Wana Kertih

Olih: Ni Ketut Renes Muliani

Gagambaran Manik Sudra

Ningeh munyin titirané ngulangunin, semengan tiglig Nang Pageh sareng kurenané suba bangun uling pasirepan. Sawireh geginan Nang Pagehé sabilang wai maburuh  mimbuh maboros kadung biasa  Ia ngenten semengan tiglig ngalantas nyemak gagaén. Lén ngajak Mé Pageh ané dadi sudagar kranjang, dadi nganggo kita jawat bangun tengai jawat bangun semengan. Sakéwala Mé Pageh mula kurenan ané paling ngerti, sayang sajan tékén ané muani, Semengan kadi kéto Mé Pageh suba ngenten ngalantas kamosog nyakan, ngaé jukut miwah nganget yéh anggona nyeduh kopi.

Uling mara makandal nganti suba ngelah panak matuuh molas tiban, Nang Pageh sareng Mé Pageh adung pesan makurenan. Sawai-wai stata majailan munyi, sakéwala tusing nadi salah tampi. Nang Pageh sareng Mé Pageh dadi conto tekén anaké abanjar adésa. Sawainé Pakedék pakenyum, saling tulungin ajak nyama buina roban. Kaling ké taén majaljal pakenyatin munyi  buka pakurenan ané lénan, Magarang nang abuku tusing taén. Batek saling sekak ulian degag mara biasa.

Pang maan malu nyaklekang kanti ortané pegat, mara Nang Pageh   mataki-taki ngalih ané lakar abana magaé. Nang Pageh pesu lantas majadeng di natahné laut tungadah marep menék. Lega pesan di kenehné wireh guminé galang makebyar, ilih-ilih nolihin désa Nyampihé asri pesan baan sunaran ainé ngentér. Kajangkepin buin antuk kesiran anginé ané sanget ngetisin awak, adéng-adéng lemuh kesiurané ngaé teduh. Ia Makenyem, teka lantas dikenehné munyi aslémpahan, “Yan buka kéné, maciri wainé jani lakar melah.” Suudan makeneh kadi kéto, ia suud tungadah nglantas majalan ka dauh umahné nyemak tambah lakar abana maburuh di Guru Bréngosé.  Buin pesu di kenehné,yén kéné unduké adénan énggal-énggalang majalan ka Guru Bréngosé apang énggal gampil gaéné sinah selidan payu maboros.” Suudan makeneh kadi kéto, Ia nglantas nyemak arit lantas seleta di bangkiangné mimbuh nikul bedil lakar abana maboros di alas désa nyampihé ané dingeh-dingeh sadah tenget uling ilu. Tusing engsap ia ngaukin kulukné ané belang kuning ané adanina I Démong lakar ajaka nimpalin maburuh lan maboros.

Né jani Nang Pageh nringding majalan lakar magaé ka Guru Bréngosé. Katimpalin I Démong kuluk kasayanan. Uling ilu Nang Pageh dadi buruh ané paling demenina, paling asihina tekén Guru Bréngos. Sawiréh  Mula uling ilu, uling reramané, tusing taén ngaénang Guru Bréngos kuciwa ngajak pagaénné. Kénkén kadén baana Magaénin, rapih buina gingsih sinah énggal mragatang gagaén. Né Jani tuun unduké ento ngajak Nang Pageh. Duégné magaé ngangobin gumi asanné. Ada bet bedik singid pesan nelahin, neked ané mara malejit miwah ngincil bedik bakat baana ngedasin. Demen sajan Guru Brengos ngelah buruh buka kéto.

Né jani Nang Pageh suba neked di tegal Guru Brengosé. Ditu lantas ngangkrés sambilanga ngérgérang padangné. Tusing makelo sagét Guru Bréngos Sareng kurenané teka lan bareng-bareng Magaé. Risedek magaé, makatelu ngorta kangin kauh, makaak-makuuk sadah ngacuh. Marasa lega, di bas ngencot tekan leganné makejang bakat srémpéta. Dikénkéné saling saklekang, suba kéto taén masih nyrémpét munyi ané sadah jaruh-jaruh.

Yén kenehé lega, magaéné tusing karasa, awainé becat sajan majalan, buka né jani sagétan galahe suba jam telu, gagaéné suba pragat, tegalé suba leh. Ané jani Guru Bréngos ngajak kurenané tuah ngitungang amahan sampi ngajak dagdag banga kucit. Nang Pageh suba banga budal.

“Nang Pageh, mapan pagaéné suba pragat, jani bang ba budal, mani  buin magaé nah, lakar ajak mula panak tabia.” Buka Kéto munyin Guru Bréngosé, sakéwala Nang Pageh énggal nyautin.

“Tiang dini nginsanang tambah Ruu, jani tiang lakar maboros malu,pasaut Nang Pagehé.

“Ah, jani Nang Pageh kar maboros? Jurinan duén ja, asana duasané jani kuang luwung.” Guru Bréngos nyadelin tusing maang Nang Pageh maboros krana dinané kuang luung.

“Né Mumpung maan selah, buina guminé galang makebyah buka kéné. Madak maan maboros pang ada darang nasi, demené pang majalan masi Ruu…” Pasaut Nang Pagehé sambilanga nyeletang arit di bangkiangné lan nikul bedilné.

“Nah lamen kéto, majalan ba, tiang lakar nulungin kurenané ngarit malu!” Pasaut Guru Bréngosé nglantas nyemak tali lan nyelet arit lakar abana ngalih amahan sampi.

“Nggih Ruu…” Pasaut Nang Pagehé nglantas ngéncolang majalan laut ngaukin kulukné.

