Bli Madé Tutup Polis Asuransi (Das Magerengan Jak CS Édisi Gagal Ngubuh Kucit)

Olih: I Madé Édy Juniawan

Gagambaran Wayan Jengki Sunarta

Sawetara ada jam kutus semeng Bli Madé suba suud manjus laut meséh. Mapenganggo nyetil  suud materik kadi rasa cecek mencegan di bajuné lakar belig ulung ulian  kencengné. Sepatu mengkilat kadi rasa mesuluh anggo dadi. Magegésonan nyemak tas selem, nyaluk kaca mata selem, misi masuluh malu bedik pang tawang déwékné nu bagus apa mesebeng ancruk. Ternyata nu sané magoba bagus tapi bedik. 

Motor suba sayaga, hélm lan jakét selem masé suba siap. Bli Madé jani ka kota maaba-abaan lengkap. Uli surat-surat motor, masker, handsanitizer ada suba. Tetujonné jani lakar ka kantor asuransi lakar ngecék saldo duaning suba jatuh prémi alias tutup prémi. Di kenehné ia lakar maan pis liu lakar anggona ngentugin ngaé kandang céléng. Cita-citané uli cenik dadi juragan céléng. Bé céléng jani mael buin langka, satus tali akilo. Ento mekada Bli Madé saat kenehné lakar narik tabungan asuransi anggona bisnis kucit, bangkung jak céléng.Cita-citané gedé yan ngidayang lakar ékspor daging babi ka Turki. 

Gelising satua, saget suba neked di parkiran kantor asuransi. Kantorné méwah metingkat lantai lima. Clingak-celingut Bli Madé ngalih-ngalihin tongos macelep. Makejang tepukina empet sing ada song kal macelep ka tengah. Tawanga ada anak bingung, teka satpam maekin sambil nyujuh alat pengukur suhu. 

Bli Madé tengkejut laut angkat tangan mamunyi ngejer, “Ampura Pak, Bli, Um éh Mas, tiang boya maling, tiang lakar nyemak pis asuransi.”

Mesaut Pak Satpam, “Ten Pak, niki alat pengukur suhu, ijin tiang ngecék suhu Bapak mangkin.”

“Kadén tiang pistol, patuh gobané,” pesaut Bli Madé ngengkebang lek atiné.

Lantas Bli Madé orahina ka tengah gedung ngojog méja resépsionis. Ditu suba ada nak luh ané nyantos nyambut.

Selamat datang Bapak, bisa saya bantu,” munyin nak luh ento lemuh magoléran. Bli Madé ngénggalang negak, sambil mesuang surat-surat asuransi.

“Kéné Bu, tiang lakar ngecék saldo asuransi niki, kudang yuta dadi pis tiangé?” Mamunyi Bli Madé lagas.

“Coba Pak, meriki bakta surat polisé, tiang cék mangkin,” munyin pegawai ento sambil nyemak surat polisné Bli Madé.

Ada limang menit makeloné laut ia ngomong sambil ngédéngan catetan cenik. “Pak Madé, jinah sané kasurat deriki wantah amun niki.”

Makesyab Bli Madé ningeh munyin pegawainé ngoraang pisné tuah nu buin akéto laut ia mamunyi agak ngegas, “Maksud Ibu kékén né, tiang mayah perbulan akéné, nguda jani dadi bedik kéto, malah tiang suba nganggeh bahan ngaé badan céléng, mesen bibit kucit, bangkung, polar buin ngalih tukang kal magaé. Adi pis nu buin bedik Bu, coba jelasang kén tiang malu.”

“Sabar malu Pak, Pak kan mayah amunné abulan, jani pak mepotong biaya keséhatan lan kematian amunné, dadiné nu ngelah sisa amunné, buina jani saham tuun tusing ngidayang mastiang liuné dadi jinah Bapaké.” Pegawainé nyobak nyelasang kén Bli Madé. 

Bli Madé ngenahné suba jelék sebengné, kecéwa asané ngenah ulian buung lakar bisnis bé céléng. Lantas Bli Madé buin kenyat.

“Ipidan dugas ajakina jak agén, ilustrasiné gedé, sing akéné dadiné, yan tawang tusing tiang milu ané kéné,” Bli Madé nu kenyat sing terima kanti satpam paek milu menenangkan situasi. 

Ada pang dasa jelasina jak pegawainé nu masé Bli Madé sing terima, kanti majugjag misi mantigang polis. Kecéwa berat asané jani bisa mamedih sanget.

Pegawai asuransiné tusing nyak kalah masé, ya nyelasin buin, “niki kan asuransi keséhatan jak kematian, yan Bapak gelem, dijeléké mati mara Bapak maan manfaat asuransi, bayaha sesuai ketentuan né di polis niki.”

Buin nyangetang émosi Bli Madé, “Maksud Ibu, kénkén né, yan kéto adané Ibu ngemadakang tiang mati? Misi mati-mati kéto mara bayah, séntimén jak tiang nah.”

“Buin pegawainé to nyelasin kanti das ngeling, “Kéné Pak, patuh cara Pak numpang bémo uli di Ubung neked di Kreneng, Pak kan mayah sawiréh Pak atehanga kanti selamat, kéto masé né, disageté ada terjadi sesuatu makejang lakar ditanggung, kadong ja Pak maubad ka Hongkong lakar di tanggung, né mepotong nak mayah jaminan ento.”

“Apa hubungané jak bémo, jani bémo ba sing ada, né ada to Sarbagita jak Métro Bali Déwata, Gojek, Grab ada, tiang mai negakin motor pedidi sing ada hubungan jak bémo, ngawag Ibu nyelasin.”

Mekelo masé Bli Madé uyut di kantor kanti ngaé antréan nasabah. “Dong buung ja tiang ngubuh céléng,” nu masé Bli Madé nyambat céléng.

“Mun to kanggoang né sisané anggo Pak, kanggoang cenik malu,” kanti Pak Satpam milu maang saran.

Sawiréh suba sing nepuk pejalan ulian sing ngerti Bli Madé laut mulih, di jalan ia makeneh, berarti né agén pidan bes mamauk maang ilustrasi. Bakat gugu munyiné. Neked jumah mara nepuk unduk, né ba madan asuransi, biaya perjalanan hidup mun gelem atau sengkala mara maguna. Matuturan Bli Madé neked jumah ngajak somahné.

“Makané baca malu sekenang,  milu kéto da ja uju-uju milu, tergiur maan pis liu, apa programné apa jaminané sekenang, pang sing kena harapan palsu.” 

“Nah, nah Luh, da buin bahasa, Bli buung kal ngékspor kucit ka Turky.”

“Nah, Bli alih hikmahné yang penting selamet kayang jani, kanggoang sisané anggo modal maan kucit lelima to gedéang pang dadi liu.”

Bli Madé akhirné nerima keadaan, anggona pelajahan mani puan pang lebih teliti yan milu asuransi buin. Laut ia ngaé status di story WA, “Hidup ini tak lebih dari skéma asuransi, ilustrasi awal dengan tutup polis  tidak sesuai harapan.”

Catetan: Kesamaan tokoh, tempat, nama lan situasi hanya rekaan fiktif belaka, walaupun sama itu hanya kebetulan saja. Das kedék tiang puk……. asuransi…...

 

I Madé Édy Juniawan
I Madé Edy Juniawan. Magenah ring Désa Tulamben, Kubu, Karangasem. Makarya dados guru.

No comments