Pakaryan Nyobyahang Ngirangin Luu Plastik ring Stan Kulinér PKB Sakadi Kuwala Mamargi

Olih: I Nengah Muliarta

Sumber Potrekan; www.triptrus.com

Pekaryan seni wantah silih tunggil sarana sané dados kawigunayang nyobyahang parilaksana sané becik lan patut. Umpami ngawigunayang seni antuk nyobyahang pakaryan ngirangin luu plastik. Sekadi Pemerintah Provinsi Bali sané ngawigunayang Pésta Kesenian Bali (PKB) ka-41 warsa 2019 antuk nyobyahang Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No.97 warsa 2018 indik ngawatesin tumpukan luu plastik sané kaanggé wantah apisan. Nanging sayang pisan utsahané punika kuwala mamargi, sekadi sané kapanggihin ring stan kulinér PKB 2019. 

Utsaha ngawedarang Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 97 warsa 2018 sekadi kuwala mamargi, duwaning wantah némpél kertas sané madaging tulisan “Sampunang Nganggé Tas Krésék” kémanten. Nanging ring genah ngumpulang luu kadagingin krésék selem sané gedé. Parindikan punika jakti-jakti nungkalik tur pinaka ciri yéning nénten seken ngalaksanayang pemargi aturan. Napi sane kapanggih punika pinaka ciri yéning utsaha nyobyahang aturan punika nénten maduwé pangerencana sané becik. Yéning pangerencana nyobyahang manten nénten kadabdabin becik, napi malih panglaksana aturan ring krama. Mangda nénten bénjangan nguningayang yéning krama nénten tinut ring aturan, nanging kasujaktiannyané wantah sosialisasi aturan sané nénten kadabdabin becik lan sumeken. Dumogi pemargi aturan sané becik punika nénten sekadi anget-anget tai belék. 

Yéning wénten kasujaktian jagi ngamargian aturan ngawatesin sampah plastik ring PKB 2019, panitia PKB 2019 lan pangelola Taman Budaya sepatutnyané ngamedalang larangan nganggo plastik. Larangan punika pinaka syarat, napi malih Gubernur Bali I Wayan Koster sampun ngamargiang keputusan stand gratis ring PKB 2019. 

Parilaksana nganggé plastik utamayané krésék ring stan PKB, jakti-jakti élah kacingakin. Sepatutnyané stand kuliner PKB ngédéngang pengaput ajengan sané dados anggé panyilur plastik, sané marupa pakaryan krama Bali. Napi malih amangkinan luu plastik sané katah kacunduk watah pengaputan ajeng-anjengan. Yéning ngangé bahan sané malakar saking alam utawi sané kasengguh ramah lingkungan pastika pacang katulad olih para krama sané tedun ka stan kulinér PKB. 

Mapaiketan indik téma PKB, Bayu Pramana: Ngagungang Énergi Angin, sepatutnyané utsaha ngirangin luu plastik ring kalangan PKB sekadi angin nyirsir sané alon tur tis. Nénten sekadi angina-anginan utawi anget-anget tai belék. Napi malih téma PKB warsa sané mangkin kasengguh nlatarang saking visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali majalaran antuk Pola Pembangunan Semesta Berencana nuju Bali sané anyar. Samian krama ngaptiang magda utsaha ngirangin luu plastik nénten sawates wacana, nagging prasida kalangsanayang. Napi malih Gubernur sané dumunan I Madé Mangku Pastika sampun mapikenoh mangda Bali dados green province. Silih tunggil utsahayané nuju green province inggih punika ngirangin luu plastik. 

Kasengguh ring Pergub Bali No. 97 warsa 2018, utamanyané pasal 9 ayat (1) mangda soang-soang krama lan sang sané maduwé usaha nénten malih ngangé plastik sané wantah kaanggé apisan. Punika taler mapaiketan mangda  PKB 2019 dados conto pakaryan sané nénten ngangé plastik sané wantah kaanggé apisan. Ring pasal 6 kasengguh yéning para produsén, distributor, pemasok, pelaku usaha lan penyedia mangda prasida nyediaang lakar sané dados anggén nyilurin plastik sané wantah kaanggé apisan. Pinaka dasar pasal 6 punika sepatutné PKB 2019 dados kalangan mamérang pakaryan-pakaryan krama Bali sane prasida dados panyilur plastik. Ring pasal 12 kasengguh sumangdané pemerintah daérah netepang pangerencana, ngawit saking idéntifikasi ngantos pengawasan. Manut pasal 12 punika sepatutnyané PKB 2019 dados silih tunggil pakaryan sané ngalaksanayang pangerancana punika, mangda krama sané ngaksi utsaha punika prasida nulad. 

Pangerencana ngirangin luu plastik sepatutnyané kajangkepin antuk utsaha ngolah luu plastik mangda dados barang sané mawiguna. Duwaning amangkinan luu plastik wantah kakumpulang tur kabakta ka genah pembuangan akhir. Yéning nénten wénten utsaha ngolah luu plastik pastika nénten mresidaang ngardi Bali kedas plastik. Yén prasida ngolah luu plastik dados barang mawiguna pastika luu plastik pacang kacingak sakadi berkah boya ja sengkala. 


No comments