“Mong… Mong… Mong… Mai Mong barengin awaké maboros,munyin Nang Pagehé ngaukin kulukné.

Kutal-katil ikulné ngégol, pajalnné ngatir-tir I Demong mlaib nguber Nang Pageh. Teked di tanggun rurung jalan tanahé ané entasina, Nang Pageh ngarérénang tindakan batisné. Paliatné galang jimbar, nyekenang nlektekang alas Désa Nyampihé ané ortanga tenget miwah linggah, minab ada nang petang tindakan uling arepné. Makenyem Nang Pageh, di kenehné marawat lakar liu maan baburon. Apa buin guminé galang kéné sinah beburoné liunan nesik lan malali-lali di alasé.

Satondén nyusup ka tengah alasé makelo ia makenyem, Nang Pageh demen gati, lega dikenehné muncrat nadi bunga-bunga ané ias ngangubin. Sawireh ia maan masliahan, nyaruang kenyelné lan maan ngisinin demenné. Diapin tuah ngajak I Demong, Ia tusing makirig lakar maboros. Makelo makenyem baan leganné mamesu, ngeneh-ngenehang unduk Ia maan galah maboros, kanti ngigel, ngindang ngumbara liangné tan kadi-kadi. Tuara ngidang ngortaang. Pajalanné éncol-éncol genjang gati nyusup ka tengah alasé.  Kipak-kipek, nyréré-nyréré, Nang Pageh nolihin dija ya ada baburon.

Cos… kutal-kutil, kutal-kutil… Ada blalu donné ngayag-ngayag ampehang angin alon. Sagét tepukina ada semal makecos ikuhné ngigel.  JEDĒĒĒĒRRRR….. Lantas bedila. Nyangetang  lega  keneh Nang Pagehé sawireh suba maan semal yadiastun mara aukud. Buin ngejohang Nang Pageh nyusup ka tengah alasé, Maidehan ngalih baburon.

Kipak-kipek, srara-sréré Nang Pageh nyekenang ngalih baburon, tusing makelo sagét tepukina ada kiuh makéhkéhan. JEDĒĒĒĒRRRR….. Kiuhé kena. Nyangetang liang Nang Pagehé. Nglantas nyemak kiuhé tengtenga bareng ajak semalé.

Ainé suba enceb kauh. Ngejoh-ngejohang pajalan Nang Pagehé nyluksuk ka tengah alasé.  Kenehné galang, guminé terus tepukina galang. Nyansan lega, nyansan égar, mesu gedé bayunné lakar ngalihin baburon yadiastun awak Nang Pagehé suba ada kelét ulian labuh.

Taglag-tiglig majalan sayan joh. Munyin goak magalok tan parérénan. Nadaksara bayun Nang Pagehé runtag. Tuara tawanga kadi kénkén nguda dadi awakné ngejer, takut, pesu peluh delek. Tusing makelo makeneh, pablésat ia malaib lakar mulihné. Tuara kena baana ngortaang, plaibné ngacir nganti sengab-sengab, batisne nagih tuara dadi tindakanga ulian bas sanget takutné ngulgulin, nanging paksaanga gati. Di tengahan pajalan guminé tepukina sayan metengang, petengé saja-saja nyipeng, gadab-gadab ngawagin ngenjekang batis, agetan ngajak I Demong.

Sateked di asahé Nang Pageh maangsegan. Kéto masih I Demong ané enu sengal-sengal. Ada nang molas menit marérén ulian lelehné tan kadi, né jani Nang Pageh majalan mulihné.

Ulian ngatir-tir malaib patikaplug ngawag, sagetan baburon ané juka tuni suba tusing gisina, minab dija kadén ulung suba tusing ingetanga. Di ampikan pondokné Nang Pageh negak negtegang kenehné. Mara inget-ingetanga bayunné buin tekain runtag. Sangetanga ngenehang sagetan inget di tongosé ento ada sema. Nyangetang masrieng awakne, takutné sayan ngulgulin.

Unduké ento ngaé Nang Pageh kapok. Seken-seken kapok. KAPOK… Sasajan kapok. Wai-wainé majalan, nyeken-nyekenang ia mapineh. “Mula pelih yan ngamatiang isin alas. Baburoné patut idup, dikenkené liu baburoné di alasé dadi ubad, dadi pajangkep sarana upakara. Yan terus-terusan juk, di mani puané kepud napi anggén tamba, napi anggén sarana upakara. Ngomongang alas, saja-saja alasé mabuat sajan tekén idup imanusa. Di alasé ada yéh, ada entik-entikan bakal jukut, ada saang, ada baburon, ada sakancan ane dadi anggén ubad-ubadan. Yen ento usak-asik apabuin cara tiang ane madan Nang Pageh ané demen maboros, sinah liu ngamatiang baburon. Amunapa tulahé jani. Apa anggon nebusin?

Dinané majalan, sambilanga nyemakin geginan, buin teka dikenehné, “ané jani suud suba ngentanang maboros, depang baburonané idup di alasé.”

Unduk bengal Nang Pagehé demen maboros suba liwat. Ané jani ia ngajak-ngajakin timpalné apang nyaga saisin alasé apang tusing kepud, sawireh baburoné liunan dadi anggona tamba lan pajangkep upakara ageng di Desa nyampih. Apang tusing baburone kepud, apang alasé tusing dadi carita lantas imanusa kalara-lara mimbuh makenta.

 

Sukra Wagé, 12 Fébruari 2021


Ni Ketut Renes Muliani
Embas ring Bangli, 14 Juni 2000, lan magenah ring Banjar Penyebeh, Désa Pengotan, Bangli, mangkin kantun ngranjing ring SMA Negeri 1 Susut.

No comments