaru ngatepak, apa mirib mula seken sakit.

“Héhé, sory, sory Da…”

“Adah, bo punyah ci né Ri…” Munyinné Marléy, panglingsiré, ulian mula tuuhné paling wayaha ditu.

Kendel. Beneh sajan abetné Ari Kusuma, yén ada ané antianga baan Nada. Arra, ah, Nada tuara nawang uli pidan ia dadi urati san ngajak ukudanné Svarra. Apaké sekat ningalin ipun ngamaang présentasi MICE di malun kelasé? Apaké dugas makesiab ningalin ipun majujuk duur kursiné, goyang magending dangdut kala dosénné tuara nyidang ngajahin? Apa kala ningalin ipun mendep sungsut makakeb duur bangkunné, paningalanné kadadua ngembeng, buka ané mara busan tingalin ipun? Kruna-kruna puitik setata marérod kala ento. Aluh, élah yén kadadiang makudang puisi baan Nada. Urati tuah urati, apaké artinné urati tan paada buktiné lakar nadiang arti? Pagrunyung timpal-timpalné buka natakin sungsutné Svarra di tengah. Né muani masih ada maekin buka ngemaang solusi. Nada, solusi apa? Yén pengalaman asmara masih ipun tondén ngelah. Ah.

Soléh karasayang baan Nada, yan mapalasan jak timpal-timpal a kelasné ulian libur panjang ené mabekel paras sungsutné Arra. Kéwala, ah, men Nada kel pelut baan ngudiang.

Sujatinné Nada sing ja bas johin baan peluang ngelahang pengalaman asmara. Srieng bayu kapertama, bon angkihan anak jegég simalu ento rasayang ipun duk ia ada di kelas lima SD. Dugas ento, nuju libur kesaman, né mabarengan ngajak Pésta Kesenian Baliné, ia kajemput baan Bapa Manné, blin bapakné, kaajak nginep ka Dénpasar. Anak padésan mara nawang kota, malénan asanin ipun kesiran angin kotané, anget kalikup baan andus ramé montor, lan mobil. Rasa-rasa sabilang paumahan pastika ada mobilné. Umah-umah matingkat.

“Né madan Tiara, Dé.. mani ajak mai malali.” Kéto abet Bapa Manné dugas ento.

“Nada… aduh.. panak Mémé Adé, mai-mai menék, ené suba ada sosis, ada roti tawar, coklat panes dademenan Dé né…” Duh, ané kaanti-antiang baan Nada, ané nyidang nylimurang kenehné, kerana diapin suba madan kelas lima SD, Nada mula anak né lek-lekan, mimbuh tusing taén madan joh-joh uli rerama. Yén nginep jumah anak lén tan pa kadampingin Bapak Ibunné, pastika lakar kaingetan, nyaruang jengis gigisné. Aget Mémé Adénné ngerti san jak bayun ponakanné ento, sayang san jak Nada. Nada menékin undagan ka lantai atas umah Bapa Manné, umah matingkat telu, ané biasa ngatiban cepok tekaninna.

“Dis… nih ada Nada datang…”

“Iya.. Bu Dé…”

Degg.

Ada suara anak luh madingehan uli bedangin. Munyinné serak gigis, kéwala alus ngadautin, enyénké ento? Kenyem ento, madeket di paras ayu ipunné, paningalan ipunné masunar, tuara ja ngulapin ngaé makelid, kéwala nayuhin, kénkén ja sunar bulanné peteng ento.

“Hai, Nada. Gendis.”

Putu Gendis Sangayu, masih patuh kelas lima SD. Bapakné Gendis tuah adinné Mémé Adé. Ipun PNS matugas di Surabaya. Nuju mulih kampong lan singgah di pondokné Nada, Mémé Adé pepes nyatuaang yén ia ngelah ponakan, cantik koné, nongos di Surabaya.

“Aiss.. akrab ba ia, Nada jak Gendis cocok asanné né…” Teka Mbok Surya, pianakné Bapa Man lan Mémé Adéné Nada, ngesiabin ortanné Nada jak Gendis ané buka lek-lek kéwala tileh ditu negak di kursi besiné, tuah maselat baan méja kaca, di duurné suba ada susu coklat jak roti tawar misi blue band.

“Apa sih Mbok Ya…” Ngansan ngelinus angin Kawulu di masan Kapat tengahing tangkahné Gdé Nada kala ento, baan ningalin kenyem manis nak jegég ayu di sampingné. Hah.

“Mai jani ajak ka PKB…” Kenyem Mémé Adéné semangat lan suba mapayas méwah.

Selantang pajalan nuju Art Centre peteng ento, ngeliwatin pundukan uma, lan gang, sing ja suud-suud Nada, cerik menék truna kelas lima SD kelangen ningalin bajang ayu ané majalan di malunné. Kedipné ngalahang gelahné I Bintang Bulan baduur. Nyingcingang celana panjang ipunné.

