Crukcuk Kuning

Gagambaran Manik Sudra

Ada tuturan satua anak makurenan ngelah panak koné dadua, madan I Bawang tekén I Kesuna. I Kesuna kelihan, I Bawang cerikan. I Bawang ceritané sayanganga pesan tekén mémé bapanné. Asing tagiha I Bawang, kuala sida baan tekén mémé bapanné, baanga dogén. Sapamunyin I Bawangé misunaang embokné teka jeg guguna dogén. Sanget pesan mémé bapanné mabaat-baatan, mara-maraan mabaan pepesan misi temah. Japi kéto I Kesuna nu dogén koné nyulsulang déwék tekén mémé bapanne, diapin teken adinné, nu dogén ia makeneh naros, baan inget ia manyama padaduanan buka sepita.

Nah cerita sedek dina anu, semengan makiken méméné luas ka peken, kaukina lantas pianakné, makadadua lakar tundéna nebuk.

Cening-cening, Bawang, Kesuna, mémé lakar ka peken, nyanan tuunang men padiné, tebuk nyen ajak dadua, baan lesung, mémé sing ngealah baas lakar jakan jani! kéto omong mémé bapanné. Sawiréh kéto pabesen méméné, I Bawang I Kesuna sanggup lakar nebuk. Jani suba koné malajan méméné, kaukina lantas I Bawang tekén embokné.

Bawang Bawang, né suba tengai, dong jalan tuunang padiné. Mesaut I Bawang, tuunang, tuunang je malu, nyanan oké ja ngetepin. Déning kéto pesautné I Bawang, menék lantas I Kesuna ka glebegé nuunang padi. Suba tuun padiné, kaukina lantas I Bawang,Bawang, Bawang, Bawang, né suba betén padiné dong mai getepin!

Getepin, getepin ja malu, nyanan oké ja nyemuh,” kéto abetné I Bawang, lantas getepina koné padiné tekén I Kesuna, suba pragat I Kesuna ngetepin padi, kaukina buin I Bawang, Bawang, Bawang, dong jemuh padiné!

Jemuh-jemuh ja malu, nyanan oké ja mempen ka katunganné. Jemuha lantas koné padinné tekén I Kesuna. Cerita suba tuh padiné buin koné kaukina I Bawang, Bawang, Bawang, padiné suba tuh, dong penpen ka katunganné!

Masaut I Bawang, penpen-penpen ja malu, nyanan oké ja nebuk. Nerus koné masih I Kesuna nyak menpen padi. Suba peragat menpen, kaukina koné buin adinné, Bawang, Bawang dong mai tebuk!

Tebuk, tebuk ja malu, nyanan oké ja napinin. Tebuka kone padinné tekén I Kesuna, Suba pragat I Kesuna nebukin, buin koné ia makaukan, Bawang, Bawang, né suba telah dekdek padiné dong mai tapinin!

Tapinin-tapinin ja malu, nyanan oké ja nglesung. Nyak koné masih I Kesuna napinin. Suba koné dadi jijih, tundéna lantas I Bawang nglesung, tusing koné nyak I Bawang.

Kacerita suba dadi baas pragat I Kesuna dogén koné ngarap totonan, tundéna koné adinné ngaba mulihan , tusing koné masih nyak I Bawang. Déning bes kanarosanné I Kesuna, lantas ngaba baasé mulihan.

Kacerita suba I Kesuna suud matetangkid, nyemak lantas jun abana ka kayehan lakar nyuang yéh sambilanga mandus. Ia mara majalan I Kesuna ka kayehan, jani I Bawang uapa kantas awakne maka ukud aji oot, nyanan yén teka méméné, apang kadéna ia nebuk padi di lesung padidiana. Suba koné kéto, teka lantas méméné uli peken. Mara pesan nongol méméné suba saduana tekén I Bawang.

