Mindang Batu

Olih: Kadék Sonia Piscayanti 

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Suba taén ningeh ada nak Mindang Batu? Dong mindaaang batu. Ada batu, trus pindahang. Lén to. Né mindang batu. Mindang berasal uli kruna pindang. Pindang ento artinné bé pasih ané lablaba misi uyah, don janggar ulam, trus nyatnyata kanti telah yéhné. Kéto trus émbonanga, dadiné pindang. Biasané ané lénan kén bé pasih, taluh dadi masi pindang. Adané taluh pindang. Jaan darang saur jak kacang, bejekang di nasiné. Tapi amen batu pindang, kénkén ja dadiné. Berarti batuné lablab, jangin basa, antiang. Trus tiriskan. Kéto ow. 

Dija maan nuduk kata mindang batu? Kéné ceritané. Yang kan demen maca satua Bali, salah satuné buku kumpulan satuané Bapak I Gdé Dharna (alm) ané majudul “Dasa Tali Dogén”. Melah-melah gati satuané. Kenapa melah karena jalan satuané sing aéng, simpel, tapi melah. Nah, di antara makejang kumpulan satuané ento, ada ané majudul Mindang Batu. Nah, yang penasaran jak cerpénné ento. Kéné koné satuané. 

Ada nak muani madan I Gedé Suta, ya sai masi kaukina I Gedé Bima, krana awakné gedé, laksanané témperaméntal, sai brangasan jak gedé égoné. Ya demen gati koné mabalih wayang, krana demen jak tokoh Bima. Suwud mabalih wayang biasané iya malali ka dagang patokan, dagang kopi cantik, ané sai ada di pinggir jalan, ané pidan ramé ada di désa-désa. Nah amen Gedé Bima nganggur, ané lénan sing bani milu nganggur apang sing bersaing ajak Gedé Bima, krana ya terkenal brangas. Singkat cerita, Gedé Bima suatu hari kena magic, ulian liu ulesné sainganné masekaa nyakitin iya. Sakit basang iya sing dadi ubadin, tur giginé telah ulian kecong besik-besik kanti masisa panggal dogén. Ulian gelem-geleman, I Gedé sing taén pesu, lek ya pesu. Suba abulan, mara inget ya ngelah poh di abiané. Makelo sing tepukina pohné, dot ya nengokin. Pas gati, jeg cara sinétron, ada nak luh madan Luh Nadri, mulihné Gedé, nakonang poh, lakar meli pohné, koné iya ningeh uli brayané pohné Gedé suba nged gati. Majalan koné jaka dua ka abianné. Ditu suba lantas iya jak dua jatuh cinta ulian suasana, ulesné di abianné romantis, ada poh, ada kayu, ada don, ada tanah, ada angin, ada kesunyian ulesné masi, ada apa kadén buin, yang sing taén ka abian dadiné sing nawang. Nah kéto ulesné. Singkat cerita, Luh Nadri né masi demen, sakéwala iya nak luh balu, sing ngidaang ngelah panak. Tapi adané jatuh cinta, Gedé nyak menerima apa adanya. Kéto masi Luh Nadri, meskipun iya wayahan buin telung tiban, ya demen ajak Gedé Bima. 

Trus kénkén, nah happy ending lah. Kéné éndingné, “Yadiastu liu ada anak ngomongang I Gedé jani suba maan nuduk batu melah anggona pindang, kanggoanga batuné ento pindanga, aliha kuah-kuahné dogén. Nanging I Gedé tusing ngarunguang, sigugné melahanga ngejang, sumangdénnya melah pajalanné makurenan ngajak Luh Nadri.”

Suwud maca éndingné ané kéné, yang terus ngenehang judulné “mindang batu”. Ternyata agak menyakitkan masi métaforané ené, apalagi ditinjau dari perspéktif féminis, anaké luh anggapa batu, mara sing ngidaang ngelah panak. Sing ngidaang anggo apa, buka satuané yén mindang batu, aliha kuah-kuahné dogén, sing misi isi. Padahal dini kan jelas Luh Nadri ané ngelah gaé pasti, dadi sodagar poh, ané memperkerjakan Gedé Bima dadi tukang alap poh. Harusné Gedé Bima ané dadi batu, sawiréh yén tingalin uli perspéktifné Luh Nadri, iya masi sing ada usaha apa, buka Luh Nadri mindang batu makurenan jak ya. Nah jani uli perspéktif batuné, ya masi ngidaang protés, meskipun ya batu, tapi kan berguna masi, da naké anggona pindang, dadiang ané lén kan bisa, misalné pondasi bangunan. Batuné amen nawang métaforané ené pasti protés ya. Gaya gati téh mara dadi jlema. Gedeg basang batuné, gaénanga cerpén judulné “Mindang Jlema”. 

 

No comments