“Aa..” Saget maserét baisné Gendis, buka réflék limanné Nada ngisiang uli duri.

“Ehm,” I Mbok Surya macekéhan durinné Nada, di malu Mémé Adé kitak-kituk. Mirib di keneh ipunné, “Ah, anak cerik-cerik.”

“Mbok Ya, entar naik itu yuk..” Tujuhné Gendis nujuhang bianglala tegeh, kelap-kelip lampunné suba ngenah uli joh.

“Yuk.” Sautné Mbok Surya.

Pasar sénggol PKB-né magunyek peteng ento. Di aréna bermain anak-anaké, ada komidi putar, jungkat-jungkit, lan né paling gagah tuah bianglalaé mara ané tegehné aéng.

Gendis girang ia malunan macelep ka gondolané. Grimutan gigis Nada ningalin I Mas tukang bianglalané jek makelo sajan ngeretang sabuk pengamanné di bangkiang rengkiangné Gendis.

“Da.”

“Yang, mbok Ya.”

Nada ngadén Mbok Surya ané lakaran nampingin Gendis ditu, cetet déwékné orahina.

Duh.

“Mbok Ya ningalin gén nah, takutné bas baat.” Kéto alasanné.

Sajan kikuk, kéwala, ah, Nada, cerik kelas lima SD nemuang srieng soléh ento, ketug nrugtug kapertama. Sakabedik gondolané ngamenékang, lawat I Mbok Surya jak Mémé Adé di betén nganyenikang, kéwala arepan lan pinunas di atinné Nada apang tusing ja milu nganyenikang, ngansan negehang. Di muncuk paling tegeh bianglalané, sledét ipun sang ayu di sampingné ané bibih tipisné buka caket, hmm, anak luh mula pantes yén jejeh tekén tegeh, kéwala muani, sing. Laut kénkén kadén, dugas ento pesu munyin ipunné romantis sénglad.

Dis, liat coba bulannya, indah ya?

Gendis adéng-adéng ningalin bulané, “Hmm.”

Bianglalané tuah roda gedé né malinder, nambungang iraga menék ka muncuk, kéto masih ngaba iraga mabalik buin tuun, ka tanah. Sing ada nak nembahang ngelah ipian, ngelah arepan tegeh, lakar ngalap ia i bulan, kéwala tetep dogén tegehé ento musti kagaénin sakabedik uli di beten. Apaké ipian né Nada?

Kalo Nada, cita-cita nya apa?” Petakonné Gendis.

Mau jadi seniman.”

“Oo.”

Apaké seniman ento lakar nyidang ngatehin Gendis makapalan kema mai, keliling Indonésia, buka ané maan kaceritayang baan Gendis, yén ngabulan cepok ipun ngajak kaluarganné lakar jalan-jalan menék kapal terbang, keliling Jakarta ka tongos né madan Monas, ka Borobudur, ka Malioboro. Apaké seniman ento kerén? Lakar nyidang ngaé ipun tis di tengahan mobil maelé nécis?

Tiban maganti baan atiban, Nada suba madan bisa nyimpen ané madan.. kangen. Menék kelih, tusing buin ada acara kumpul bocah nuju libur kesaman. Bapa Manné masih tusing buin taén nyemput Nada mulih.

“Kénkén ya kabar kamu ditu, Dis?”

Dot san Nada nyatuaang kapining Gendis unduk ngurub semangatné ngepung cita-cita senimanné di SMP. Dot san ngedumang unduk suka bagia ipun kala ngawakilin kabupaténné malomba gong kebyar di Art Centre, hmm, tongos kenangan ipun ipidan negak bianglala bareng. Suba telung tiban, sing merasa naenang kangen.

Krincing.

Ngrincing sepéda ontél ‘Phoenix’ né Nada menékin natah umah Bapa Manné di kampung. Umah gedé ané suba atiban majujuk, tongos Bapa Man lan Mémé Adéné koné lakar nelahang masa tuané, mabalik ka kampung, apang nyidang nyumu buin seken-seken mabraya. Tuara ja sanget ejoh uli tongos pondokné Nada. Kala ento liburan catur wulan, Nada suba SMP kelas telu, masa-masan enduk ipun, ulian ipianné, endih cita-citané ngreres, tan pa ada dukungan.

“Mé Adé…”

“Hei.. Nada sayang Mémé.. kadung di paon, mai-mai.. harus cobain malu pindang cekalan Mémé Adéné..”

“Yang kejep gén Mé Adé, orin né ngidih don jangar ulam bedik jak Ibu, ia sedek ngadukang tum koné busan, kadéna enu don jangar ulamé.”

“Nada…” Madingehan suaran Mbok Suryané uli balé daja, pesuan, sagét ada anak bajang jegég ané asan-asanné ingetin ipun nugtug pesuan.

“Hai, Nada.”

“Éh, Gendis.”