Mémé, Mémé, I Kesuna aéng ja lengitné. Tusing pesan ia nyak ajak icang magarapan, pragat jeg mandus dogén gagaénné. Kénkén icang moot-ootan padidian nebuk di lesungé, ia begbeg ngresikin iba dogén, maboréh, mapupur batek tundén icang ngabaang caratan pesuan ia tusing nyak, kéto pasadunné I Bawang, teka jeg guguna koné tekén méménné.

Jani dija I Kesuna? kéto abet méménné.

Anak ia ka tukadé, mara busan gati suud mandus, jani buin mandus. Nyanan lamun teka tigtig ya tendasné nah mé, apang pesan kapok san, kéto abet I Bawangé. Sajaan buin kesepné mara teka I Kesuna nyuun yéh, jeg tudinga koné tekén méménné.

Dong nyai Kesuna. Kéné dogén laksanan nyainé sadina-dina, pragat ngresikin iba dogén gagaénné. Tusing pesan madalem adi. Apa siga ngelah sutaha ah cicing. Pawakan dogén siga jlema, pangantian sigané aéngan tekén ubuhan. Jani taanang tendas sigané, kéto abet méménné nyemak kayu sahasa nigtig I Kesuna. Gerut, gerut, gerut.

Aduh, aduh, aduh, aduh.” Gelur-gelur I Kesuna ngeling, méménné nyumingkinang koné nitgtig kanti babak belur. I Kesuna maeuab-euab awakné pesu getih.

Kema gediang iban sigané ubuhan, da siga nulih-mulih. Kai suba med mapianak tekén iba, ubuhan. Yan kedeh iba mulih, lamun sing nyalnyal tendasné baan nagelin, da adanina kai jlema, kéto abet méménné tur nuludang I Kesuna. I Kesuna majalan sambilanga ngeling sing karuan ungsina. Ri sajerorung lampah, asing tepukina tekén I Kesuna, tundéna dogén ngematiang ibané. Lantas tepukina I Crukcuk Kuning matinggah di punyan tempuyaké, ento lantas tundéna ngamatiang ibanné, ngalad-alad koné ia ngomong sambilanga ngeling. Crukcuk Kuning, né gotol tendas kainé apang pesan kai mati, med suba kai idup. Adanan suba kai mati padaang tekén kai sakit buka kéné! Mara kéto abet I Kesunané, teka gotola tendas I Kesunané tekén I Crukcuk Kuning. Tol tol tol tol tal. Mara gotola dadi pesu blengket mas lantas tendasné I Kesuna. Kendel gati koné I Kesuna, buin lantas tundéna ngotol kupingné!

Crukcuk Kuning, dong gotol kuping kainé, apang mamesu subang mas! Gotola koné lantas kupingné maka dadua tekén I Crukcuk Kuning. Tol tol tol tol tal, pesu koné lantas subang mas kupingné I Kesuna maka duang anéh.

Crukcuk Kuning dong gotol baong kainé, apang mamesu badong mas! Gotola koné baongné, pesu lantas badong mas masocan pakenyor-nyor.

Crukcuk Kuning dong gotol lengen kainé, apang mamesu gelangkana mas! Gotola koné pagelanganné makaduang aneh, pesu lantas gelangkana mas masih masesocan ané melah-melah.

Crukcuk Kuning dong gotol jrijin kainé apang mebungkung mas! Gotola koné jrijin I Kesuna, lantas pesu bungkung mas masesocan mirah inten.

Crukcuk kuning, dong gotol bangkiang kainé, apang mamesu papending mas! Gotola koné bangkiangné, laut bangkingné misi papending mas. Panyuud tundéna koné ngotol pagelangan batisné, makaduang anéh, pesu lantas gelang slaka. Suba pepek panganggonné I Kesuna makejang mas, sajawining kamben baju, makeber lantas I Crukcuk Kuning.

Kacerita suba koné peteng, I Kesuna mulih kumah méménné, dapetanga jlanané suba makancing. Ditu lantas ia kauk-kauk nagih ampakin jlanan. Mémé, Mémé, ampakin icang jlanan!

