I Covid Tusing Ngelah Keneh

Olih: Nyoman Méi Resmianti

Gagambaran Manik Sudra

Ada tuturan satua ring Désa Liligundi wénten anak ané maselselan utawi inguh tekén jagaté mangkin krana ada virus sané mematikan. Anaké ento madan Wayan Gamang. Virus nika meresahkan akéh jadma ring jagaté, virusé ento madan I Covid. I Covid nika virus sané demen melali ideh-ideh, ia maan keliling dunia ngalih anak. Kéto orahanga jak anaké I Covid ané ngeranaang iraga ajak mekejang tusing ngdaang masuk ka sekolah lan ka kampus, ia ngeranaang iraga tusing dadi kija-kija. Ulian I Covid iraga ajak mekejang sing dadi kija-kija, dadiné iraga sing ngidaang ngalih pipis anggén iraga madaar. Makejang jadmané ngoraang gerit ulian tusing ngelah pipis.

Sedek dina anu Wayan Gamang ngalih gaé utawi ngelamar gaa ka toko-toko utawi warung-warung ané ada di Liligundi lan Kota Singaraja, mara bangun, langsung kayeh, mabaju keméja, celana panjang. “Imihhhh Adi ganteng sajan tiang nah, yén ba ganteng kéné, nyak ba asané maan gaé ané luung nah, nah pang maan dogén ja, apang ngidaang tiang madaar ajak anggon tiang meli parfum, Wayang Gamang mamunyi.

Lantas Wayan Gamang nyemak motor, tur majalan ngalih lowongan pekerjaan. Wayan Gamang suba nengked ring Warung Syiobak Pakdé. Wayan Gamang mamunyi, wihhhh Warung Syiobak Pakdé né terkenal to, hemm kar coba néh ngelamar gaé, tawang nyen maan ditu.” Warung Syiobak Pak Dé sané wénten ring Kota Singaraja.

Sakebesik-sakebesik toko lan warungé tekaina tekén I Wayan Gamang. Nanging tusing ada toko ané nerima ia dadi pegawai.

Wayan Gamang mamunyi, “Om Swastyastu Bapak, niki wénten lowongan pekerjaan nggih?”

PakDé Gredeg pegawai tokoné ditu masaut, “Om Swastyastu Bapak, ring warung niki ten wénten lowongan pekerjaan nika Bapak, mawinan masih dalam keadaan korona nika Pak, ampura dumun pak nggih.

Mesaut Wayan Gamang, inggih Bapak, suksma.

Lantas I Wayan Gamang buin ngalih toko ané lénan. Nengked né di toko Butik Baju Mekluh, Wayan Gamang mamunyi, “Om Swastyastu Ibu, ring toko niki wénten lowongan pekerjaan nggih?”

Mén Nyamprut masaut,wééé, sing nawang nak gumi korona, jek ngalih lowongan pekerjaan, ba kéné unduké, ba kéné masan gerit nu ngalih lowongan, ring toko tiang ten ada pemasukan nika Pak, gajih pegawainé kondén kabayah, jani buin Bapak ngalih lowongan, jek sanget ba lengar sirah tiangé ngitungang pipis, sadah jani suba tusing ada né mabelanja ka toko.”

Mesaut lantas Wayan Gamang,imihhh Buk, tiang mai nak ngalih gaé mai Buk, sing ngalih munyi mai, jekkk ngegas san Buk. Nah jani tiang lakar magedi.” Lantas Wayan Gamang magedi uli tokoné ento.

Di jalan, I Wayan Gamang ngomong,duhhhh déwa ratu, Covid cai énggal-énggal ja magedi uli dini, énggal cai mulih, suud malu cai melali ka negara-negara anak, suud cai ngamatiang anak, awaké pang ngidaang séh ngalih gaé, ngalih pipis anggén aké madaar, awake suba luntang-lantung, kemu mai awaké ngalih gaé tusing ada nerima awaké ulian cai awaké kéné ba. Cai sing medalemin anak cai.”

Pikeneh I Covid ngajak i manusa, “ééé i manusia cai cai ajak mekejang, jani cai makejang takut ngajak awaké, makejang jani sing ngidaang kija-kija ulian aké, hahahah, aké sing nyak magedi uli dini, aké demen dini.”

Lantas masaut I Wayan Gamang, wéééé cai Covid, coba ja baang manusané bagia, jani manusané mekejang pedih, makejang paling, ulian sing ngidaang magaé, kéweh ngalih gaé jani, sing maan gaé, sing ngidaang ngalih pipis. Aké ngidih ajak cai, suud ja cai ngaé inguh paling!”

Masaut I Covid,hahaah nahhh kanggoang déén malu, aké nak nu demen dini!”.

Masaut buin Wayan Gamang,bahh cai né nak mula bengkung, cai demen ningalin manusané kéné? Cerik-ceriké jani sing ngidaang masuk ulian cai, lebian belog, sing nawang apa jani cerik-ceriké ulian masuk tusing tatap muka nawang cai? Coba cai ngelah keneh pedalem abedik dogén ajak manusané makejang.

Bawak satuané, I Covid tileh ya dini, tusing nyak magedi. Virusé ené bengkung, tusing medalemein anak. Lantas uli ditu Wayan Gamang meselselan, inguh, paling, sebet, lantas ngoyong di sisin rurungé, suba kéto lantas ia maan idé lakar ngaé usaha pédidi, usaha ngaé loloh ané jaen, loloh ané demenina ajak jadmané, loloh ané ngidaang jadmané seger, pang sing aluh kena penyakit.

Apang jadmané tusing énggal kena Covid, apang iraga sami masi ngidaang ngalih gaé. Krana I Covid masi ngaranaang pariwisata ring jagaté, silih sinunggil pariwisata ring Bali punika matutup. Dadosnyané torisé lan iraga anaké Bali tusing dadi masi melali. I Covid ngeranaang iraga sai ngoyong di jumah, gulak-gulik, bangun, ka paon nyemak nasi, buin pules. Mekelo-mekelo mirib cara kucit. Apang ten kéto, iraga harus demen ngajeng loloh apang tubuh iragané kuat, dadiné Covid takut tekén iraga. Lan dadiné iraga ajak makejang mulai kehidupan baru sané mawasta new normal.

New normal inggih punika tatanan kehidupan sané anyar ring jagaté, sane sedurungné ten dadi mesu, jani dadi mesu nanging harus nganggo masker. Lan jani ajak mekejang saiang maturan lan jaga kebersihan iragané. Apang tuisng ragané kena Covid. Nuut awig-awig guru wisésa, nganggén masker ritatkala iraga mesu, saiang ngumbah lima, lan nganggén antiseptik. Dumogi samian ring jagaté rahayu, ten kena Covid lan Covid énggal ilang.


Ni Kadék Ayu Kembariyani
Mahasiswi Bahasa Bali Undiksha, Singaraja.

No comments