“Nada, né Nada dugas TK asanné ené, jeg magaya nyongkok di malun Mbok Ya é, fotona jak Bapa Mané.”

Itu Nada ya Mbok Ya? Hihi.” Kedékné Gendis, duh, bajangné, telung tiban sing katemu, ngansan geulis, kilak-kiluk ukudanné ngansan ngenah. Bengong Nada nguratiang Gendis nguratiang foto-foto di albumé.

Jréng-jréng, nih, siapa nih fotoan berdua?

Haha, ama Nada waktu di Pesta Seni.” Gendis makenyem, Nada ngejohang muanné, masem. Ditu mara ia seken nawang yén kulit ipunné ngajak Gendis sanget san kontras, susu jak kopi. Hh.

“Duh, Nada.. adi nyelem-nyelemang jani..?” Munyin Mémé Adé, yén kénkén kadén dibeneng ento tusing ja lucu rasayang ipun.

“Ah, sing kok, cowok adanné, Buk.” Sautné Mbok Surya cara ngelonin.

“Eh, Dis.. nih cowoknya Mbok Ya,” Mbok Surya nujuhang di albumé, foto anak muani, bagus mawibawa, mafoto nganggo seragam magaé. Di durinné ada kapal laut gedé, ngenah abedik tulisan Cruise Line-né, Nada ngintipin.

Nyidang Nada ningalin Gendis ané rawatné dadi buka kahipnotis, “Wah.. keren, kerja di pesiar ya Mbo Ya??

“Héé, nih.” Lantas Mbok Surya ngebitang buin albumé, buin ngenah foto tunanganné, jani mafoto ngajak mobil sédan selem malengis. Buin cepok ditu tingalin ipun Gendis paningalanné buka bungah,

Wahh, Civic.. ya Mbok Ya..? Gendis juga suka tuh, sempat kasi tahu Papa beli itu, éh katanya masih sayang ama Feroza nya..” Gendis ngamunyiang bungah ipunné ané mara tingalina baan Nada. Nada tuah mamengong, kénkén ja kebo mabalih gong. Pasuryak di malunné, kéwala ia tuara ngerti apa. Mérk mobil to ané ortaanga ngaénang ipun inget ngajak sekayan reramanné di pondok. Tuah montor bébék Alfa 2R bekas ané mara abana mulih jak Bapakné ngantinin I Honda 80 ané suba ngalemeng mati-matian. Ento dogén suba sanget ngaénang kendel. Hah, nguda dadi Nada ngerasaang oon, duurné prajani baat, buka ngorin apanga nguntulang déwékné, ningalin kadadua bais ipunné selem kakah ané kapayasin baan sandal india ‘sunly’.

“Mm, Mbo Ya, yang mulih nah, antianga don jangar ulamé..”

“Yéh, Nada, énggal-énggal. Nah, mu naé nyanan makelo antianga jak Ibu.”

“Dis.”

“Mm.”

Mirib yan dugas ento suba ada ané madan ‘kode’, buka ada teka-teki ané kalébang baan kenyir nyangléné Nada ka paliat kambangné Gendis dugas ento. Teka-teki ané mapangidih panyaur, apaké ento makejang suba bas lebian?

Diapi ‘slow motion’ ulian tetep tondén mamuncuk baan ané madan ngelah tunangan, Nada, makiré namatang SMA-né dugas ento, ngarasaang aduk-adukan lawar ‘semara’ di tengah atinné suba ngansan marasa ulian babasanné suba ngancan genep. Suba misi manisné pangaptin, pakehné ngantosang, kanti paitné kenyataan ané nyak sing nyak musti katerima. Ento kaput ipun baan suksmaning manah, yén makejang lakar dadi bekel idup ipunné ané mautama. Unduk nerima rasa, ah, lan numpahang rasa. SMA 3, tongos baisné Nada payu manjekan, suud namatang paletan SMP-né, mula saja sekolah ané kasub baan disiplinné. Rasa ‘gedeg’ di tangkah, dadi api. Ulian kademenin baan séniorné kala masa orientasi penerimaan siswa baruné, ipun kapilih dadi anggota lomba gerak jalan. Peteng lemah, ujan kebusan ipun jak makejang kalatih. Apa ya mirib ada di keneh para warga ané mabalih, di sisin jalané, ningalin Nada lan timpal-timpalné makejang kala kalatih, madéngdéng di duur aspalé, matuhang tegap langkah, magending nandingin gruéngan montor, akilo dasaan kilo, kulitné Nada ané selem suba pasti buin nyelemang. Tuara pocol, mara dadi sisia anyar SMA 3, Nada, milu nyidayang ngemaang piala juara kapertama lomba gerak jalan tingkat kabupatén. Préstasi, Nada ada di tongos anak ané dot ngajak préstasi, di sekolah SMA-né ené ipun ngarasang ada ané ngadukung endih sundih sentirné ané ipidan maan remrem. (masambung..)


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments