Gitanjali (25)

 Olih: Rabindranath Tagore

 

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

/99/ 

Duk aturang titiang panceré ring I Ratu, uning sampun antuka titiang, sampun rauh pingenan I Ratuné ngambil. Punapi sané ugi tedun jagi gelis tedun. Nénten wénten pikenoh ipuné ngaturang utawi ngelungsur. 

Cangklingang suba limané, endepang bibihé, tegtegang bayuné nampi kalah cainé, ih iba keneh kainé, idep-idepang suba peduman luung cainé apang degeng negak tur nongos di tongos cainé maan peduman. 

Suar titiangé padem tunggil kesirin sayong, raris duk mejumu titiang ngenjit suaré; lali tiang ring sané siosan, busanbusan sekadi asapunika. 

Sekéwanten sané mangkin titiang ugi nungkul tur ngantosang ring wenginé sambilang titiang ngebatang tikeh ring nataré; raris malih pidan ugi I Ratu arsa, Ratu Sesuhunan titiangé, rarisang sampun nyelebseb tedun tur melinggih i riki. 

 

/100/ 

Nyilem titiang ring segara rerupané, ngajap-ajap ngeniang mirah utama sané nénten-mebungkulan.

Sané mangkin nénten malih nyelihsih titiang ring jukung titiangé sané latuh puniki, nyimpangin pesisiné mekasami. Sengker demen titiangé sampun sué tutug duk jukung titiangé pungsang-pangsingang ombak. 

Sané mangkin sampun meled pisan titiang padem jagi ngetut kederikaané. 

Ngelintangin paluh sané nénten kemanah antuk dalem ipuné, irika kepit sarin kidungé saking rebabé sané nénten medué guru lagu, jagi baktan titiang rebab urip titiangé. 

Jagi paut titiang ipun mangda nerus kantos ka wekas, raris pét suaran ipuné sané pinih ungkur sampun katur, rebab titiangé sané nénten kantun medué suara, jagi genahang titiang ring cokor sepi singidé. 

 

/101/

Auripan titiangé titiang ngeruruh I Ratu katehang antuk sarin kidung titiangé. Sarin kidung titiangé sampun sané ngatehang titiang memargi ngeruruh I Ratu ka désa-désa, raris kesarengin antuk ipun titiang nyeliksik ring suter titiangé, nyeebin tur ngusud-usudin pejagatan titiangé. 

Sarin kidung titiangé punika sampun sané ngurukang titiang murukin sekancan pepurukané sané sampun naan purukin titiang; ipun metujuhin titiang marginé sané piit, édéngang ipun ring titiang pintange sané kanten ring ambaran manah titiangé. 

Mekaraina bentet ipun nandanin sikian titiangé ngerereh genahé sané nénten medaging lingsehan gargita miwah lingsehan sungsuté, raris sané pinih ungkur, ka kori agung puriné sané engkén ipun ngatehang sikian titiangé, ring sampuné nyaluk wengi, duk sampun tutug sengker urip titiangé? 

 

/102/ 

Titiang matur ring ida danéné, titiang uning ring I Ratu. Tonin ipun raris gambar I Ratuné ring geginan titiangé mekasami. Ipun rauh raris metakén ring titiang, “Sira Ida?” Nénten uning sampun titiang, asapunapi antuk titiang mesaur. Pesaur titiangé, “Ten sida baan tiang nuturang!” Ipun berangti ring titiang, raris mekaon tur nemah misuh sikian titiangé. 

Anggit titiang raris ketatwan anggan I Ratuné antuk sarin kidung sané nerus. Taksuné sané piit kepit saking manah titiangé. Ipun rauh raris metakén ring titiang, “Tuturang mangkin tekén tiang, kéngkén nika unteng sarin kidung bapané.” Nénten uning sampun titiang, asapunapi antuk titiang mesaur. Pesaur titiangé, “Béh, sira laut ané nawang kekéngkén unteng sarin kidungé niki!” Ipun kedék raris mekaon sambilanga nemahmisuh titiang. Raris i rika I Ratu melinggih, mekenyem. 

 

/103/ 

Ring yadnya agungé sané katur ring I Ratu, Ratu Sesuhunan titiangé, lugrain indrian titiangé kebat tur ngembanang merca padané ring cokor I Ratuné. 

Sekadi sasab duk sasih Juliné, andap ngimbang ngemu sabeh sané durung mebiok, swécanin antuk manah titiangé nguntul ring ajeng I Ratuné, ring yadnya agungé sané katur I Ratu.

Swécanin antuk sarin kidung titiangé mekasami nunggil taksun ipuné membah ka segara sepi singidé ring yadnya agungé sané katur ring I Ratu. Sekadi gebogan paksi kokokané sané meled mantuk, raina wengi ipun mekeber jagi ka sebun ipuné ring gunung, swécanin antuk auripan titiangé memargi ka genahé sané nerus ring yadnya agungé sané katur ring I Ratu. (puput)

 

Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

 

 

No comments