Bongkling (CCXIX - CCXXVI)

Kaketus saking manuskrip duwén Ida I Déwa Gdé Catra Karangasem

/219/ 

Kawulané atengaha,

keni masikep gagitik,

antuk kayu ngales kawot,

Gusti Agung manyahurin,

beneh kenehang kahi,

nah tundén manggawé bungbung,

padha mapetang lawas,

né gedé-gedé pilihin,

Tambakgangsul,

kema cahi mangénterang.

 

/220/

Kayuné kreng kenyang-kenyang,

to tundén nganggon gagitik,

jani di petengé hento,

tundén cahi mananemin,

Gusti Tambak mangiring,

mangarahang sami sampun,

pepek sampun makejang,

I Gusti Agung ka puri,

mahyas sampun,

puput nganggo malih medhal. 

 

/221/

Majarin Gedé Serangan,

I Déwa Sloka haturin,

haturang bapa mangantos,

Ida haturin mamarggi,

tundén manjajawahin,

pagisiyang marep kawuh,

sig gelaré né lawas,

cahi lawut manyarengin,

hamwit bangun,

I Gusti Gedé Serangan. 

 

/222/

I Déwa Gedé Saloka,

sampun ida kahaturin,

raris mamarggi narobos,

tekaning panjaké sami,

makandha-kandha titib,

bedhilé nongos di pungkur,

kahapit baan tamyang,

lén parési mamucukin,

tumbak tulup,

manongos di tengah-tengah.

 

/223/

Miwah Gusti Gdé Serangan,

manegakin jaran putih,

di malun sikepé nongos,

ada samas né mangiring,

sagrehan uli kangin,

I Singhambara manyunduk,

negakin jaran belang,

I Singhandapur nyarengin,

padha patuh,

hireng nganggo maka dadwa.

 

/224/

Tegakané masih padha,

mapajeng ban sutra kuning,

mungkurin I Singhambarong,

kapéngé teked ka koping,

mata gedé mandelik,

gidat nyalang boké rutrut,

negakin jaran barak,

I Singhakrura nyarengin,

padha pangus,

pantes padha anjayéng prang. 

 

/225/

Sampun mangliwat punika,

I Déwa Sloka mamarggi,

panganggo sarwwa nyab kawot,

padha malandéyan grantim,

soroh néné mangabih,

watek prang mula papadhu,

I Déwa Gdé Sloka,

matunggul selem matulis,

tuhu pangus,

solahé negakin jaran. 

 

/226/

Sampun manglintang punika,

I Gusti Agung mamarggi, 

ngredeg anglinggihin gayot,

mahirib kala mamurtti,

jong agung amarapit,

lengaré nambaga sutsut,

twara kayun madastar,

rambuté inggel malilit,

kadyu mretyu,

jalan nyané nyaplok bulan. (masambung...)


No comments