Nyén ento kauk-kauk, I Kesuna? Jabanin tomplok tendasné aji blida, kema siga makaad!Kéto abet méménné, buin koné I Kesuna makaukan, Bapa, Bapa, ampakin icang jlanan!

Nyén ento, I Kesuna? Jabanin tomplok tendasné aji patin tambah. Buin koné masih makaukan, Bawang, Bawang, ampakin ja oké jlanan!

Masaut I Bawang. Nyén ento I Kesuna? Gediang ibané, nyén payu tomplok tendasné aji pabungbungan.

Déning makejang tusing nyak ngampakin, ada nagih nomplok aji blida, aji patin tambah, ada ane nagih nomplok aji pabungbungan, magedi lantas I Kesuna ngojog kumah dadongné. Ditu masih dapetanga jlanané suba makancing.

Makaukan lantas I Kesuna, dadong dadong, ampakin icang jlanan!

Nyén ento kauk-kauk?

Icang cucun dadongé I Kesuna.”

Nah endén malu, dadongé nu ngyitin sembe,ampakina lantas I Kesuna jlanan. Klecék gadembuang. Mara nengok I Kesuna, aéng tengkejut dadongné.

Né dija nyai maan kéné-kéné, makejang sarwa mas? Suba pada negak, tuturanga lantas undukné uli panyumu tekén dadongné. Cengeh-cengeh dogén dadongné.

Nah lamun tera tampina nyai tekén mémé bapan nyainé, dini suba nyai nongos ajak dadong, kéto koné abet dadongné.

Kacerita mani semengan, I Bawang makikén nyakan, ngidih koné ia api kumah dadongné. Mara ia neked ditu, dapetanga lantas I Kesuna negak di ampiké nganggo mas-masan, enggang lantas bungutné I Bawang baan ngonné. Matakon I Bawang tekén embokné,

Kesuna, né dija nyai maan panganggo kéné?Tuturanga lantas unduk déwékné ngutang-utang iba tekén I Bawang, nepukin Crukcuk Kuning. Tagih idiha koné lantas bungkunganné akatih tekén I Bawang, Kesuna, Kesuna, oké ngidih ja bungkung akatih ané di jerijiné lek.

Masaut lantas I Kesuna, nyén né nagih ngidih bungkung, ané nagih nomplok tendas okéné aji pabungbungan. Da buin ané di lek, ané di kacing ko oké tuara lega, kéto abet I Kesunané. Lantas I Bawang morahan tekén méméné, Mémé, Mémé, I Kesuna nak sid dadongné nongos. Icang ukané ngidih api itunian kema, dapetanga icang lantas I Kesuna ditu negak di ampiké. Bih panganggoné icang ngon gati. Makejang mas, blengker mas, bebadong mas, gelang makejang mas. Bungkungane bin ngerok mas, jrijinné pakenyitnyit socané. Icang ngidih ja bungkung akatih tekén I Kesuna, Mémé!

To dija koné bakatanga kéto? Kéto pasaut méménné.

Ditu di beté, anak Crukcuk Kuning koné ngotolin ibanné, mara gotola tendasné, jeg pesu koné blengker mas, gotola baongné pesu koné bebadong mas. Lengenné, pagelang limanné, bangkiangné, gotol kén Crukcuk Kuning makejang pesu panganngo mas. Jabin gelang batisné dogén not icang slaka. Kema Mémé, idihang icang bungkung tekén I Kesuna!

Nah dong jalan bareng kema! Kéto abet méménné lantas majalan ia ajaka dadua. Kacerita suba koné neked di umah dadongné, mara tepukina I Kesuna ngango mas-masan tekén méménné, prejani koné I Kesuna ngelen ulat.

Ngomong lantas méménné, cening Kesuna, né dija cening maan kekéné. Baang ja adiné ngidih bungkungé akatih!

Masaut I Kesuna, nyén né nagih ngidihang bungkung I Bawang, ané nagih nomplok tendas aji blida. Ané engkénan tundéna ngidihang, ané di lek? Da buin ané di lek, ané di kacing tagih idiha icang tuara lega.

Dong, Kesuna, baang ja adina ngidih akatih, sing pedalem adiné kéné ngeling. Sing inget kéto nyai manyama?

Masaut I Kesuna, yé, icang manyama ajak I Bawang. Lamun kéto I Bawang ubuhan ia masih patuh buka icangé. Icang anak ubuhan. Kéto abetné I Kesuna ngliyem lantas méménné mulih ajak I Bawang. Suba koné teked jumahné, ngomong lantas I Bawang, Mémé, Mémé, icang tigtig ja cara I Kesuna, apang icang maan pangago mas-masan buka I Kesunane. Kéto pangidih panakné, lantas méménné nyemak saang kandikan tur nigtig I Bawang. Aéng koné geluranné I Bawang telah metatu awakné mecuab-cuab pesu getih. Pesu lantas I Bawang ngarod-arod ngeling, keneh ngutang-utang iba nuutang pajalan I Kesuna. Suba neked di beté, tepukina lantas I Crukcuk Kuning ané ngotolin I Kesuna. Ditu lantas I Bawang matimpuh nundén I Crukcuk Kuning ngotolin ibanné, Crukcuk Kuning, dong gotol tendas kainé, apang mesu belengker mas! kéto abetné I Bawang. Sawiréh kéto pangidihanné, I Crukcuk Kuning ngotolin tendasné I Bawang, ojog-ojoga tatuné gotola. Aéng koné gietanné I Bawang naenang sakitné, masih tusing mesu blengker. Tundéna lantas I Crukcuk Kuning ngotolin baongné. Cotolina lantas baongné I Bawang, masih ojog-ojog benengan tatuné. Dening tusing nyidaang koné I Bawang naenang sakit, mara suudanga ngotolin tekén I Crukcuk Kuning. Inget ia suba peteng lantas magadaban ia mulih gryang-grayang. Teked jumahné lantas ia kauk-kauk nagih ampakin jlanan, mé, Mémé, ampakin icang jlanan!

Nyén ento kauk-kauk?

Icang I Bawang.”

I Bawang, ngéngkén iba mulih, jabanin tomplok tendasné aji blida. Ma siga magedi, awak suud mapianak tekén siga, kéto abet méménné. Buin koné I Bawang makaukan,Bapa, Bapa ampakin ja icang jlanan!

Nyén ento I Bawang? Jabin tomplok tendasné aji patin tambah.

Déning tusing nyak ampakin tekén meme bapanné, mesuang lantas ia, lantas ngojog kaumah dadongné. Suba teked ditu, makaukan lantas I Bawang nagih ampakin jlanan, dadong, dadong ampakin icang jlanan!”

Ngéngkén I Bawang mai, kema magedi, nyan payu bakat agel tendasné aji batu panyakcakan, kéto abet dadongné. Buin koné I Bawang makaukan, Kesuna, Kesuna, dong ampakin cang jlanan!

Nyén ento, I Bawang, nyai awak sayanganga tekén i mémé sing kema anaké mulih, jumah temokang kasukanné padidian. Nyai da ngalih oké buin, oké dadi jlema jelé. Kema nyai magedi! Payu bakat centangin tendasné aji kancing jlanan nyen, kéto abetné I Kesuna, magedi koné lantas I Bawang. Salantang jalan ia mangeling gerong-gerong, tuara karoan pangungsiné. Kéweh pesan ia makeneh, budi mulih mlipetan mémé bapa tuara nyak ngampakin jlanan. Lantas ditu di sisin rurungé ia medem. Sakit tatuné jani nyangetang dogén, awakné beseh makaukud. Déning kéto, makelo-kelo I Bawang lantas mati.


NB: Satua punika kaambil saking cakepan Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa (Jilid I) sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa, kaca kaping 55.

  

No comments